Iekšzemes un Eiropas EUR maksājumi | Luminor
Maksājumi tikai EUR valūtā uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Šveici un Monako.
PAKALPOJUMSLaiks*Komisija Apkalpošanas vietā un Kontaktu centrāLaiks* Komisija InternetbankāIzpildes termiņš
Ienākošie maksājumi-Bez maksas19:00Bez maksastā pati darba diena
Pārskaitījumi (izejošie maksājumi):
- Standarta (SEPA)**15:30EUR 5,0016:00EUR 0,36tā pati darba diena
- Ekspress pārskaitījums***16:30EUR 20,0017:00EUR 14,00 3 stundu laikā

Maksājumu veikšanu, izmantojot 24/7 Klientu atbalstu, Banka piedāvā tikai fiziskajām personām. Maksimālā maksājumu kopsumma diennakts laikā, izmantojot Kontaktu centru, ir 4000 EUR (maksimālais limits vienam maksājumam ir 1400 EUR).

* Laiks pēc kura saņemtos maksājumu rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā Bankas darba dienā.

**SEPA maksājums - maksājums vienotās EUR maksājumu zonas (Single Euro Payment Area) ietvaros EUR valūtā, kura veikšanai maksājuma rīkojumā obligāti norādāms saņēmēja IBAN konta numurs bez atstarpēm, saņēmēja bankas SWIFT/BIC kods, komisijas maksas veids - dalīti (SHA), rīkojuma izpildes steidzamība standarta režīmā, un pēc Klienta izvēles arī šādi papildu rekvizīti - maksātāja piešķirts identifikators un saņēmēja piešķirts maksājuma identifikators.

*** Maksājumi tikai EUR valūtā uz saņēmējbankām, kas ir TARGET2 sistēmas dalībnieces. Maksājumu steidzamība - steidzama. Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankai vai starpniekbankai 3 stundu laikā no brīža, kad Banka ir pieņēmusi Rīkojumu. Ja maksājums tiek sūtīts saņēmējbankai, kas nav TARGET2 dalībniece, maksājums tiks izpildīts kā standarta Iekšzemes un Eiropas EUR maksājums.