Maestro (Jaunas Kartes netiek izsniegtas, atjaunotas un aizvietotas) | Luminor
Kartes nodrošināšana
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūta*EUR
Mēneša maksa**EUR 1,30
PIN koda atkārtota izgatavošana***EUR 1,00

* Maestro norēķinu kartēm, kuras ir paredzētas norēķiniem USD valūtā, visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa.
** Banka ka piemēro 100% atlaidi, ja klients konkrētajā mēnesī ar Maestro veic apmaksu par pirkumiem par kopsummu, kas vienāda vai lielāka par 600 EUR.
*** Pamatkartei ir iespējams apskatīties PIN kodu internetbankā bez maksas.

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūta*EUR
Skaidras naudas izņemšana**
-Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā), Citadele bankas bankomātos Latvijā vai pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)***
- līdz EUR 700,00 kalendārā mēneša laikāBez maksas
- virs EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 700,00 mēnesī
- citā bankā, citas bankas Bankomātos2,00% no darījuma summas, min. EUR 3,50
Skaidrās naudas iemaksa savos kontos Luminor Bankomātā (Latvijā) un Citadeles bankas bankomātā ar Karti:
- līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikāBez maksas
- virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 5000
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs**Bez maksas
Valūtas maiņas uzcenojums****3,0%

* Maestro norēķinu kartēm, kuras ir paredzētas norēķiniem USD valūtā, visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa.
**Limits skaidras naudas izņemšanai bankomātos un bezskaidras naudas norēķiniem:
- Diennakts limits: EUR 5 000,00.
- Limits 30 dienu periodā EUR 20 000,00.
*** Banka aprēķina skaidrā naudā izņemto summu mēnesī, saskaitot darījumus, par kuriem ir saņēmusi informāciju no konkrētā mēneša pirmās dienas līdz konkrētā mēneša pēdējās darba dienas plkst. 11:00
**** Papildu var tikt piemērots valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu.

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūta*EUR
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bankomātā (Latvijā) un Citadeles bankas BankomātosBez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50

* Maestro norēķinu kartēm, kuras ir paredzētas norēķiniem USD valūtā, visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa.

Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūta*EUR
Maksa par diennakts limita maiņu Bez maksas
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00
Maksa par PIN koda maiņu bankomātā (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)Bez maksas

* Maestro norēķinu kartēm, kuras ir paredzētas norēķiniem USD valūtā, visas piemērojamās komisijas maksas tiek konvertētas no EUR uz USD pēc konkrētas dienas Bankas EUR-USD valūtas maiņas kursa.