Elektronisko kanālu izmantošana | Luminor
Elektronisko kanālu izmantošana
PAKALPOJUMSCENA
INTERNETBANKAS IZMANTOŠANA
ReģistrēšanaBez maksas
Apkalpošanas maksa*EUR 5,00
IDENTIFIKĀCIJAS LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA
Pieslēgšana:
- Kodu kalkulatora izsniegšanaEUR 18,00***
Maksa par kodu kalkulatora nomaiņuEUR 10,00
Digipass 300C izsniegšana vai nomaiņa**EUR 25,00
Kodu kalkulatora atbloķēšanaEUR 4,00
Lietotāja uzstādījumu maiņa, jauna papildus lietotāja pieslēgšana (par katru lietotāju)****EUR 5,00

* Komisijas maksa maksājama par katru kalendāro mēnesi, samaksu par kārtējo kalendāro mēnesi veicot kārtējā kalendārā mēneša pēdējā Bankas darba dienā.
** Pieejams ierobežotā daudzumā, tādēļ nomaiņas gadījumā var tikt izsniegts standarta kodu kalkulators
*** Kodu kalkulators Digipass 270 piekļuvei NDEA kontam (konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx)): Bez maksas.
**** Nepalielinot kopējo lietotāju skaitu bez maksas.

BANK LINK pakalpojumu izmantošana
PAKALPOJUMSCENA
Reģistrēšana (maksājumi / autentifikācija)EUR 50,00 (viena komisijas maksa par Bank Link)**
Mēneša apkalpošanas maksa*EUR 15,00 (viena komisijas maksa par Bank Link)**
Maksājuma rīkojuma izpilde1,5% no maksājuma summas, bet ne mazāk kā EUR 0,07
Līguma grozījumu noformēšanaEUR 25,00

* Komisijas maksa tiek aprēķināta sākot ar nākamo mēnesi pēc līguma noslēgšanas.
** Ja pakalpojums ir pieslēgts gan Kontam, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), gan Kontam, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Elektronisko norēķinu sistēma uzņēmumiem (eBank, Bridge)
PAKALPOJUMS*CENA
Pirmreizēja reģistrācija un uzstādīšana pie klientaEUR 40,00
Nordea elektronisko norēķinu sistēmas abonēšanas maksa mēnesī:
- par vienu uzņēmumuEUR 36,00
- par katru nākamo grupas uzņēmumu papildu abonēšanas maksa mēnesīEUR 7,50
Komisija par katru izmaiņu veikšanu sistēmā: lietotāju maiņa, paroļu maiņa, papildu norēķinu kontu pievienošana vai atslēgšana:
- ja klientam ir piešķirtas administratora tiesībasbez maksas
- ja klientam nav piešķirtas sistēmas administratora tiesības un/vai izmaiņas var veikt bez izbraukuma pie klientaEUR 7,50
- papildu komisija, ja klientam nav piešķirtas sistēmas administratora tiesības un izmaiņas veikšanai nepieciešams izbraukums pie klientaEUR 30,00 (t.sk.PVN)
Sistēmas pārinstalācija ar izbraukumu pie klientaEUR 30,00 (t.sk.PVN)

* Pakalpojums ir pieejams tikai tiem kontiem, kuru numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Pakalpojumi, kas pieejami ar elektroniskās identifikācijas kodiem
PAKALPOJUMS*CENA
E-identifikācija:
- reģistrācijaEUR 50,00
- abonēšanas maksa mēnesīEUR 15,00
- izmaiņasEUR 25,00
E-maksājumi:
- reģistrācijaEUR 50,00
- apkalpošanas maksa mēnesī1.5% no kopējās mēneša ienākošo maksājumu kopsummas (min. EUR 15)
- izmaiņasEUR 25,00

* Pakalpojums ir pieejams tikai tiem kontiem, kuru numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

WEB Servisa kanāls
PAKALPOJUMS*CENA
Pirmreizējā reģistrācija un pieslēgšana sistēmaiEUR 50,00
Izmaiņas WEB Servisa līgumāEUR 25,00
Abonēšanas maksa mēnesī KlientamEUR 20,00

* Pakalpojums ir pieejams tikai tiem kontiem, kuru numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Datu apmaiņas aplikācija
PAKALPOJUMS*CENA
Pirmreizējā reģistrācija un pieslēgšanaEUR 250,00
Izmaiņas pieslēguma līgumāEUR 15,00
Abonēšanas maksa mēnesī KlientamEUR 20,00

* Pakalpojums ir pieejams tikai tiem kontiem, kuru numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Failu apmaiņas pakalpojumi
PAKALPOJUMS*CENA
Norēķinu konta informācija (ISO 20022 XML formātā camt.052./camt.053):
- Reģistrācija KlientamEUR 50,00
- Abonēšanas maksa mēnesī KlientamEUR 15,00
Maksājumu pakalpojumi (ISO 20022 XML formātā pain.001.001.03 / pain.002.001.03):
- Reģistrācija KlientamEUR 15,00
- Abonēšanas maksa mēnesī KlientamEUR 15,00
- Maksa par maksājuma izpildiatbilstoši iekšbankas, Eiropas EUR un valūtas maksājumu cenrāžiem

* Pakalpojums ir pieejams tikai tiem kontiem, kuru numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).