Skaidras naudas darījumi ar kodu bankas Bankomātos | Luminor
Skaidras naudas iemaksa vai izmaksa ar kodu bankas bankomātos*
PAKALPOJUMSCENA
Pieteikuma noformēšana Koda saņemšanai:
- apkalpošanas vietāEUR 5,00
- internetbankāEUR 2,00
Operācija Bankomātā1% no summas

Pakalpojumus ir pieejams klientiem, kura kontā numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
Skaidras naudas iemaksu vai izmaksu ir iespējams veikt atseviškos Luminor bankomtātos, kas norādīti šeit.
Dienas limits skaidras naudas izņemšanai - EUR 700,00, dienas limits skaidras naudas iemaksai – EUR 700,00.