Citi pakalpojumi | Luminor
Izziņas un pārskati
PAKALPOJUMSCENA
Izziņas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma*:
- par konta esamību, darījumiem Kontā un konta atlikumuEUR 10,00
- nestandarta izziņas pasūtīšanapēc vienošanās, min. EUR 40,00
Audita izziņaEUR 65,00
Konta izraksta vai informācijas par darījumiem Kontā saņemšana InternetbankāBez maksas
Konta izraksta vai informācijas par darījumiem Kontā saņemšana Apkalpošanas vietā** vai pa pastuEUR 5,00 par katru mēnesi (par katru kontu vai karti)
NDEA*** Konta izraksta, rēķina sagatavošana un/vai apliecināšana pēc pieprasījuma (netiek akceptētas izdrukas, kas nav drukātas bankā)EUR 5,00 par katru mēnesi (par katru kontu vai karti)

* Ja pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz izziņu, kura satur informāciju par vairākām norādītajām pozīcijām, tad komisijas maksa par attiecīgās izziņas sagatavošanu tiek noteikta, saskaitot kopā komisijas maksas, kuras noteiktas attiecīga satura izziņām un kontu izrakstiem.
** Patērētājs, kurš nav noslēdzis ar Banku līgumu par Internetbankas izmantošanu, Bankas telpās (Klientu apkalpošanas zālēs) var bez maksas papīra formā saņemt konta izrakstu vai konta izrakstā iekļauto informāciju vienu reizi kalendārajā mēnesī par iepriekšējo kalendāro mēnesi.
***Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Klienta izdotās pilnvaras pārbaude:
- Latvijā izdotāmEUR 15,00
- Ārvalstīs izdotāmEUR 100,00
Servisa maksa Private Banking klientiem*EUR 50,00
Informācijas sniegšana valsts institūcijām saskaņā ar likumu t.sk. Tiesu izpildītāja rīkojuma vai Valsts ieņēmumu dienesta uzdevuma vai rīkojuma pieņemšana izpildei un izpilde**EUR 10,00 (papildu - komisijas maksa par maksājumu saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Maksājumi")
Dokumenta izsniegšana no arhīvaEUR 30,00 par katru dokumentu
Pasta sūtījumsEUR 5,00
Kurjerpasta sūtījumsEUR 5,00 + Faktiskās izmaksas

* Komisiju piemēro, ja klients un Banka ir noslēguši līgumu (“Sadarbības līgums”, “Individuālās apkalpošanas līgums”, “Private Banking sadarbības līgums”) par klienta individuālo apkalpošanu un vidējais Bankā esošo Klienta aktīvu atlikums iepriekšējo trīs mēnešu periodā ir mazāks par Bankas noteiktajiem minimālajiem kritērijiem
** Komisijas maksu maksā Klients, par kura kontu vai naudas līdzekļiem saņemts attiecīgais rīkojums vai uzdevums.