Bezprocentu kredītkartes (Jaunas Kartes netiek izsniegtas, atjaunotas un aizvietotas) | Luminor
Kredītkartes nodrošināšana (apkalpošana)
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu*
- MasterCard Standard (kopā ar ceļojumu apdrošināšanu)EUR 2,00
- MasterCard Gold (kopā ar ceļojumu apdrošināšanu)EUR 5,50
PIN koda atgādinājumsEUR 1,00

* Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemēs*2,0% no darījuma summas, min. EUR 3,50/ USD 4,00
Skaidrās naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātā (Latvijā) ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes):
- līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikāBez maksas
- virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 5 000 (vai ekvivalents USD)
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs**0,5% no darījuma summas
Valūtas maiņas uzcenojums***3,0%

* Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: MasterCard Standard, MasterCard Gold Kartēm EUR 5 000,00.
- Limits 30 dienu periodā jebkuram Kartes veidam EUR 20 000,00. - Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju EUR 350,00 diennaktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī
*** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
SMS infoEUR 0,09 par katru SMS īsziņu
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bankomātā (Latvijā)Bez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50/ USD 0,60
Kredītlīnija
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Kredīta procentu likme gadā0
Kredīta atmaksas termiņšLīdz katra mēneša 15.datumam
Kredīta procentu likme gadā par nokavētiem maksājumiem 36 % gadā

Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs.

Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Procenti par neatļautu debeta atlikumu36% gadā
Standarta skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limitu palielināšanaEUR 5,00
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00
Slēgto karšu kontu uzturēšana (komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par kartes slēgšanu saņemšanas, ja kontā ir naudas līdzekļi)EUR 40,00 par gadu