Darījumi ar finanšu instrumentiem
Darījumi ar obligācijām:
Obligāciju iegāde pirmreizējā (sākotnējā) izvietošanā0,10% no cenas, min. 50,00 EUR
Obligāciju iegāde/pārdošana otrreizējā tirgūlīdz 2% no cenas, min. 50,00 EUR
Indeksam piesaistīto obligāciju pārdošana otreizējā tirgū (1)0,20%
Darījumi ar akcijām un biržā tirgotiem fondiem (ETF):
Darījumi ar akcijām ārvalstu biržās/ETF internetbankā vai pa telefonu0,50% no darījuma summas, min. 50,00 EUR / min. 65,00 USD
Darījumi ar akcijām Baltijas biržās (2)0,40% no darījuma summas, min. 5,70 EUR (2)
Darījumi ar akcijām Eirozonas (izņemot Baltijas valstu) biržās0,50% no darījuma summas, min. 50,00 EUR / min. 65,00 USD
Darījumi ar ieguldījumu fondiem: (3)
Darījumi ar fondiem Luminor internetbankā1% no darījuma summas, min. 15,00 EUR / 20,00 USD
Darījumi ar Nordea fondiem Luminor internetbankā1% no darījuma summas, min. 1,00 EUR / 1,30 USD

(1) Par rīkojumu izpildi var tikt piemērotas trešo pušu komisijas, kas tiks iekļautas finanšu instrumentu cenā.
(2) Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu. Tā tiek norakstīta darījuma tirdzniecības valūtā vai tās ekvivalentā citā valūtā pēc Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma norēķinu datumā. Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas un komisijas maksas.
Maksa par rīkojuma iesniegšanu Private Banking klientiem ir min. EUR 15,00.
(3) Luminor Bank AS Latvijas filiāle saņem pamudinājumus (maksājumus) no ieguldījumu fondu pārvaldniekiem par ieguldījumu fondu izplatīšanu. Maksājumu apmērs tiek noteikts katram ieguldījumu fondam atsevišķi. Sīkāka informācija par Luminor Bank AS saņemtajiem un samaksātajiem Pamudinājumiem ir atrodama ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politikā šeit.

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām.

Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Finanšu instrumentu konts
Finanšu instrumentu konta atvēršana un slēgšanaBez maksas

Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Finanšu instrumentu konta apkalpošana
Komisija par finanšu instrumentu glabāšanu (ikmēneša maksājums):
- indeksam piesaistītās obligācijas Bez maksas
- citi finanšu instrumenti 0,015%, min. 1,00 EUR

Glabāšanas maksu aprēķina un ietur no norēķinu/ieguldījumu konta līdz nākamā mēneša 15.datumam.
Glabāšanas maksu aprēķina no finanšu instrumentu portfeļa vērtības mēneša pēdējā darba dienā. Portfeļa vērtību aprēķina, pamatojoties uz obligāciju un biržas sarakstā neiekļauto finanšu instrumentu nominālvērtību, akciju un biržā tirgoto fondu tirgus cenu, ieguldījumu fondu neto aktīvu vērtību (NAV). Ja finanšu instrumentu tirgus cena nav pieejama, portfeļa vērtības aprēķinam izmanto pēdējo zināmo cenu. Ja šīs cenas nav pieejamas, portfeļa vērtību aprēķina, pamatojoties uz finanšu instrumentu nominālvērtību.
Glabāšanas maksu aprēķina euro, ārvalstu valūtā emitētiem vērtspapīriem maksu aprēķina saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas oficiālo valūtas maiņas kursu.

Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Citi darījumi ar finanšu instrumentiem
Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana bez apmaksas (FOP):
- Bankas ietvaros (maksā tikai sūtītājs)10,00 EUR
- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādi Baltijā15,00 EUR
- Baltijas valstīs reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana Luminor kontā no citas kredītiestādes Baltijā1,50 EUR
- Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto finanšu instrumentu pārvešana no Luminor uz citu kredītiestādiSkandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: 40,00 EUR; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu), Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru pārvedums: 50,00 EUR; Pārējo vērtspapīru, kas nav minēti augstāk, pārvedums: 160,00 EUR
- Ārvalstīs (izņemot Baltijas valstis) reģistrēto finanšu instrumentu saņemšana Luminor kontā no citas kredītiestādes40,00 EUR
Finanšu instrumentu pārvešana/saņemšana pret apmaksu (DVP):
- Bankas ietvaros10,00 EUR
- Ja darījums ietver finanšu instrumentu pārvešanu/saņemšanu no/uz citu bankuSkandināvijas valstu (Norvēģija, Zviedrija, Somija, Islande) vērtspapīru pārvedums: 40,00 EUR; Parējo ES valstu (ne Skandināvijas valstu), Šveices, ASV, Kanādas un Japānas vērtspapīru pārvedums: 50,00 EUR; Pārējo vērtspapīru, kas nav minēti augstāk, pārvedums: 160,00 EUR
- Ja darījums ietver Baltijas valstu depozitārijos reģistrētu finanšu instrumentu pārvešanu/saņemšanu no/uz citu banku15,00 EUR

Vairāk informācijas par Ieguldījumu pakalpojumiem atrodama šeit.

Atskaites
Finanšu instrumentu konta izraksts un saistītie dokumenti:
- internetbankāBez maksas
- klientu apkalpošanas centrāBez maksas
- pa pastu10,00 EUR
Finanšu instrumentu darījumu un saistīto notikumu izmeklēšanaBankas izmaksas + 10% (1)

Piezīme: Cenrāža izpratnē vārdiem "finanšu instrumenti" un vārdam "vērtspapīrs" ir identiska nozīme. Atsauce uz vārdu "vērtspapīrs" nozīmē atsauci uz šajā cenrādī lietotajiem vārdiem "finanšu instruments".

(1) 10% tiek aprēķināti no vērtspapīru notikuma prasījuma summas, kas tiek saņemta pēc izmeklēšanas.

Citi ar vērtspapīriem saistīti pakalpojumi
Finanšu instrumentu dereģistrācija8,00 EUR
Finanšu instrumentu bloķēšana, t.sk. akcionāru sapulcei10,00 EUR
Dokumentu izsniegšana, kas dod tiesības piedalīties akcionāru sapulcē20,00 EUR + ārējās izmaksas
Klienta rīkojuma nodošana vērtspapīru depozitārijam par dalību izvēles vērtspapīru notikumā20,00 EUR + ārējās izmaksas
Citi pakalpojumi, kas saistīti ar vērtspapīru notikumu apkalpošanuPēc individuālās vienošanās
W-8BEN veidlapas apstrāde un apstiprināšana, ASV tirgus piekļuvei Luminor Investor platformā30 EUR vai 35 USD
Procenti par negatīvo naudas konta atlikumu Luminor Investor8% gadā (1)
Reālā laika tirgus cenu abonēšana Luminor Investor platformāCenas pieejamas Luminor Investor platformas "Abonenti" sadaļā

Piezīme: Cenrāža izpratnē vārdiem "finanšu instrumenti" un vārdam "vērtspapīrs" ir identiska nozīme. Atsauce uz vārdu "vērtspapīrs" nozīmē atsauci uz šajā cenrādī lietotajiem vārdiem "finanšu instruments".

(1) Procenti par negatīvo Luminor Investor naudas konta atlikumu tiks aprēķināti pēc likmes, ko veido aktuālā starpbanku aizņēmumu tirgus likme, tai pieskaitot Bankas nemainīgo papildu procentu likmi 8% apmērā. Procenti par negatīvo konta atlikumu tiks ieturēti mēneša sākumā par iepriekšējo kalendārā mēneša dienām, kurās kādā no Luminor Investor naudas kontiem bija negatīvs konta atlikums.