Norēķinu kartes Visa, Mastercard (Jaunas Kartes netiek izsniegtas, atjaunotas un aizvietotas) | Luminor
Kartes nodrošināšana (apkalpošana)
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu**
- Dynamic VisaEUR 1,30EUR 1,30
- Galactico Dynamic VisaEUR 1,30-
- Galactico Visa ClassicEUR 1,50-
- MasterCard Standard (kopā ar ceļojumu apdrošināšanu)EUR 2,00EUR 2,00
- MasterCard Gold (kopā ar ceļojumu apdrošināšanu)EUR 5,50EUR 5,50

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.

Piezīme: Šī sadaļa attiecas uz Norēķinu kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Skaidras naudas izņemšana**
- Luminor Bank AS (Latvija), Luminor Bank AB (Lietuva), Luminor Bank AS (Igaunija) Bankomātos
- līdz EUR 700,00 kalendārā mēneša laikāBez maksasBez maksas
- virs EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 7000,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 700 (vai ekvivalents USD)
- citā bankā, citas bankas Bankomātos2,0% no darījuma summas, min. EUR 3,502,0% no darījuma summas, min. USD 4,00
- pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)***Bez maksasBez maksas
Skaidrās naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bank AS Bankomātā ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes):
- līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikāBez maksasBez maksas
- virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 50000,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 5000 (vai ekvivalents USD)
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs****Bez maksasBez maksas
Valūtas maiņas uzcenojums*****3,0%3,0%

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: Dynamic Visa, Galactico Dynamic Visa, Galactico Visa Classic, MasterCard Standard, MasterCard Gold Kartēm EUR 5 000,00.
- Limits 30 dienu periodā jebkuram Kartes veidam EUR 20 000,00.
- Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju EUR 350,00 diennāktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
*** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00.
**** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
***** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.

Piezīme: Šī sadaļa attiecas uz Norēķinu kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Informācija par kartes darījumiem
SMS infoEUR 0,09 par katru SMS īsziņuEUR 0,09 par katru SMS īsziņu
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bank AS (Latvija) BankomātosBez maksasBez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50USD 0,60

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.

Piezīme: Šī sadaļa attiecas uz Norēķinu kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENACENA
Kartes konta valūtaEURUSD*
Citi pakalpojumi
Procenti par neatļautu debeta atlikumu36% gadā36% gadā
Standarta skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limitu palielināšanaEUR 5,00EUR 5,00
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00EUR 15,00
Slēgto Karšu kontu uzturēšana (Komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc Klienta rakstiska iesnieguma par Kartes slēgšanu saņemšanas, ja Kontā ir naudas līdzekļi)EUR 40,00 par gaduEUR 40,00 par gadu

* Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.

Piezīme: Šī sadaļa attiecas uz Norēķinu kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).