Luminor Trade | Luminor

Saistību atruna

Brīdinājums par risku

Finanšu instrumentu tirdzniecība, lietojot Luminor Trade platformu (turpmāk – Platforma), vai citu Platformā pieejamo pakalpojumu izmantošana var radīt gan zaudējumus, gan peļņu.

Maržinālā tirdzniecība (t.i. tirdzniecība, izmantojot finanšu kredītplecu), piem., valūtas maiņas darījumi vai darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, ir ļoti spekulatīva – zaudējumi un peļņa var svārstīties ļoti būtiski un strauji.

Klienti var veikt darījumus ar finanšu instrumentiem un izmantot citus Platformā pieejamos pakalpojumus tikai pēc savas iniciatīvas un pilnība uzņemoties risku. Luminor Bank AS (turpmāk – Banka) un tās saistītie uzņēmumi nekādā veidā un formā nesniedz klientiem ieteikumus par darījumiem ar finanšu instrumentiem vai citiem Platformā pieejamajiem pakalpojumiem, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

Ņemot vērā klienta sniegto informāciju par zināšanām un pieredzi ieguldījumu jomā, Banka brīdina klientu par atsevišķiem finanšu instrumentiem vai pakalpojumiem, ja tie klientam nav piemēroti.

Pirms darījumu ar finanšu instrumentiem veikšanas vai citu Platformā pieejamo pakalpojumu izmantošanas, klientam ir uzmanīgi jāizlasa „Finanšu instrumentu veidu un tiem piemītošo risku apraksts”, rūpīgi jāizvērtē personīgais finanšu stāvoklis un jākonsultējas ar finanšu konsultantu, lai izprastu saistītus riskus un nodrošinātu finanšu darījuma piemērotību savām interesēm.

Riski, kas saistīti ar tirdzniecību internetā

Saistībā ar tirdzniecību internetā pastāv riski, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, aparatūras, programmatūras vai interneta savienojuma traucējumiem. Banka nekontrolē signāla jaudu, tā pieņemšanu vai maršrutēšanu internetā, klienta aparatūras konfigurāciju vai savienojuma drošumu, tāpēc Banka nav atbildīga par komunikāciju kļūdām, traucējumiem vai aizkavējumiem.

Publikācijās sniegtā informācija

Banka nav atbildīga par jebkādiem klienta zaudējumiem, kas var rasties tādas klientu rīcības rezultātā, kura balstīta uz tirdzniecības idejām, prognozēm vai citu informāciju (turpmāk – Publikācija), kas ir pieejama Platformā. Publikācijas saturs nevar tikt uzskatīts par Bankas solījumu, garantiju vai norādījumu, ka klienti gūs peļņu, piemērojot noteiktās stratēģijas Platformā, vai ka potenciālo zaudējumu apmērs saistībā ar iepriekš minēto var būt vai būs ierobežots.

Izplatot Publikācijas, netiek ņemti vērā specifiskie saņēmēja ieguldījumu mērķi, finanšu stāvoklis vai citas individuālas prasības. Ja nav norādīts citādāk, visas Publikācijas ir paredzētas tikai informatīviem nolūkiem un nevar tikt uzskatītas par ieteikumu, rekomendāciju vai cita veida piedāvājumu veikt ieguldījumus vai citas darbības.

Darījumi saskaņā ar Publikācijām, īpaši jau maržinālā tirdzniecība, var būt ļoti spekulatīvi un var nest gan zaudējumus, gan peļņu, jo īpaši, ja, pretēji paredzētajam, neiestājas Publikācijā minētie nosacījumi.

Ja Publikācijā ir pieminēts risks, kas ir specifisks atsevišķam finanšu instrumentam vai pakalpojumam, tas nevar tikt uzskatīts par izsmeļošu, šādam finanšu instrumentam piemītošo risku aprakstu.

Banka izmanto finanšu informāciju no dažādiem neatkarīgiem informācijas sniedzējiem, un Publikācijas var balstīties uz šādu informāciju/vai saturēt finanšu informāciju no šādiem sniedzējiem. Banka neuzņemas atbildību par informācijas pilnību vai precizitāti, un neuzņemas pienākumu atjaunot jebkādu informāciju šādās Publikācijās.

Banka neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, izmantojot Platformā pieejamo finanšu informāciju, kuru snieguši neatkarīgi finanšu informācijas sniedzēji.

Publikācijās sniegtā informācija ir paredzēta tikai saņēmējiem, kuri atrodas valstīs, kur šādas informācijas izmantošana nav pretlikumīga.

Informācijas valoda

Tikai informācija angļu valodā šajā mājas lapā tiek uzskatīta par pareizu skaidrojumu nosacījumiem. Gadījumā, ja pastāv kāda nesakritība starp sniegto informāciju angļu valodā un jebkurā citā valodā, angļu valodā ir noteicošā visos gadījumos. Banka neuzņemas nekādu atbildību vai zaudējumus, kas rodas, izmantojot sniegto informāciju citās valodās.

Tirgus darbības noteikumi

Globālie finanšu regulatori pievērš aizvien lielāku uzmanību dalībnieku uzvedības noteikumiem dažādos finanšu tirgos un attiecībā uz dažādiem produktiem. Līdz ar to spēkā stājas aizvien jaunas finanšu regulas, no kurām jaunākā ir nesen ieviestā Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula.  

Finanšu tirgu regulu un rīcības noteikumu mērķis ir uzticēšanās un godīguma nodrošināšana, tādējādi sekmējot godīgus, efektīvus un pārskatāmus tirgus. Konkrēti noteikumi nosaka nepieņemamu uzvedību tirgū, aizliedzot ļaunprātīgu iekšējas informācijas izmantošanu un dažādas tirgus manipulāciju formas.  Biržām/tirdzniecības vietām var būs savi konkrēti noteikumi par tirgus ietekmēšanu, un tos iespējams atrast konkrētās biržas/tirdzniecības vietas mājaslapā. Viens no šādu noteikumu  piemēriem ir fakts, ka dažām biržām ir noteikti konkrēti limiti attiecībā uz dažādu atvasināto instrumentu pozīciju apjomiem. 

Tirgus regulas un noteikumi attiecas uz visām privātpersonām un visiem uzņēmumiem. Līdz ar to visiem tirgus dalībniekiem obligāti jāiepazīstas ar attiecīgajām regulām un noteikumiem. Jāatzīmē, ka atbildību par konkrēto noteikumu ievērošanu uzņemas tikai konkrētais tirgus dalībnieks, proti, jūs. 

Tirdzniecības aktivitātes tiek uzraudzītas, un jebkādas aizdomīgas darbības izmeklēs attiecīgie tirgi un institūcijas.

Turpmāk tiek uzskaitīti daži tirgus noteikumu pārkāpumu piemēri:

 • Nepublicētas, cenu ietekmējošas informācijas izmantošana attiecībā uz uzņēmumu, lai gūtu peļņu vai izvairītos no zaudējumiem, pērkot vai pārdodot akcijas un/vai atvasinātos instrumentus, vai mēģinājums izmantot minēto informāciju citādā veidā (iekšējā tirdzniecība).
 • Iekšējās informācijas nodošana.
 • Nepatiesas vai maldinošas informācijas izplatīšana par būtiski svarīgiem apstākļiem, kas ietekmē vērtspapīru vērtējumu (piemēram, par uzņēmuma peļņu, pasūtījumiem vai produktu sērijām, vai vispārēju piegādes deficītu).   
 • Tādas nepatiesas vai maldinošas informācijas, baumu vai ziņu izplatīšana, kas var ietekmēt vērtspapīru cenu, lai gūtu labumu no radītajām cenu svārstībām
 • Neliela apjoma pirkšanas rīkojumu izvietošana par pieaugošām cenām, lai stimulētu pieaugošu pieprasījumu cenas celšanās apstākļos (painting the tape).
 • Vienlaicīga vienu un to pašu vērtspapīru pirkšana un pārdošana viena un tā paša labuma guvēja labā, lai raidītu nepatiesus vai maldinošus signālus attiecībā uz vērtspapīru rezervēm, pieprasījumu vai tirgus cenu (wash trades).
 • Likviditātes vai cenu kropļošana, izvietojot vienāda apjoma, taču pretējus pirkšanas un pārdošanas rīkojumus attiecībā uz vienu un to pašu vērtspapīru, iepriekš savstarpēji vienojoties ar vairākām iesaistītajām pusēm (saskaņoti rīkojumi jeb starp vairākām pusēm saskaņotas ķēdes (daisy chains)).
 • Tirgus ierobežošana, izveidojot lielas pozīcijas (cornering) vai izvietojot vērtspapīrus pie trešajām pusēm (parking), lai kropļotu vērtspapīru cenas (creating a squeeze). Vērtspapīru pirkšana vai pārdošana īsi pirms biržas slēgšanas, lai ietekmētu slēgšanas cenas (marking the close).
 • Vērtspapīru pirkšana vai pārdošana, lai mainītu cenas (ramping) vai saglabātu tās konkrētā līmenī (piemēram, capping, pegging).
 • Preču instrumentu cenu ietekmēšana, lai raidītu nepatiesus vai maldinošus signālus attiecībā uz vērtspapīru krājumiem vai pieprasījumu pēc tiem. 
 • Rīkojumu izvietošana bez to izpildes nodoma (spoofing).
 • Līdzīgā kārtā tirgus dalībnieki panāk, lai citi tirgus dalībnieki reaģētu un tirgotos ar patiesiem rīkojumiem pretējā tirgus pusē, kamēr paši nevēlas tirgoties (layering).
 • Centieni samazināt akcija cenu, plaši pārdodot vai pārdodot bez seguma (bear raiding).

Lai saņemtu papildu informāciju par tirgus noteikumiem un dažādu biržu praksi, aicinām ielūkoties attiecīgās biržas vai tirgus regulatora mājaslapā.