Līzinga pakalpojumi
Luminor Līzings SIA līzinga pakalpojumu cenrādis
Līzinga pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Saistību maksa 1,50% no līzinga objekta cenas, min. 165,00 EUR.
Saistību maksa Līzinga ņēmēja maiņas gadījumā 170,00 EUR
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā privātpersonām, kas veic saimniecisko darbību*1,50% no atmaksājamās pamatsummas, bet ne mazāk kā 60,50 EUR
Komisijas maksa pamatsummas samazināšanas vai pirmstermiņa saistību dzēšanas gadījumā privātpersonām(1)Bez maksas
Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA līzinga pakalpojumu cenrādis
Grozījumi līzinga līgumā121,00 EUR

Cenas norādītas, iekļaujot PVN.
(1) Dzēšot saistības pirms termiņa papildus jāmaksā pamatotie procentu zaudējumi, ja pielīgta fiksētā procentu likme. Procentu zaudējumus aprēķina Luminor Līzings SIA saistību pirmstermiņa atmaksas brīdī.

Vairāk informācijas par Līzingu atrodama šeit.

Citi Līzinga pakalpojumi
Luminor Līzings SIA citu līzinga pakalpojumu cenrādis
Rēķina nosūtīšana pa pastu1,82 EUR
Komercķīlas dzēšana (Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu Reģistrā)30,00 EUR
Luminor Līzings SIA un Luminor Līzings Latvija SIA citu pakalpojumu cenrādis
CSDD komisijas maksa (1)Līdz 12,00 EUR
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīva5,00 EUR par katru lapu
Standarta izziņas (izziņa par līzinga saistībām, t.sk. par līgumiem, samaksātiem procentiem, parādiem un salīdzināšanas aktu saskaņošana) sagatavošana20,00 EUR
Pilnvaru sagatavošana25,00 EUR
Nestandarta izziņas sagatavošanaLīdz 50,00 EUR
Komisijas maksa par ekspress pārskaitījumu Saskaņā ar Luminor (Latvija) cenrādi
Apakšnomas vai patapinājuma saskaņošana un atļaujas izsniegšana60,50 EUR
Piekrišanas izsniegšana par gāzes iekārtas uzstādīšanu vai citu veida Līzinga Objekta pārbūvi 20,00 EUR
Pilnvaras pārbaude 15,00 EUR
Atskaišu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma85,00 EUR

Cenas norādītas, iekļaujot PVN.
(1) Maksa var mainīties saskaņā ar CSDD izcenojumiem.

Vairāk informācijas par Līzingu atrodama šeit.