Iekšbankas maksājumi | Luminor
Maksājumi Luminor Bankas ietvaros (visās valūtās)
PAKALPOJUMSLaiks*Komisija Apkalpošanas vietā un Kontaktu centrāLaiks* Komisija Elektroniskajos norēķinu kanālosIzpildes termiņš
Ienākošie maksājumi Bankas ietvaros - Bez maksas - Bez maksasnekavējoties
Pārskaitījumi (izejošie maksājumi) Bankas ietvaros:
- starp RIKO** un NDEA*** kontiem vai NDEA*** un RIKO** kontiem citās valūtāsSaskaņā ar citām Cenrāža nodaļām par izejošajiem maksājumiem attiecīgajā valūtā.

Iekšbankas pārskaitījums ir naudas līdzekļu pārvedums visās valūtās Luminor bankas ietvaros.

Maksājumu veikšanu, izmantojot 24/7 Klientu atbalstu, Banka piedāvā tikai fiziskajām personām. Maksimālā maksājumu kopsumma diennakts laikā, izmantojot Kontaktu centru, ir 4000 EUR (maksimālais limits vienam maksājumam ir 1400 EUR).

* Laiks pēc kura saņemtos maksājumu rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā Bankas darba dienā.

** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
*** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).