Tirdzniecības nosacījumi, maksas un nodrošinājuma prasības | Luminor
Procenti par Luminor Trade izvietotajiem naudas līdzekļiem

Procenti Jūsu galvenajam kontam tiek aprēķināti par Net Free Equity (Neto brīvo kapitālu).

Procenti par subkontiem tiek aprēķināti par Konta vērtību.

Tā kā Net Free Equity tiek aprēķināts par atvērtajām tirdzniecības pozīcijām attiecībā uz visiem Jūsu kontiem, ir svarīgi pārliecināties, ka Jūsu galvenajā kontā ir pieejams pietiekams daudzums naudas.

Pretējā gadījumā Jūs riskējat ar to, ka Jūsu galvenajam kontam tiks aprēķināti debeta procenti, kas pārsniegs par Jūsu apakškontu(-iem) maksājamos kredīta procentus.

"Net Free Equity" definīcija

Net Free Equity definē kā:

  • naudas līdzekļu atlikums galvenajā tirdzniecības kontā
  • plus vai mīnus nerealizētas peļņas vai zaudējumu vērtība no atvērtiem CFD, FX forwards un nākotnes darījumu (Futures) tirdzniecības darījumiem galvenajā tirdzniecības kontā
  • plus tirgus vērtība par katru atvērto FX Opciju pozīciju Jūsu galvenajā tirdzniecības kontā
  • mīnus nodrošinājuma prasības, kas nepieciešamas, lai finansētu atvērtās pozīcijas galvenajā tirdzniecības kontā un apakškontos.

Net Free Equity nodrošinājuma finansēšana

Nodrošinājuma prasības "Net free equity" aprēķināšanai var atsķirties no nodrošinājuma prasībām tirdzniecības vajadzībām.

Aplūko pilnu sarakstu naudas līdzekļu nodrošinājumam, kas tiek izmantots "Net Free Equity" nodrošinājuma prasību aprēķināšanai.

Lai izvairītos no negatīviem procentiem, pietiekams daudzums naudas līdzekļu ir jātur galvenajā kontā un apakškontos.

Vairāk informācijas par Net Free Equity un aprēķinātajiem procentiem var aplūkot Luminor Trade platformā "Account>Interest details".

Konta vērtības definīcija

Konta vērtību definē kā:

  • naudas atlikums atsevišķā subkontā
  • plus vai mīnus nerealizētas peļņas vai zaudējumu vērtība no atvērtiem darījumiem subkontā
Pievērsiet uzmanību, ka galvenā konta vērtība ir aprakstīta Net Free Equity sadaļā un apakškontu vērtība ir aprakstīta konta vērtības sadaļā.

Procenti konta atlikumam

Luminor bankā izvietotajiem līdzekļiem tiek piemērotas šādas procentu likmes:

Net Free Equity vai Konta vērtība virs 15 000 EUR (vai ekvivalentam):

  • Procentos tiek maksāta augstākā vērtība no starpbanku tirgus piedāvājuma likme (interbank market bid rates mīnus 3% un nulle

Pozitīva Net Free Equity vai Konta vērtība līdz 15 000 EUR (vai ekvivalentam)::

  • Netiek maksāti procenti par konta atlikumu

Negatīva Net Free Equity vai Konta vērtība:

  • tiks ieturēti procenti pēc starpbanku tirgus pieprasījuma likmes (market ask rates) plus 8%

Informāciju par Net Free Equity un uzkrātajiem procentiem var atrast Luminor Trade platformas sadaļā "Account>Interest Details".

Ņemiet vērā! Net Free Equity/Konta vērtībām virs 15 000 EUR procenti par konta atlikumu netiek maksāti, ja starpbanku tirgus piedāvājuma likme (interbank market bid rate) mīnus 3% ir negatīva.

Procentu aprēķins un norēķini

Procenti par konta atlikumu tiek aprēķināti katru dienu plkst. 17:00 pēc Ņujorkas laika un norēķini veikti katru mēnesi - septiņu darba dienu laikā pēc katra kalendārā mēneša.

Valūtas konvertācijas maksa

Automātiska konvertācija darījumiem

Gadījumā, ja konta valūta nesakrīt tirgotā instrumenta valūtu, Luminor Trade automātiski izpildīs valūtas konvertāciju.

Valūtas konvertācijas no tirdzniecības darbībām, kā arī peļņu un zaudējumus aprēķina, izmantojot mid-spread tirgus cenu uz 17:00 pēc Ņujorkas laika, plus/mīnus 0,5%. FX Opcijām valūtas kurss ir plus/mīnus 0,1%.

Valūtas Konvertācijas maksa neattiecas uz maržas nodrošinājumu.  Konvertācija notiek tikai faktiskajiem maksājumiem no vai uz tirdzniecības kontu, piemēram, pērkot/pārdodot akcijas, maksājot/saņemot Opciju prēmijas u.c.

Likme, ko izmanto valūtas konvertācijai Jūsu kontā, tiek parādīta tirdzniecības platformā sadaļā „Izpildītie Darījumi” („Trades Executed”).

Nenotiek automātiska konvertācijas negatīviem konta atlikumiem

Gadījumā, ja būs negatīvs naudas atlikums vienā vai vairākos tirdzniecības kontu un būs pietiekami daudz naudas atlikums citā valūtā (un citā kontā), Luminor Trade netiks automātiski izpildīta valūtas konvertāciju. Apskatiet gidu, kā izvairīties no negatīviem kontu atlikumiem.

Pēc klientu pieprasījuma Luminor banka manuāli konvertēs naudas līdzekļus uz citu apakškontiem (ja šādi apakškonti eksistē). Valūtas maiņa starp klienta apakškontiem tiek izpildīts par Luminor bankas komerciālo valūtas maiņas kursu - tirgus cena plus/mīnus 1%. Valūtas maiņas kursu var uzlabot, ja konvertēti tiek vairāk kā 10 000 EUR ekvivalents.

Turēšanas maksa

Uz šo brīdi netiek piemērotas turēšanas maksa vērtsapīriem Luminor Trade platformā.

Naudas līdzekļu pārskaitījumu maksa

Līdzekļu pārskaitījums uz Luminor Trade

Pārskaitot naudas līdzekļus no Luminor bankas konta uz Luminor Trade vietējo maksājumu transakcijas maksu tiek piemērotas: privātpersonām un juridiskām personām.

Līdzekļu pārskaitījums no Luminor Trade

Gadskārtējā atskaitīšanas maksa ASV ienākumiem

Gadskārtējā maksa par ASV ienākumiem ir 90 USD. Tā tiek maksāta reizi gadā 2. ceturkšņa laikā. Maksa tiek atskaitīta no klienta Luminor Trade konta. Ja klientam ir naudas līdzekļi citā valūtā, tad tiek veikta valūtas maiņa.

Ikgadējais ieturējuma nodoklis

Saskaņā ar ASV likumdošanu visiem ārvalstu finanšu starpniekiem jāsniedz informācija ASV nodokļu institūcijai – Valsts ieņēmumu dienestam (IRS) par klientiem, kuri gūst ienākumus ASV. Luminor Trade gadījumā ziņojumi iesniedzami attiecībā uz Lietuvas rezidentiem – gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Ienākumi tiek uzskatīti par ASV uzņēmumu peļņas sadali: dividendēm un līdzīgiem maksājumiem. Ar ASV uzņēmumu tiek saprasts ASV reģistrēts uzņēmums vai ārvalstu uzņēmums, kas gūst lielāko daļu savu ienākumu ASV. Finanšu instrumenti ir uzņēmumu akcijas un/vai biržā tirgotie fondi (ETF).
Luminor Bank pilda savu pienākumu un katru gadu aizpilda un iesniedz nepieciešamās veidlapas ASV Valsts ieņēmumu dienestam. Saistībā ar šo ziņojumu sagatavošanu Luminor Bank rodas noteikti izdevumi, tāpēc klientiem, kuri fiskālā gada laikā ir guvuši minētos ienākumus, tiek noteikta komisija par pārskata sagatavošanu.

Ieturējuma nodokļa apmērs: Ieturējuma nodoklis ir noteikts 90 USD apmērā gadā

Komisija par pārskata sagatavošanu piemērojama no 2014. gada 1. janvāra par 2013. gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu. Tā maksājama reizi gadā otrajā ceturksnī (spēkā no 14.04.2017., pirms tam – 4. ceturksnī). Piemēram, komisija par 2013. gadu tiks piemērota 2014. gadā, par 2014. gadu – 2015. gadā utt. Luminor Bank ieturēs komisiju no klienta tirdzniecības konta.
Sīkāka informācija atrodama ASV Valsts ieņēmumu dienesta (IRS) mājaslapā:

Instructions for Form 1042-S​

Amounts Subject to NRA Withholding and Reporting

PIEZĪME: Augstākminēto ASV likumdošanas aktu prasības var būt nepilnīgas un var tikt grozītas. Konkrētos informācijas sniegšanas nosacījumus nosaka ASV Valsts ieņēmumu dienests un (vai) citas ASV institūcijas, nesaskaņojot tos ar Luminor Bank. Luminor Bank neuzņemas atbildību par ASV Valsts ieņēmumu dienesta un (vai) citu ASV iestāžu noteikumiem un to publicēšanu. Lūdzam ņemt vērā, ka ikgadējā komisija par pārskata sagatavošanu nav uzskatāma par Luminor Bank pienākumu sniegt nodokļu konsultācijas attiecībā uz Luminor Bank pakalpojumiem vai īstenot jebkādas citas darbības, kas varētu palīdzēt klientiem optimizēt nodokļus, izvairīties no dubultās aplikšanas ar nodokļiem un tamlīdzīgi. Klienta pienākums ir noskaidrot un samaksāt nodokļus, kas piemērojami viņa jurisdikcijai un juridiskajam veidojumam. Ja jums ir nepieciešami papildu paskaidrojumi, lūdzam sazināties ar nodokļu konsultantiem.


<< Luminor Trade