Bērnu un pusaudžu norēķinu kartes Visa Debit, Galactico Visa Debit | Luminor
Debetkartes nodrošināšana
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR*
Maksa par Kartes izgatavošanu / aizvietošanu
- Visa DebitEUR 4,00
Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu**EUR 25,00
Kartes piegāde Apkalpošanas vietā***EUR 10,00
Kartes piegāde pa pastu
- Latvijas teritorijāBez maksas
- Uz ārzemēmEUR 10,00
PIN koda atgādinājumsEUR 1,00
Mēneša maksa****
- Visa DebitEUR 1,30
- Galactico Visa Debit*****EUR 1,30

* Ja izņēmuma gadījumā Konts, kuram ir piesaistīta bērnam vai pusaudzim izsniegtā Karte, ir atvērts USD valūtā, tad Komisijas maksas par šādas Kartes izsniegšanu un apkalpošanu tiek piemērotas saskaņā ar Cenrāža nodaļu „Norēķinu kartes Visa Debit, Galactico Visa Debit”.
Ja pusaudzim izdotā Norēķinu karte tiks atjaunota pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ar jauno derīguma termiņu izgatavotajai Norēķinu kartei tiks piemēroti standarta limiti un ar Norēķinu kartes izgatavošanu un apkalpošanu saistītās Komisijas maksas, kas noteiktas Cenrādī attiecīgajam Kartes veidam.
** Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.
*** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā
**** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.
Ja pusaudzim izdotā Norēķinu karte tiks atjaunota pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ar jauno derīguma termiņu izgatavotajai Norēķinu kartei tiks piemēroti standarta limiti un ar Norēķinu kartes izgatavošanu un apkalpošanu saistītās Komisijas maksas, kas noteiktas Cenrādī attiecīgajam Kartes veidam.
***** Jaunas Galactico VISA Debit kartes netiek izsniegtas no 01.02.2019. Esošās Galactico VISA Debit kartes netiek aizvietotas no 29.07.2019.

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Skaidras naudas izņemšana*
-Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā)Bez maksas
- citā bankā, citas bankas Bankomātos2% no darījuma summas, min. EUR 3,50
- pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)**Bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs***Bez maksas
Valūtas maiņas uzcenojums****3,0%

* Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: bērniem līdz 15 gadu vecumam - EUR 30,00; pusaudžiem no 16 gadu vecuma* - EUR 70,00;
- Limits 30 dienu periodā: bērniem līdz 15 gadu vecumam - EUR 150,00; pusaudžiem no 16 gadu vecuma - EUR 700,00.

Ja Kartes konta valūta ir USD vai darījumi notiek citā valūtā nekā EUR, tad šajā nodaļā norādītie limiti katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00.
*** Limits pirkumiem 30 dienu periodā: bērniem līdz 15 gadu vecumam - EUR 150,00; jauniešiem no 16 gadu vecuma EUR 700,00 (noteiktajos limitos netiek iekļautas to darījumu summas, kas tiek veikti, maksājuma saņēmējam nepārliecinoties, vai Kontā ir pieejami naudas līdzekļi attiecīgā darījuma veikšanai (t.s. off-line darījumiem)).
**** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar maksājumu karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.

Piezīme: Ja uz pusaudža, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, pieprasījuma pamata limiti nav mainīti uz pusaudžiem izdotajām Kartēm noteiktajiem limitiem, tad arī turpmāk piemērojami bērna Kartei noteiktie limiti.

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
SMS infoEUR 0,09 par katru SMS īsziņu
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
-Luminor Bankomātos (Latvijā)Bez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50
Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Procenti par neatļautu debeta atlikumu36 % gadā
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00