Garantija | Luminor
Garantija
PAKALPOJUMSCENA
Garantijas izsniegšana:
- garantijas izsniegšana 3 darba dienu laikāPēc vienošanās, min. EUR 150,00
- steidzama garantijas izsniegšanaPēc vienošanās, min. EUR 250,00
- garantijas ar termiņnoguldījuma/naudas līdzekļu nodrošinājumu izsniegšana 3 darba dienu laikāEUR 100,00
- steidzama garantijas ar termiņnoguldījuma/naudas līdzekļu nodrošinājumu izsniegšanaEUR 200,00
Garantijas izmantošana:*
- garantijas ar termiņnoguldījuma/naudas līdzekļu nodrošinājumu kontā *1% no garantijas summas gadā, min. EUR 40,00*
- ar citu nodrošinājumu *Pēc vienošanās, min. EUR 80,00*
Garantijas noteikumu izmaiņas:
- izmaiņu izsniegšana 3 darba dienu laikāEUR 80,00
- steidzama izmaiņu izsniegšanaEUR 150,00
Garantijas anulēšana pirms tās derīguma termiņa beigāmEUR 70,00
Samaksas pieprasījuma apstrāde0,25% no pieprasītās summas, min. EUR 350,00, max. EUR 1000,00
Garantijas projekta sagatavošana (piemērojama, ja garantija netiek izsniegta)EUR 70,00
Citas bankas izsniegtas garantijas paziņojumsEUR 85,00
Citas bankas izsniegtas garantijas izmaiņu paziņojumsEUR 80,00
Citas bankas izsniegtas garantijas autentiskuma apliecināšana/ teksta pārbaude (piemērojama, ja Banka nav paziņotāja banka)EUR 35,00
Garantijas cesijas apliecinājuma apstrādeEUR 35,00
Citas bankas izsniegtas pretgarantijas, kas ir nodrošinājums aizdevumam vai citiem finanšu instrumentiem, apstrādeEUR 150,00
Apliecinājums par garantijas izsniegšanuEUR 75,00
Garantijas dublikāta sagatavošanaEUR 64,00
Samaksas pieprasījuma apstrāde saskaņā ar citas bankas izsniegtu garantijuEUR 100,00
SWIFT ziņojuma nosūtīšana EUR 15,00

* Ja norēķiniem par pakalpojumu un termiņnoguldījuma/naudas līdzekļu nodrošinājumam tiek izmantots tāds konts, kurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx), minimāla komisija nav noteikta.