Kredīta vēstule | Luminor
Kredīta vēstule
PAKALPOJUMSCENA
Importa kredīta vēstules:
Kredīta vēstules izsniegšana0,20% no summas, min. EUR 150,00
Dokumentu pārbaude un samaksa0,25% no summas, min. EUR 90,00
Kredīta vēstules izmantošana:*
- ja nodrošina ar finanšu ķīlu uz naudas līdzekļiem kontā0,5% gadā no kredīta vēstules summas, min. EUR 50,00*
- ja ir cits nodrošinājumsPēc vienošanās, min. EUR 100,00*
Kredīta vēstules izmaiņu izsniegšanaEUR 85,00
Kredīta vēstules anulēšanaEUR 85,00
Neatbilstošu dokumentu atgriešanaEUR 85,00
Atliktā maksājuma administrēšana 0,15% no summas, min. EUR 100,00
Kredīta vēstules noteikumiem neatbilstošu dokumentu apstrāde**EUR 85,00
Kredīta vēstules projekta sagatavošana (piemērojama, ja kredīta vēstule netiek izsniegta)EUR 85,00
Bankai adresētu preču pāradresēšana pircējamEUR 70,00
SWIFT ziņojuma nosūtīšanaEUR 15,00
Eksporta kredīta vēstules:
Kredīta vēstules paziņošana EUR 90,00
Kredīta vēstules izmaiņu paziņošana EUR 70,00
Kredīta vēstules apstiprināšana Pēc vienošanās, min. EUR 100,00
Dokumentu pārbaude un samaksa0,25% no summas, min. EUR 90,00
Dokumentu iepriekšēja pārbaude pēc Klienta pieprasījumaEUR 70,00
Atliktā maksājuma administrēšana 0,15% no summas, min. EUR 100,00
Kredīta vēstules anulēšanaEUR 85,00
Neatbilstošu dokumentu atgriešanaEUR 85,00
Kredīta vēstules pārvešana***0,30% no summas, min. EUR 150,00
Kredīta vēstules cesijas paziņojumsEUR 70,00
Kredīta vēstules summas cedēšana0,10% no summas, min. EUR 70,00
Kredīta vēstules projekta sagatavošana (piemērojama, ja kredīta vēstule netiek izsniegta)EUR 85,00
Dokumentu diskontēšana Pēc vienošanās, min. EUR 150,00
SWIFT ziņojuma nosūtīšanaEUR 15,00

* Ja norēķiniem par pakalpojumu un termiņnoguldījuma/naudas līdzekļu nodrošinājumam tiek izmantots tāds konts, kurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx), komisija ir pēc vienošanas, minimāla komisija nav noteikta.

** Šo komisijas maksu samaksā kredīta vēstules saņēmējs.
*** Papildus komisijas maksai par kredīta vēstules pārvešanu uz pārvesto kredīta vēstuli attiecas arī pārējās Cenrādī noteiktās komisijas maksas.