Valūtu maksājumi | Luminor
Valūtu maksājumi
PAKALPOJUMSLaiks*Apkalpošanas vietā un Kontaktu centrā Komisijas maksas veids - Dalīti (SHA)**Apkalpošanas vietā un Kontaktu centrā Komisijas maksas veids - Maksātājs (OUR)***Laiks*Elektroniskajos norēķinu kanālos Komisijas maksas veids - Dalīti (SHA)**Elektroniskajos norēķinu kanālos Komisijas maksas veids - Maksātājs (OUR)***
Ienākošie valūtas maksājumi:
- Iekšzemes maksājumi Eiropas valūtās un Eiropas ietvaros Eiropas valūtās - - - 19:00Bez maksasBez maksas
- Pārējie maksājumi - - - 19:00EUR 5,00Bez maksas
Pārskaitījumi (izejošie maksājumi) Eiropas ietvaros Eiropas valūtās (CZK, DKK, NOK, GBP, CHF, PLN, SEK)****:
- standarta (Izpildes termiņš - nākamā darba diena)Skatīt sadaļu "Pārskaitījumu (izejošo maksājumu) izpildes nosacījumi"EUR 15,00 -18:00EUR 10,00 -
- ekspress (NOK) (Izpildes termiņš - tā pati darba diena)Skatīt sadaļu "Pārskaitījumu (izejošo maksājumu) izpildes nosacījumi"EUR 20,00 -14:00EUR 15,00 -
Pārējie valūtas pārskaitījumi (izejošie maksājumi):
- ekonomiskais (Izpildes termiņš - aiznākamā darba diena)Skatīt sadaļu "Pārskaitījumu (izejošo maksājumu) izpildes nosacījumi"EUR 15,00EUR 30,00Skatīt sadaļu "Pārskaitījumu (izejošo maksājumu) izpildes nosacījumi"EUR 11,00EUR 26,00
- standarta (Izpildes termiņš - nākamā darba diena)Skatīt sadaļu "Pārskaitījumu (izejošo maksājumu) izpildes nosacījumi" EUR 20,00EUR 35,00Skatīt sadaļu "Pārskaitījumu (izejošo maksājumu) izpildes nosacījumi"EUR 14,00EUR 29,00
- ekspress (Izpildes termiņš - tā pati darba diena)Skatīt sadaļu "Pārskaitījumu (izejošo maksājumu) izpildes nosacījumi"EUR 35,00EUR 50,00Skatīt sadaļu "Pārskaitījumu (izejošo maksājumu) izpildes nosacījumi"EUR 21,00EUR 36,00

Maksājumi ārvalstu valūtās un EUR maksājumi ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Šveici, Monako, Lihtenšteinu.

Ja maksājuma saņēmēja banka atrodas Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstī, ir atļauta vienīgi komisijas maksu dalīta maksāšana (SHA), tas ir, maksājuma saņēmējs maksā savas bankas pieprasīto maksu par pakalpojumu, bet maksātājs — savas bankas pieprasīto maksu.

* Laiks pēc kura saņemtos maksājumu rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā Bankas darba dienā.

** Dalīti (SHA) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu (atsevišķi no maksājuma summas), bet saņēmējs maksā citu maksājuma izpildē iesaistīto banku komisijas maksas, kas var tikt ieturētas no maksājuma summas pirms tās ieskaitīšanas saņēmēja kontā. Ja tiek veikts maksājums Eiropas ietvaros Eiropas valūtā, saņēmējs saņem maksājuma summu pilnā apmērā, izņemot, ja saņēmēja banka ar saņēmēju ir vienojusies, ka no ienākošās summas tiek ieturēta komisijas maksa.

*** Maksātājs (OUR) – Klients kā maksātājs maksā Bankas noteikto komisijas maksu, no kuras tiek segtas arī visu citu maksājuma izpildes procesā iesaistīto banku noteiktās komisijas maksas. Tomēr Banka neuzņemas atbildību par to, ka maksājuma izpildes procesā no maksājuma summas netiek ieturētas citu banku komisijas maksas vai saņēmējs nesaņem maksājuma summu pilnā apmērā citu no Bankas neatkarīgu iemeslu dēļ.

**** Maksājumi no konta, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).Pārskaitījumu (izejošo maksājumu) izpildes nosacījumi
PAKALPOJUMSLaiks* Apkalpošanas vietā un Kontaktu centrāLaiks* Elektroniskajos norēķinu kanālosIzpildes termiņš
Ekonomiskais pārskaitījums (izejošais maksājums) valūtās****:
- CZK, DKK, NOK, GBP, CHF, PLN, SEK, USD, RUB, CAD, AUD, JPY**17:3018:00aiznākamā darba diena
- ILS**13:3014:00aiznākamā darba diena
- CZK, DKK, NOK, GBP, CHF, PLN, SEK, USD, RUB, CAD, AUD, JPY, HUF***14:0018:00aiznākamā darba diena (USD maksājumiem no NDEA*** konta naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankai vai starpniekbankai pēc vienas Darba Dienas, skaitot no brīža, kad Banka ir pieņēmusi Rīkojumu)
Standarta pārskaitījums (izejošais maksājums) valūtās****:
- CZK, DKK, NOK, GBP, CHF, PLN, SEK, USD, RUB, CAD17:3018:00nākamā darba diena
- AUD, JPY13:3014:00nākamā darba diena
- CZK, DKK, NOK, GBP, CHF, PLN, SEK, USD, RUB, CAD, AUD, JPY, HUF**14:0018:00nākamā darba diena
Ekspress pārskaitījums (izejošais maksājums) valūtās**:
- CZK, DKK, NOK, GBP, CHF, PLN, SEK, USD, RUB, CAD13:3014:00tā pati darba diena
Ekspress pārskaitījums (izejošais maksājums) valūtās***:
- USD, EUR15:0016:00 *****tā pati darba diena
- DKK12:0013:30 *****tā pati darba diena
- PLN8:308:30 *****tā pati darba diena
- NOK, GBP un SEK14:0015:00 *****tā pati darba diena
- RUB8:308:30 *****tā pati darba diena

* Laiks pēc kura saņemtos maksājumu rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā Bankas darba dienā.

** Maksājumi no konta, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

*** Maksājumi no konta, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

**** Maksājumi atsevišķās valūtās var nebūt pieejami kādā no bankas sistēmām.

*****Pieejams Starptautiskajā Internetbankā un Nordea Bridge sistēmā,.