Termiņnoguldījuma konta atvēršana un apkalpošana | Luminor
Termiņnoguldījuma konta atvēršana un apkalpošana
PAKALPOJUMSCENA
Termiņnoguldījuma konta atvēršana, uzturēšana un pirmreizēja naudas līdzekļu ieskaitīšana Termiņnoguldījuma kontā Bez maksas
Termiņnoguldījuma darbības izbeigšana pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma*1% no pārskaitāmās Noguldījuma summas
Noguldījuma daļas pārskaitīšana no Krājkonta un Atvērtā termiņnoguldījuma, Klientam rakstveidā brīdinot par to Banku:
- ne mazāk kā 7 kalendārās dienas iepriekšBez maksas
- mazāk nekā 7 kalendārās dienas iepriekš no Krājkonta un Atvērtā termiņnoguldījuma, kura numurā ir burti RIKO**0,50% no summas, min. EUR 3,00
mazāk nekā 7 kalendārās dienas iepriekš no Krājkonta, kura numurā ir burti NDEA***0,50% no summas, min. EUR 3,00 vai USD 4,00 (ja Krājkonta valūta ir USD)

* Klients nesaņem par Noguldījumu uzkrātos procentus. Banka ir tiesības ieturēt no Noguldījuma arī tos procentus, kuri iepriekš tika izmaksāti Klientam par Noguldījumu.
** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
*** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).