Luminor korporatīvā sociālā atbildība

Ilgtspēja ir mūsu pamatvērtība

Ilgtspēja ir mūsu pamatvērtība

Luminor apņēmusies veikt un attīstīt savu uzņēmējdarbību Baltijas reģionā atbildīgā, ilgtspējīgā un gādīgā veidā, nosakot tādus mērķus, kas pozitīvi ietekmē vidi un sabiedrību, kā arī attīstot finanšu produktus un atklājot savus sasniegumus publiski ar periodisku atskaišu palīdzību. Luminor apņēmusies atbalstīt savus klientus viņu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Luminor Ilgtspējas politika

Savā darbībā mēs ievērojam Luminor Ilgtspējas politikas dokumentā iekļauto stratēģiju (kopsavilkums un pamatprincipi ir izklāstīti šeit), kas sīkāk ir aprakstīta citos saistošajos dokumentos, vadlīnijās un procedūrās. Stratēģija ir spēkā no 2021. gada novembra, un tajā ir iekļautas galvenās normatīvās prasības un ieteikumi ilgtspējas jomā.

Visi Luminor nodaļu vadītāji ir atbildīgi par Vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) politikas vadlīniju ievērošanu un izpildi savās atbildības sfērās, bet Ilgtspējas vadītājs ir pilnvarots īstenot kopējo koordinēšanas procesu šajā jomā. Tāpat Ilgtspējas politikas dokumentā mēs esam definējuši ar klimata risku saistītos pienākumus un attiecīgās lēmējinstitūcijas.

2022. gada Ilgtspējas ziņojums

2022. gadā mēs turpinājām attīstīt iespējas novirzīt finansējumu aktīviem, kas palīdz mums sasniegt Parīzes nolīguma mērķus un kas nekaitē ne cilvēktiesībām, ne videi. Mēs uzlabojām darbinieku kompetenci un nostiprinājām ESG (vides, sociālo un pārvaldības faktoru) pārvaldību, izvirzot turpmākus mērķus, pilnveidojot mūsu kompetenci ar apmācību un semināru palīdzību, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un paplašinot mūsu veiktspējas pārvaldības rādītājus un rīkus. Mēs esam nostiprinājuši mūsu centrālo Grupas ilgtspējas pārvaldi (GSD), kas ir atbildīga par Luminor Ilgtspējas politiku un stratēģiju, kā arī par zināšanu attīstīšanu ar ESG saistītajās jomās. Mēs formalizējām ESG datu sniegšanas procesus un to struktūru.

2022. gadā mēs arī guvām progresu savu saistību izpildē attiecībā uz CO2 emisiju samazināšanu mūsu pašu darbībā un panācām uzlabojumus datu kvalitātē un emisiju informācijas izpaušanā attiecībā uz citām aktīvu klasēm. Mēs veicinājām tādu sadarbību veidošanu, kas palīdz agrīnās stadijas uzņēmumiem Baltijā risināt vietēji nozīmīgas sociālās vai vides problēmas, un sākām mērīt savu ietekmi. Mēs uzlabojām savu darbinieku līdzdalību un labklājību.

Vairāk par mūsu ar ilgtspēju saistītajām darbībām un citiem vērienīgiem mērķiem lasiet Luminor 2022. gada Ilgtspējas ziņojumā un Luminor 2022. gada Ilgtspējas datu uzziņu materiālā.

Vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) pienācīgas pārbaudes pamatnostādnes un Ilgtspējīgu ieguldījumu pamatnostādnes

Mūsu ESG pienācīgas pārbaudes pamatnostādnes pastāv, lai noteiktu principus jebkādas negatīvas ietekmes, ko varētu radīt mūsu uzņēmējdarbība, novērtēšanai un pārvaldībai attiecībā uz sabiedrību un vidi. Paziņojums par ESG pienācīgas pārbaudes pamatnostādnēm, kurā ir īss noteikto procesu apraksts, ir publicēts šeit.

Tāpat arī esam sagatavojuši Ilgtspējīgu ieguldījumu pamatnostādnes, nosakot ilgtspējīgu ieguldījumu principus, tostarp ilgtspējas riska integrāciju Luminor bankas un tās aktīvu pārvaldības meitasuzņēmumu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā. Paziņojums par Ilgtspējīgu ieguldījumu pamatnostādnēm, kurā ir īss galveno principu apraksts, ir publicēts šeit.

Turklāt mēs esam izstrādājuši Vides, sociālo un pārvaldības (ESG) risku novērtēšanas pamatnostādnes, kurās aprakstīts un integrēts juridisko personu ESG risku novērtēšanas process esošajā vispārējā kredītspējas novērtēšanas procesā.

Vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) semināri Luminor

Mēs piedāvājam tiešsaistes seminārus par dažādiem klimata ietekmes aspektiem, kas ir noderīgi mūsu biznesa klientiem. Lasi vairāk un reģistrējies šeit

Mūsu atbildīgās darbības un prakses

Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

Emisiju mērīšana: 2021. gada jūlijā mēs pievienojāmies Partnerībai oglekļa uzskaitei finanšu grāmatvedībā (PCAF) un esam ieviesuši grāmatvedības standartu siltumnīcgāzu emisiju uzskaitei mūsu finansētos projektos un investīcijās. Mēs esam publiskojuši emisijas 1. darbības jomu (tiešā degvielas izmantošana un atkritumu radīšana), 2. darbības jomu (elektrības un apkures izmantošana) un 3. darbības jomu (emisijas, kuras varam ietekmēt, piemēram, piegādes ķēžu radītās emisijas, darījumu braucieni, darbinieku pārvietošanās un mūsu finansēto projektu un investīciju radītās emisijas) mūsu 2021. gada atskaitē.

ES taksonomija: Mēs ieviešam Eiropas Savienības (ES) taksonomijas atskaišu sistēmu un esam iekļāvuši informāciju par ES taksonomijai atbilstošu investīciju portfeli saskaņā ar paredzamajām normatīvajām prasībām mūsu gada pārskatos.

Ilgtspējīgas finanses: Mēs esam apņēmušies izveidot videi draudzīgu produktu portfeli, lai atbalstītu pāreju uz zema oglekļa satura ekonomiku. Pašlaik mēs piedāvājam zemas emisijas automašīnu kredītu, ilgtspējīgus 2. un 3. līmeņa pensiju fondus – Ilgtspējīgā nākotne – un ilgtspējīgus biržās tirgotos fondus (ETF) ar “Morning Star” ilgstpējas reitingu mūsu Luminor Investor platformā.

Mēs veidojam ilgtspējīgus ieguldījumu pakalpojumus un produktus uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības atbalstam, kā arī stimulējam mājokļu īpašniekus veikt ieguldījumus energoefektīvos mājokļos.

Vides risku novērtējums: Mēs veicam liela mēroga projektu un klientu ar augstas ietekmes uz vidi, kā arī sociālās ietekmes seku novērtējumu.

Sektoru stratēģijas: 2022. gada jūnijā mēs apstiprinājām ESG riska pārvaldības vadlīnijas tām nozarēm, kurām, mūsuprāt, ir liela ietekme uz klimatu – lauksaimniecība, būvniecība, mazumtirdzniecība, ražošana, enerģētika. Šīs vadlīnijas iezīmē galvenos riskus katrā sektorā un to mazināšanas pasākumus, kas tiek sagaidīti no mūsu klientiem. Tāpat kopā ar sadarbības partneriem mēs esam aizsākuši semināru sēriju, lai ar to palīdzību mūsu klientiem veidotu zināšanas par klimata riskiem un pāreju uz jauno ekonomiku.

Cilvēktiesības

 • Mūsu Vides, sociālās un pārvaldības (ESG) kredītriska novērtēšanas procedūra ietver cilvēktiesību padziļinātas izpētes jautājumus attiecībā uz mūsu lielajiem korporatīvajiem klientiem un kreditēšanas projektiem. Mēs esam izstrādājuši ESG Padziļinātas izpētes vadlīnijas un atjauninām visus iekļaušanas un darījumu uzticamības pārbaudes procesus, lai nodrošinātu visu mūsu korporatīvo klientu, kā arī pārdevēju un piegādātāju padziļinātu izpēti vides un cilvēktiesību jautājumu jomā.
 • Mēs lūdzam trešās puses apstiprināt, ka tiks ievērots mūsu atbildīgās uzņēmējdarbības kodekss. Mēs uzņemamies atbildību par uzņēmējdarbības radīto ietekmi uz sabiedrību un vidi un sagaidām no mūsu sadarbības partneriem līdzīgu attieksmi. Mūsu Trešās puses ētikas kodeksā ir izklāstīti Luminor principi par atbildīgu uzņēmējdarbību. Kodekss atbilst starptautisku standartu noteicēju sniegtajām vadlīnijām, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālajam līgumam, Apvienoto Nāciju Organizācijas Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem un Starptautiskās darbas organizācijas (ILO) Trīspusējai sociālās politikas principu deklarācijai par daudznacionāliem uzņēmumiem.

Darbinieki un darba tiesības

Mēs nodrošinām toleranci pret visa veida dzimumu diskrimināciju darba vidē, tostarp attiecībā uz psiholoģisku kaitējumu un verbālu, fizisku un seksuālu uzmākšanos. Iepazīstieties ar mūsu politikas principiem šeit.

 • Tas ir noteikts mūsu Atalgojuma politikā, Pamatalgu pārvaldības standartā un iekšējos procesos, mūsu personāla atlases un karjeras attīstības praksē un procesos.
 • Mūsu politika un procesi ir dzimumneitrāli.
 • Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu darbinieku, klientu un apmeklētāju veselību un drošību. Tiek nodrošināta visu iekšējo un valsts noteikumu ievērošana, tostarp to, kas aprakstīti Starptautiskās darba organizācijas (ILO) konvencijās un Deklarācijā par daudznacionālajiem uzņēmumiem. 
 • Mēs pieprasām trešās puses ievērot godīgas nodarbinātības praksi:

  Diskriminācija: Trešajai pusei ir jānodrošina godīga attieksme pret darbiniekiem.

  Biedrošanās brīvība: Trešajai pusei ir jāievēro Sadarbības partneru darbinieku tiesības dibināt arodbiedrības un iestāties tajās un jebkurā citā asociācijā pēc viņu pašu izvēles.

  Aizliegtā nodarbinātība: Trešajai pusei ir jānodrošina, ka netiek izmantots piespiedu darbs vai nelegāli nodarbināti bērni.

  Darba apstākļi: Trešajai pusei ir jānodrošina, ka darba apstākļi, darba stundas un brīvprātīgās virsstundas atbilst valsts noteikumiem un nozares praksei un atalgojums un pabalsti atbilst likumā noteiktajam minimumam bez neatļautiem atskaitījumiem.

  Veselība un drošība: Trešajai pusei ir jānodrošina visiem darbiniekiem droša un veselībai nekaitīga darba vieta, kas ir atbilstoši dokumentēta un izveidota, ņemot vērā attiecīgā Sadarbības partnera darbības lielumu, raksturu un riskus.

Korupcija un finanšu noziegumi

Mēs esam apņēmušies cīnīties pret finanšu noziegumiem, piemēram, izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī novērst terorisma finansēšanu, starptautisko sankciju pārkāpšanu vai to apiešanu un masu iznīcināšanas ieroču proliferāciju, izmantojot jebkādus mūsu produktus, pakalpojumus vai kanālus. Lai to panāktu, mēs rūpīgi sekojam Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – valstu, kurās mēs darbojamies – likumdošanai, kā arī labākajiem piemēriem starptautiski un esam ieviesuši atbilstošus principus. Vairāk lasiet šeit:

Trauksmes celšana

Vairāk informācijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu varat atrast šeit.

Klientu privātums, datu aizsardzība un sūdzības

 • Klientu privātuma politika un datu aizsardzība
 • Sūdzību un atsauksmju izskatīšana
 • Mēs ļoti nopietni uztveram datu aizsardzību un klientu datus, un ar to saistītās informācijas uzglabāšanu un apstrādi veicot uzņēmējdarbību. Mums ir svarīgi, lai klients justos droši. Informācija, ko sniedzam savā tīmekļa vietnē, ir izstrādāta tā, lai palīdzētu klientam izmantot savas individuālās tiesības un nodrošinātu ātru un apmierinošu risinājumu, kā arī izskaidrotu, kā iesniegt sūdzību, ja mums nav izdevies sniegt klientam atbilstošu informāciju. Informācijas drošības politikas principi attiecas uz AS Luminor Bank un visiem tās meitas uzņēmumiem.

Ieguldījums Baltijas sabiedrībā

Mūsu mērķis ir atbalstīt vietējās kopienas, īstenojot dažādas aktivitātes, kas veicina finanšu pratību, palielina izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar uzkrājumiem, investīcijām un atbildīgiem aizņēmumiem, kā arī sniegt atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai. Mēs realizējam šo mērķi ar dažādām izglītojošām un izpratni veicinošām aktivitātēm, sniedzot savu ieguldījumu izglītībā, kā arī īstenojot vai atbalstot dažādas iniciatīvas, tostarp mediju projektus.

Pirms pāris gadiem Luminor Latvijā uzsāka sadarbību ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, īstenojot projektu "Piču konkurss" un aicinot sociālos uzņēmējus pieteikt savas idejas, lai finālā saņemtu materiālu grantu to īstenošanai. Šo sadarbību turpinām arī šobrīd, pirmo reizi realizējot sociālo uzņēmēju apmācības programmu "Pārmaiņu akadēmija", kā arī turpinot rīkot "Piču konkursu" sociālajiem uzņēmējiem.

Luminor banka regulāri nodarbojas ar finanšu pratības veicināšanu, informējot sabiedrību caur medijiem, kā arī lekcijām studentiem un skolēniem. 2022. gadā Luminor sāka darbību projektā "Dzīvei gatavs", lai dažāda vecuma skolēniem stāstītu par finanšu pratību, krāpniecību un citām būtiskām tēmām izglītībā un ikdienā.

Par ikgadēju tradīciju ir kļuvusi arī labdarības projekta "Dod Pieci!" atbalstīšana, gada beigās aicinot ziedot dažādiem sabiedrībai svarīgiem un nozīmīgiem problēmjautājumiem.

2023. gadā saņēmām arī Sabiedrības integrācijas fonda "Ģimenei draudzīga darbavieta" statusu, kas apliecina mūsu vēlmi darīt arvien vairāk ne tikai sabiedrības labā, bet arī mūsu darbinieku labbūtības un emocionālās veselības labā.