Darījumi ar finanšu instrumentiem
Darījumi ar akcijām un biržā tirgotiem fondiem (ETF):
Darījumi ar akcijām ārvalstu biržās/ETF internetbankā vai pa telefonu0,50% no darījuma summas, min. 50,00 EUR
Darījumi ar akcijām Baltijas biržās (1)0,40% no darījuma summas, min. 5,70 EUR
Darījumi ar obligācijām:
Darījumi ar obligācijām internetbankā vai pa tālrunilīdz 2% no cenas, min. 50,00 EUR
Indeksam piesaistīto obligāciju pārdošana otrreizējā tirgū (2)0.20%
Darījumi ar ieguldījumu fondiem:
Darījumi ar ieguldījumu fondiem Luminor internetbankā vai pa tālruni1% no darījuma summas, min. 15,00 EUR
Darījumi ar Nordea ieguldījumu fondiem Luminor internetbankā vai pa tālruni1% no darījuma summas, min. 1,00 EUR

(1) Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.
Maksa par rīkojuma iesniegšanu Private Banking klientiem ir min. EUR 15,00.
(2) Par rīkojumu izpildi var tikt piemērotas trešo pušu komisijas, kas tiks iekļautas finanšu instrumentu cenā.

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām atrodama šeit.

Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Finanšu instrumentu pārvedumi
Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana bez apmaksas (FOP):
- Bankas ietvaros (maksā tikai sūtītājs)10,00 EUR
- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādi Baltijā15,00 EUR
- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana Luminor kontā no citas kredītiestādes Baltijā1,50 EUR
- Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādiSkandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: 40,00 EUR; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu), Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru pārvedums: 50,00 EUR; Pārējo vērtspapīru, kas nav minēti augstāk, pārvedums: 160,00 EUR
- Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana Luminor kontā no citas kredītiestādes40,00 EUR
Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana pret apmaksu (DVP):
- Bankas ietvaros10,00 EUR
- Ja darījums ietver finanšu instrumentu pārvešanu/saņemšanu no/uz citu bankuSkandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: 40,00 EUR; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu), Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru pārvedums: 50,00 EUR; Pārējo vērtspapīru, kas nav minēti augstāk, pārvedums: 160,00 EUR
- Ja darījums ietver Baltijas valstu depozitārijos reģistrētu finanšu instrumentu pārvešanu/saņemšanu no/uz citu banku15,00 EUR

Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Finanšu instrumentu konta apkalpošana
Komisija par finanšu instrumentu glabāšanu (ikmēneša maksājums): (1)
- indeksam piesaistītās obligācijas Bez maksas
- citi finanšu instrumenti 0,015%, min. 1,00 EUR

(1) Komisijas maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina un ietur no Klienta norēķinu/ieguldījumu konta līdz nākamā mēneša 15.datumam.
Komisijas maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina no finanšu instrumentu portfeļa vērtības mēneša pēdējā darba dienā. Portfeļa vērtību aprēķina, pamatojoties uz obligāciju un biržas sarakstā neiekļauto finanšu instrumentu nominālvērtību, akciju un biržā tirgoto fondu tirgus cenu, ieguldījumu fondu neto aktīvu vērtību (NAV). Ja finanšu instrumentu tirgus cena nav pieejama, portfeļa vērtības aprēķinam izmanto pēdējo zināmo cenu. Ja šīs cenas nav pieejamas, portfeļa vērtību aprēķina, pamatojoties uz finanšu instrumentu nominālvērtību.
Komisijas maksu par finanšu instrumentu glabāšanu aprēķina euro, ārvalstu valūtā emitētiem finanšu instrumentiem maksu aprēķina saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas oficiālo valūtas maiņas kursu.

Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Citi ar finanšu instrumentiem saistīti pakalpojumi
Finanšu instrumentu konta atvēršana un slēgšanaBez maksas
Finanšu instrumentu dereģistrācija8,00 EUR
Finanšu instrumentu bloķēšana, t.sk. akcionāru sapulcei10,00 EUR
Dalība akcionāru sapulcēPēc individuālās vienošanās
Izvēles vērtspapīru notikumu apkalpošana20,00 EUR + ārējās izmaksas
Citi pakalpojumi, kas saistīti ar vērtspapīru notikumu apkalpošanuPēc individuālās vienošanās
Finanšu instrumentu konta izraksts un saistītie dokumenti:
- internetbankāBez maksas
- klientu apkalpošanas centrāBez maksas
- pa pastu10,00 EUR
Finanšu instrumentu darījumu un saistīto notikumu izmeklēšanaBankas izmaksas + 10% (1)

Piezīme: Cenrāža izpratnē vārdiem "finanšu instrumenti" un vārdam "vērtspapīrs" ir identiska nozīme. Atsauce uz vārdu "vērtspapīrs" nozīmē atsauci uz šajā cenrādī lietotajiem vārdiem "finanšu instruments".

(1) 10% tiek aprēķināti no vērtspapīru notikuma prasījuma summas, kas tiek saņemta pēc izmeklēšanas.

Ja Bankai iestājas pienākums maksāt kādus nodokļus, komisijas maksas, procentus vai soda naudas vai tai rodas citi izdevumi (tādi, kas nav minēti šajā Bankas cenrādī), sniedzot vērtspapīru turēšanas un darījumu pakalpojumus klientam, Bankai ir tiesības attiecīgo summu norakstīt no klienta Naudas konta bez iepriekšējas saskaņošanas ar klientu.