Noguldījuma konta atvēršana un apkalpošana | Luminor
Noguldījuma konta atvēršana un apkalpošana
PAKALPOJUMSCENA
Termiņnoguldījuma konta atvēršana, uzturēšana un pirmreizēja naudas līdzekļu ieskaitīšana Termiņnoguldījuma kontāBez maksas
Termiņnoguldījuma darbības izbeigšana pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma*3% no pārskaitāmās Noguldījuma summas, min. EUR 5,00
Noguldījuma daļas pārskaitīšana no Krājkonta, Klientam brīdinot par to Banku:
- ne mazāk kā 7 kalendārās dienas iepriekšBez maksas
- mazāk nekā 7 kalendārās dienas iepriekš no Krājkonta, kura numurā ir burti RIKO**0,50% no summas, min. EUR 3,00
- mazāk nekā 7 kalendārās dienas iepriekš no Krājkonta, kura numurā ir burti NDEA***0,50% no summas, min. EUR 3,00 vai USD 4,00 (ja Krājkonta valūta ir USD)
Noguldījuma “Uzkrājums bērnam”** darbības izbeigšana vai noguldījuma daļas pārskaitīšana pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma0,50% no summas, minimāli EUR 3,00****

* Klients nesaņem par Noguldījumu uzkrātos procentus. Bankai ir tiesības ieturēt no Noguldījuma arī tos procentus, kuri iepriekš tika izmaksāti Klientam par Noguldījumu.
** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
*** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).
**** Netiek piemērota gadījumā, ja Klients ir sasniedzis pilngadību pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma.