Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana | Luminor
Akcijas un biržā tirgotie fondi (ETF)
PAKALPOJUMSCENA
Akciju iegāde Baltijas valstu fondu biržās0,30%, min. EUR 5,70*
Akciju pārdošana Baltijas valstu fondu biržās0,30%, min. EUR 2,85*
Akciju iegāde / pārdošana eirozonas fondu biržās (izņemot Baltijas valstu)0,50%, min. EUR 50,00
Akciju iegāde / pārdošana ASV fondu biržās0,50%, min. USD 50,00
Akciju iegāde / pārdošana citās ārvalstu fondu biržās 0,50%, min. EUR 50,00
Biržā tirgoto fondu (ETF) iegāde / pārdošana0,50%, min. EUR 40,00

Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.
*Maksa par rīkojuma iesniegšanu Private Banking klientiem min. ir EUR 15,00

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām

Parāda vērtspapīri
PAKALPOJUMSCENA
Obligāciju iegāde pirmreizējā izvietošanā0,1% no cenas, min. EUR 50,00
Obligāciju iegāde / pārdošana otrreizējā tirgūlīdz 2,00% no cenas, min. EUR 50,00

Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām

Indeksam piesaistītās obligācijas
PAKALPOJUMSCENA
Indeksam piesaistīto obligāciju pārdošanaBez maksas

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām

Ieguldījumu fondi
PAKALPOJUMSCENA
Fondu apliecību iegāde:
- Fondu fondi, akciju fondi1,5%*
- Sabalansētie fondi1%*
- Obligāciju, rezerves fondi0,5%*
DNB un Nordea fondu apliecību pārdošanaEUR 7,15 / USD 8,50 / SEK 70,00 / NOK 70,00 / DKK 55,00
Citu ieguldījumu fondu apliecību pārdošanaEUR 20,00 / USD 24,00 / NOK 190,00
Nordea ieguldījumu fondu apliecību maiņa**Bez maksas

* Minimālā maksa par fondu, kurus nepārvalda DNB vai Nordea grupas uzņēmumi, iegādi ir EUR 20,00. Minimālā Nordea fondu iegādes summa: EUR 50,00 vai ekvivalents citā valūtā, ja vien attiecīgā apakšfonda prospektā nav noteikta cita minimālā ieguldījuma summa. Minimālā citu pārvaldnieku fondu iegādes summa ir EUR 1000,00, ja fonda prospektā nav noteikta cita minimālā ieguldījuma summa. Fondu maiņa iespējama tikai starp vienas sabiedrības (Nordea 1, SICAV vai Nordea Fund of Funds, SICAV) un vienas valūtas apakšfondiem.
**Fondu maiņa iespējama tikai starp vienas sabiedrības (Nordea 1, SICAV vai Nordea Fund of Funds, SICAV) un vienas valūtas apakšfondiem.

Nordea ieguldījumu fondu apliecību darījuma cena tiek noteikta saskaņā ar attiecīgā Nordea ieguldījumu fonda prospektu un, visbiežāk, vienu vai divas darba dienas pēc rīkojuma iesniegšanas (atkarībā no konkrētā fonda). Ja rīkojums tiek iesniegts svētku dienā, brīvdienā vai darba dienā pēc plkst. 15:00, tiek uzskatīts, ka tas ir saņemts nākamajā darba dienā. Norēķini tiek veikti saskaņā ar attiecīgā fonda prospektu.

Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām

Finanšu instrumentu konta atvēršana un apkalpošana
PAKALPOJUMSCENA
Finanšu instrumentu konta atvēršana un slēgšanaBez maksas
Komisija par vērtspapīru glabāšanu (ikmēneša maksājums)*:
- Indeksam piesaistītās obligācijasBez maksas
- Nordea fondiBez maksasIndex-linked bonds
- Citi finanšu instrumenti0,015%, min. EUR 1,00

* Līgumiem, kuri paredz norēķiniem par pakalpojumiem primāri izmantot norēķinu kontu, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), komisijas maksa par finanšu instrumentu glabāšanu ik mēnesi tiek aprēķināta pēdējā mēneša darba dienā no kontā esošo finanšu instrumentu tirgus vērtības vai nelikvīdiem finanšu instrumentiem - no to nominālvērtības.

Līgumiem, kuri paredz norēķiniem par pakalpojumiem primāri izmantot norēķinu kontu, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx), ikmēneša maksa tiek aprēķināta no finanšu instrumentu konta atlikuma vērtības mēneša pēdējā darba dienā. Akcijas tiek novērtētas pēc pēdējā tirgus darījuma cenas attiecīgajā kalendārajā mēnesī. Parāda vērtspapīri un nelikvīdas akcijas (t.i., tādas akcijas, ar kurām attiecīgā mēneša laikā nav slēgti darījumi biržā) tiek novērtēti pēc nominālvērtības. Papildu maksa tiek piemērota par Amerikas depozitāro sertifikātu (ADR) un globālo depozitāro sertifikātu (GDR) glabāšanu.

Piezīme: Cenrāža izpratnē vārdiem "finanšu instrumenti" un vārdam "vērtspapīrs" ir identiska nozīme. Atsauce uz vārdu "vērtspapīrs" nozīmē atsauci uz šajā cenrādī lietotajiem vārdiem "finanšu instruments".

Finanšu instrumentu pārvedumi un citas operācijas
PAKALPOJUMSCENA
Pārvedumi bez apmaksas (FOP):
- Bankas ietvaros (maksā sūtītājs)EUR 10,00
- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādi BaltijāEUR 15,00
- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana kontā Luminor no citas kredītiestādes BaltijāEUR 1,50
- Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādiSkandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: EUR 40,00; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu), Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru pārvedums: EUR 50,00; Pārējo vērtspapīru, kas nav minēti augstāk, pārvedums: EUR 160,00
- Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana kontā Luminor no citas kredītiestādesEUR 40,00
Finanšu instrumentu pārvešana / saņemšana pret apmaksu (DVP)
- Bankas ietvarosEUR 10,00
- Ja darījums ietver finanšu instrumentu pārvedumu no/ uz citu bankuSkandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: EUR 40,00; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu), Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru pārvedums: EUR 50,00; Pārējo vērtspapīru, kas nav minēti augstāk, pārvedums: EUR 160,00
Finanšu instrumentu dereģistrācijaEUR 8,00
Finanšu instrumentu bloķēšana, t.sk., uz akciju īpašnieku sapulciEUR 10,00
Dokumentu izsniegšana dalībai vispārējā/speciālajā akcianāru sapulcē. EUR 20,00 + papildu izmaksas
Instrukcijas iesniegšana depozitārijam par brīvprātīgām korporatīvām darībām, pamatojoties uz klienta rīkojumu. EUR 20,00 + papildu izmaksas
Citi pakalpojumi, kas saistīti ar korporatīviem notikumiem. Pēc individuālās vienošanās

Piezīme: Cenrāža izpratnē vārdiem "finanšu instrumenti" un vārdam "vērtspapīrs" ir identiska nozīme. Atsauce uz vārdu "vērtspapīrs" nozīmē atsauci uz šajā cenrādī lietotajiem vārdiem "finanšu instruments".

Atskaites un paziņojumi
PAKALPOJUMSCENA
Finanšu instrumentu konta izraksts un saistītie dokumenti:
- InternetbankāBez maksas
- Saņemot bankāBez maksas
- Pa pastuEUR 10,00
Finanšu instrumentu transakciju un ar tiem saistīto notikumu izmeklēšanaBankas izmaksas+ 10%

Piezīme: Cenrāža izpratnē vārdiem "finanšu instrumenti" un vārdam "vērtspapīrs" ir identiska nozīme. Atsauce uz vārdu "vērtspapīrs" nozīmē atsauci uz šajā cenrādī lietotajiem vārdiem "finanšu instruments".