Bezprocentu kredītkarte MasterCard Business (Jaunas Kartes netiek izsniegtas, atjaunotas un aizvietotas) | Luminor
Kredītkartes nodrošināšana (apkalpošana)
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūtaEUR
Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu*
- MasterCard Business (kopā ar ceļojumu apdrošināšanu)EUR 5,00
PIN koda atgādinājumsEUR 1,00

* Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.

Piezīme: Sadaļa attiecas uz tām kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti "RIKO" (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENA
Skaidras naudas izņemšana bankomātos Latvijā un ārzemes*2,0% no darījuma summas, min. EUR 3,50
Skaidras naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātā (Latvijā) ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes)
- līdz EUR 10 000,00 kalendārā mēneša laikāBez maksas
- virs EUR 10 000,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no darījuma summas, kas pārsniedz EUR 10 000,00
Pirkumi Latvijas Republikas teritorijā un ārzemēs**0,5% no darījuma summas
Valūtas maiņas uzcenojums***3,0% no darījuma summas

* Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: MasterCard Business Kartēm EUR 5 000,00.
- Limits 30 dienu periodā jebkuram Kartes veidam EUR 20 000,00.
- Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju - EUR 350,00 diennaktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanas Bankomātos katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
*** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.

Piezīme: Sadaļa attiecas uz tām kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti "RIKO" (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENA
SMS infoEUR 0,09 par katru SMS īsziņu
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bankomātos (Latvijā)Bez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50

Piezīme: Sadaļa attiecas uz tām kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti "RIKO" (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Kredītlīnija
PAKALPOJUMSCENA
Kredīta procentu likme gadā0
Kredīta atmaksas termiņšLīdz katra mēneša 15.datumam
Kredīta procentu likme gadā par nokavētiem maksājumiem36% gadā

Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs.

Piezīme: Sadaļa attiecas uz tām kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti "RIKO" (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

Citas komisijas maksas
PAKALPOJUMSCENA
Procenti par neatļautu debeta atlikumu36% gada
Standarta skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limitu palielināšanaEUR 5,00
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00

Piezīme: Sadaļa attiecas uz tām kartēm, kuras piesaistītas kontam, kura numurā ir burti "RIKO" (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).