• Akciju indeksi pazeminās
  • Globālās izaugsmes prognoze tika samazināta

Finanšu tirgiem aprīlis bija vēl viens izaicinājumiem bagāts mēnesis. Karš Ukrainā vēl vairāk paaugstināja preču un pakalpojumu cenas, un centrālās bankas visā pasaulē bija spiestas paaugstināt procentu likmes. Vairāk nekā 60% no pasaules centrālo banku pēdējais pieņemtais lēmums ir bijis celt procentu likmes. Šī situācija liek arvien izvērtēt riskanto aktīvu pievilcību. Attīstīto tirgu akciju indekss MSCI World eiro izteiksmē aprīlī saruka par 3,3%, savukārt attīstības tirgu akciju indekss MSCI Emerging Markets eiro valūtā pazeminājās par 0,4%.

Pasaules Banka paziņoja par 170 miljardu ASV dolāru glābšanas paketes izveidi krīzes skartajām valstīm, kas ir lielāka par tās sniegto COVID‑19 atbalstu. Savā jaunākajā apskatā SVF brīdināja par iespējamiem "seismiskajiem viļņiem", kas var pārņemt globālo ekonomiku, jo īpaši attīstības tirgus, dēļ degvielas un pārtikas cenu straujā pieauguma, kas vissmagāk skar neaizsargātos iedzīvotājus valstīs ar zemiem ienākumiem. SVF samazināja 2022. gada globālās izaugsmes prognozi par 0,8 procentpunktiem līdz 3,6%. Attīstīto valstu izaugsmes prognozes pazeminājās par 0,6 procentpunktiem līdz 3,3%, savukārt attīstības valstu prognozes tika samazinātas par 1 procentpunktu līdz 3,8%. 

Pēdējo 20 gadu laikā attīstības valstu ekonomikas ir augušas straujāk nekā attīstīto valstu ekonomikas. Straujāka ekonomikas izaugsme atspoguļojās arī vietējos akciju tirgos, taču attīstības valstu akciju indeksa svārstības ir bijušas salīdzinoši lielākas gan uz augšu, gan uz leju. Pēdējo gadu laikā attīstības valstu akcijas ir ievērojami atpalikušas no attīstītajiem tirgiem. Pat pēc šī vājuma perioda, attīstības valstu akciju indekss MSCI Emerging Markets 20 gadu periodā eiro izteiksmē ir pieaudzis par aptuveni 320%, savukārt attīstīto valstu akciju indekss MSCI World ir pieaudzis par 260%. Ja attīstības valstu ekonomikas turpinās augt straujāk, būtu saprātīgi sagaidīt, ka vēsturiskā straujākas akciju izaugsmes tendence atkal atgriezīsies.
  
IKP pieauguma salīdzinājums


Akciju indeksi

Avots: IMF.org, Bloomberg L.P.

ASV Federālo rezervju sistēmas priekšsēdētājs Džeroms Pauels atkārtoti pauda apņemšanos samazināt inflāciju līdz 2% un apliecināja atbalstu turpmākai agresīvai un stingrai rīcībai inflācijas ierobežošanai. Viņš paziņoja, ka “maija sanāksmes laikā tiks apspriesta procentu likmju palielināšana par 50 bāzes punktiem”. Tiek prognozēts, ka jūlijā sekos vēl viens palielinājums par 50 bāzes punktiem.

Aprīlī Ķīnas kontinentālās daļas akciju tirgus indekss CSI 300 noslīdēja līdz zemākajam līmenim kopš 2020. gada jūnija, taču pēc tam sāka atgūties. Valsts stingrā nulles Covid politika, represīvie pasākumi pret lielākajiem vietējiem IT gigantiem un citiem uzņēmumiem, nestabilais nekustamā īpašuma sektors un ekonomiskās izaugsmes palēnināšanās nobiedēja investorus. Ķīnas valdība mudināja valsts bankas un apdrošinātājus pirkt vairāk vietējo akciju, lai tādējādi atbalstītu krītošo akciju tirgu. Valdība arī solīja stabilizēt tirgu, paātrinot atbalsta pasākumu ieviešanu, tostarp nodokļu un nodevu samazināšanu.

Ķīnas centrālā banka nesamazināja bāzes procentu likmi, – tā palika 2,85% līmenī, tādējādi sagādājot vilšanos lielākajai daļai ekonomistu, kuri bija gaidījuši samazinājumu, kas palīdzētu ekonomikai Covid uzliesmojuma laikā. Varasiestādes, iespējams, centīsies uzlabot noskaņojumu pirms Ķīnas komunistiskās partijas 20. Nacionālā kongresa, kurā tiek sagaidīta prezidenta Sji Dzjiņpina nu jau trešā valdīšanas termiņa apstiprināšana, kas būs bezprecedenta gadījums Ķīnā. Kongresu paredzēts sasaukt 2022. gada otrajā pusē. Partijas kongresa laikā izvirzītās prioritātes arī palīdzēs noteikt Ķīnas politisko, ekonomisko un ārpolitikas trajektoriju nākamajiem pieciem un turpmākiem gadiem.

Starp visām sliktajām ziņām ir arī viena pozitīva – daudzie negatīvie scenāriji, šķiet, jau ir iecenoti akciju un obligāciju tirgos, un diez vai ir sagaidāms tāds negatīvs pārsteigums, kas cenas būtiski pazeminātu.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Aprīlī Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda nolēma saglabāt samazināta riska pozicionējumu un saglabāt paaugstinātu ieguldījumu daļu pret recesiju noturīgās nozarēs (komunālie pakalpojumi, veselības aprūpe un enerģētika). Investīciju komanda turpina analizēt centrālo banku darbības, pirmā ceturkšņa peļņas rezultātus un iespējamās Ukrainas kara sekas. 

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.