Ieguldījumu pakalpojumi | Luminor
Darījumi ar finanšu instrumentiem
Darījumi ar akcijām un biržā tirgotiem fondiem (ETF):
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība ir mazāka vai vienāda ar USD 10.000,015 USD par akciju, min. 14,00 USD
American Stock Exchange, NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), ja vienas akcijas vērtība pārsniedz USD 10.000,018 USD par akciju, min. 14,00 USD
BME Spanish Exchanges, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange, Deutsche BORSE (XETRA), Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris, NASDAQ OMX Helsinki, Vienna Stock Exchange0,10% no darījuma summas, min. 10,00 EUR
NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North)0,10% no darījuma summas, min. 29,00 DKK
London Stock Exchange (IOB) 0,10% no darījuma summas, min. 14,00 USD
London Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 7,00 GBP
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa ir mazāka vai vienāda ar USD 50 000,0025,00 USD
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, ja darījuma summa pārsniedz USD 50 000,000,15% no darījuma summas, min. 25,00 USD
Oslo Stock Exchange 0,10% no darījuma summas, min. 62,00 NOK
NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North)0,10% no darījuma summas, min. 62,00 SEK
SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Bluechip)0,10% no darījuma summas, min. 15,00 CHF
Warsaw Stock Exchange 0,30% no darījuma summas, min. 72,00 PLN
Hong Kong Exchange 0,15% no darījuma summas, min. 140,00 HKD
Darījumi ar akcijām ārvalstu biržās/ETF internetbankā0,50%, min. 50,00 EUR / 65,00 USD
Darījumi ar akcijām Baltijas biržās0,30%, min. 5,70 EUR (1)
Darījumi ar ieguldījumu fondiem: (2)
Darījumi ar fondiem Luminor Investor ietvaros1% no darījuma summas
Darījumi ar fondiem internetbankā1% no darījuma summas, min. 15,00 EUR / 20,00 USD
Darījumi ar Nordea fondiem internetbankā1% no darījuma summas, min. 1,00 EUR / 1,30 USD
Darījumi ar obligācijām:
Darījumi ar obligācijām Luminor Investor ietvaros0,20% no darījuma summas, min. 15,00 EUR
Darījumi ar obligācijām internetbankālīdz 2% no cenas, min. 50,00 EUR
Indeksam piesaistīto obligāciju pārdošana otreizējā tirgū (komisija iekļauta obligācijas cenā) (3)0.002
Citi pakalpojumi:
Piekļuve tirgus datiem reāllaika režīmāMaksa tiek piemērota saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja cenrādi
Maksa par negatīvu debeta atlikumu Luminor Investor un Luminor Trade platformāsMaksa tiek piemērota saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja cenrādi
Maksa par ASV izcelsmes ienākumu ziņošanu IRS (4)90,00 USD
Naudas līdzekļu pārskaitīšana no Luminor Investor konta2,00 EUR / 2,70 USD / 1,70 GBP / 17,00 NOK / 18,00 SEK / 15,00 DKK

(1) Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.
Maksa par rīkojuma iesniegšanu Private Banking klientiem ir min. EUR 15,00.
(2) Luminor Bank AS Latvijas filiāle saņem pamudinājumus (maksājumus) no ieguldījumu fondu pārvaldniekiem par ieguldījumu fondu izplatīšanu. Maksājumu apmērs tiek noteikts katram ieguldījumu fondam atsevišķi. Sīkāka informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem un samaksātajiem pamudinājumiem ir atrodama ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politikā šeit.
(3) Par rīkojumu izpildi var tikt piemērotas trešo pušu komisijas, kas tiks iekļautas finanšu instrumentu cenā.
(4) Detalizētu informāciju par gadskārtējo maksu par ASV ienākumiem var atrast šeit.

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām

Finanšu instrumentu konts
Finanšu instrumentu konta atvēršana un slēgšanaBez maksas
Finanšu instrumentu konta apkalpošana
Komisija par finanšu instrumentu glabāšanu (ikmēneša maksājums): (1)
- indeksam piesaistītās obligācijasBez maksas
- citi finanšu instrumenti 0,015%, min. 1,00 EUR
Ikmēneša komisija par finanšu instrumentu glabāšanu Luminor Investor un Luminor Trade platformās (2)0,01% no finanšu instrumentu kopējās vērtības

(1) Glabāšanas maksu aprēķina un ietur no norēķinu/ieguldījumu konta līdz nākamā mēneša 15.datumam.
Glabāšanas maksu aprēķina no finanšu instrumentu portfeļa vērtības mēneša pēdējā darba dienā. Portfeļa vērtību aprēķina, pamatojoties uz obligāciju un biržas sarakstā neiekļauto finanšu instrumentu nominālvērtību, akciju un biržā tirgoto fondu tirgus cenu, ieguldījumu fondu neto aktīvu vērtību (NAV). Ja finanšu instrumentu tirgus cena nav pieejama, portfeļa vērtības aprēķinam izmanto pēdējo zināmo cenu. Ja šīs cenas nav pieejamas, portfeļa vērtību aprēķina, pamatojoties uz finanšu instrumentu nominālvērtību.
Glabāšanas maksu aprēķina euro, ārvalstu valūtā emitētiem vērtspapīriem maksu aprēķina saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas oficiālo valūtas maiņas kursu.
(2) Komisiju par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina atsevišķi akcijām, ETF, obligācijām un ieguldījumu fondiem. Minimālā ikmēneša maksa 0,50 EUR apmērā tiek piemērota ieguldījumu fondiem un netiek piemērota akcijām, ETF un obligācijām.
Glabāšanas maksa tiek aprēķināta katru dienu no finanšu instrumentu portfeļa vērtības dienas beigās, un tiek ieturēta reizi mēnesī (bez PVN, kur tas ir piemērojams). Jebkuras valūtas maiņai uz EUR sadarbības partneris SAXO banka izmanto tirgus pašreizējo valūtas kursu, piemērojot tam 0,50% uzcenojumu. Pašreizējais valūtas kurss ir pašreizējā (šī brīža) tirgus cena vienas valūtas apmaiņai pret otru valūtu agrākajā iespējamajā valutēšanas dienā, ko nodrošina vairums Elektronisko komunikāciju tīkla (ECN) brokeru (piemēram, Reuters).

Citi darījumi ar finanšu instrumentiem
Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana bez apmaksas (FOP):
- Bankas ietvaros (maksā tikai sūtītājs)10,00 EUR
- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādi Baltijā15,00 EUR
- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana Luminor kontā no citas kredītiestādes Baltijā1,50 EUR
- Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādiSkandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: 40,00 EUR; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu), Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru pārvedums: 50,00 EUR; Pārējo vērtspapīru, kas nav minēti augstāk, pārvedums: 160,00 EUR.
- Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana Luminor kontā no citas kredītiestādes40,00 EUR
Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana pret apmaksu (DVP):
- Bankas ietvaros10,00 EUR
- Ja darījums ietver finanšu instrumentu pārvešanu/saņemšanu no/uz citu bankuSkandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: 40,00 EUR; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu), Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru pārvedums: 50,00 EUR; Pārējo vērtspapīru, kas nav minēti augstāk, pārvedums: 160,00 EUR.
- Ja darījums ietver Baltijas valstu depozitārijos reģistrētu finanšu instrumentu pārvešanu/saņemšanu no/uz citu banku15,00 EUR
Atskaites
Finanšu instrumentu konta izraksts un saistītie dokumenti:
- internetbankāBez maksas
- Klientu apkalpošanas centrāBez maksas
- pa pastu10,00 EUR
Finanšu instrumentu transakciju un ar tiem saistīto notikumu izmeklēšanaBankas izmaksas + 10% (1)

Piezīme: Cenrāža izpratnē vārdiem "finanšu instrumenti" un vārdam "vērtspapīrs" ir identiska nozīme. Atsauce uz vārdu "vērtspapīrs" nozīmē atsauci uz šajā cenrādī lietotajiem vārdiem "finanšu instruments".
(1) 10% tiek aprēķināti no vērtspapīru notikuma prasījuma summas, kas tiek saņemta pēc izmeklēšanas.

Citi ar finanšu instrumentiem saistīti pakalpojumi
Finanšu instrumentu dereģistrācija8,00 EUR
Finanšu instrumentu bloķēšana, t.sk. akcionāru sapulcei10,00 EUR
Dokumentu izsniegšana, kas klientam dod tiesības piedalīties akcionāru sapulcē20,00 EUR + ārējās izmaksas
Klienta rīkojuma nodošana vērtspapīru depozitārijam par dalību izvēles vērtspapīru notikumā20,00 EUR + ārējās izmaksas
Citi pakalpojumi, kas saistīti ar vērtspapīru notikumu apkalpošanuPēc individuālās vienošanās
Finanšu instrumentu saņemšana Luminor Investor no citas bankas vai brokeraBez maksas
Finanšu instrumentu pārvešana no Luminor Investor uz citu banku vai brokeri30,00 EUR par katru ISIN

Piezīme: Cenrāža izpratnē vārdiem "finanšu instrumenti" un vārdam "vērtspapīrs" ir identiska nozīme. Atsauce uz vārdu "vērtspapīrs" nozīmē atsauci uz šajā cenrādī lietotajiem vārdiem "finanšu instruments".