Skaidras naudas darījumi ar kodu bankas Bankomātos | Luminor
Skaidras naudas darījumi ar kodu bankas Bankomātos
PAKALPOJUMSCENA
Pieteikuma noformēšana Koda saņemšanai:*
- apkalpošanas vietāEUR 5,00
- internetbankā**EUR 2,00
Operācija Bankomātā0,5% no summas

* Pakalpojumus ir pieejams klientiem, kura kontā numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
Skaidras naudas iemaksu vai izmaksu ir iespējams veikt atseviškos Luminor bankomtātos.
**Dienas limits skaidras naudas izņemšanai - EUR 700,00, dienas limits skaidras naudas iemaksai – EUR 700,00.