Luminor korporatīvā sociālā atbildība

Ilgtspēja ir mūsu pamatvērtība

Ilgtspēja ir mūsu pamatvērtība

Luminor apņēmusies veikt un attīstīt savu uzņēmējdarbību Baltijas reģionā atbildīgā, ilgtspējīgā un gādīgā veidā, nosakot tādus mērķus, kas pozitīvi ietekmē vidi un sabiedrību, kā arī attīstot finanšu produktus un atklājot savus sasniegumus publiski ar periodisku atskaišu palīdzību. Luminor apņēmusies atbalstīt savus klientus viņu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Luminor Ilgtspējas politika

Savā darbībā mēs ievērojam Luminor Ilgtspējas politikas dokumentā iekļauto stratēģiju (kopsavilkums un pamatprincipi ir izklāstīti šeit), kas sīkāk ir aprakstīta citos saistošajos dokumentos, vadlīnijās un procedūrās. Stratēģija ir spēkā no 2021. gada novembra, un tajā ir iekļautas galvenās normatīvās prasības un ieteikumi ilgtspējas jomā.

Visi Luminor nodaļu vadītāji ir atbildīgi par Vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) politikas vadlīniju ievērošanu un izpildi savās atbildības sfērās, bet Ilgtspējas vadītājs ir pilnvarots īstenot kopējo koordinēšanas procesu šajā jomā. Tāpat Ilgtspējas politikas dokumentā mēs esam definējuši ar klimata risku saistītos pienākumus un attiecīgās lēmējinstitūcijas.

Uz ilgtspēju vērstas ieceres

 • Savā darbībā būt atbildīgiem un CO2 neitrāliem.
 • Atbalstīt pāreju uz zema oglekļa satura ekonomiku.
 • Līdzdarboties jautājumu risināšanā sabiedrībā: Igaunijā, Latvijā, Lietuvā.

Luminor ir stingri apņēmusies ievērot savus normatīvos, ētiskos un sociālos pienākumus.

Šo ieceru īstenošana

Vide

Uzņēmējdarbības vide mainās gan arvien pieaugošo ekstremālo laikapstākļu ietekmē, gan mainīgo tehnoloģiju, normatīvā regulējuma un klientu pieprasījuma dēļ. Ņemot vērā iespēju būt pakļautiem iespējamiem ar klimatu saistītiem riskiem, mūsu klientiem ir jāievieš mazākas vai lielākas izmaiņas savā darbībā un uzņēmējdarbības modeļos. Šajos apstākļos cilvēkiem ir jāmaina savs dzīvesveids, darba un patēriņa paradumi. Nepielāgojoties izmaiņām, cilvēkiem var nākties saskarties ar pieaugošām izmaksām un ieņēmumu samazināšanos, kas nereti var novest pie eksistenciāliem izaicinājumiem. 

Mūsu mērķis ir būt līdzās saviem klientiem šajā laikā un nodrošināt, lai tiem klientiem, kuri ir pakļauti nozīmīgiem klimata, sociālajiem vai korporatīvās atbildības riskiem, ir sagatavots plāns un stratēģija savas noturības nodrošināšanai.

 • Ilgtspējas politika: Mūsu ilgtspējas politika nodrošina mūsu Vides, sociālās un pārvaldības (ESG) stratēģisko ieceru īstenošanu.
 • Izņēmumu uzskaitījums: Savā Ilgtspējas politikā esam iekļāvuši izņēmumu sarakstu.
 • Prasības mūsu piegādātājiem: Visos mūsu līgumos ir iekļauts Trešās puses ētikas kodekss, kas nosaka, ka trešajām pusēm ir jābūt ieviestai rakstiskai vides politikai un vides pārvaldības sistēmai, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti, kas atbilst sadarbības partnera darbības izmēram, veidam un riskiem; mēs pieprasām viņiem ieviest efektīvu sistēmu, lai identificētu un samazinātu iespējamos apdraudējumus videi.  
 • Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

  Emisiju mērīšana: 2021. gada 28. jūlijā mēs pievienojāmies Partnerībai oglekļa uzskaitei finanšu grāmatvedībā (PCAF) un esam ieviesuši grāmatvedības standartu siltumnīcgāzu emisiju uzskaitei mūsu finansētos projektos un investīcijās. Mēs ceram 2022. gada pirmajā ceturksnī publiskot emisijas 1. darbības jomu (tiešā degvielas izmantošana un atkritumu radīšana), 2. darbības jomu (elektrības un apkures izmantošana) un 3. darbības jomu (emisijas, kuras varam ietekmēt, piemēram, piegādes ķēžu radītās emisijas, darījumu braucieni, darbinieku pārvietošanās un mūsu finansēto projektu un investīciju radītās emisijas).

  ES taksonomija: Ieviešam Eiropas Savienības (ES) taksonomijas atskaišu sistēmu ar mērķi iekļaut mūsu gada pārskatos informāciju par ES taksonomijai atbilstošu investīciju portfeli saskaņā ar paredzamajām normatīvajām prasībām.

  Ilgtspējīgas finanses: Mēs esam apņēmušies izveidot videi draudzīgu produktu portfeli, lai atbalstītu pāreju uz zema oglekļa satura ekonomiku. Pašlaik mēs piedāvājam zemas emisijas automašīnu kredītu, ilgtspējīgus 2. un 3. līmeņa pensiju fondus - Ilgtspējīgā nākotne - un ilgtspējīgus biržās tirgotos fondus (ETF) ar “Morning Star” ilgstpējas reitingu mūsu Luminor Investor platformā. Mēs veidojam ilgtspējīgus ieguldījumu pakalpojumus un produktus uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības atbalstam, kā arī stimulējam mājokļu īpašniekus veikt ieguldījumus energoefektīvos mājokļos.

  Vides risku novērtējums: Mēs veicam liela mēroga projektu un klientu ar augstas ietekmes uz vidi, kā arī sociālās ietekmes seku novērtējumu.

  Sektoru stratēģijas: Mēs analizējam nozares segmentus, kuros mūsu klienti ir pakļauti augstiem klimata un/vai sociālajiem riskiem, kā arī izstrādājam sektoriem pielāgotas stratēģijas, kas iezīmē galvenos riskus katrā sektorā un to mazināšanas pasākumus, kas tiek sagaidīti no mūsu klientiem. Kopā ar sadarbības partneriem mēs izstrādājam semināru sēriju, lai ar to palīdzību mūsu klientiem veidotu zināšanas par klimata riskiem un pāreju uz jauno ekonomiku.

Mūsu atbildīgās darbības un prakses

Cilvēktiesības

 • Mūsu Vides, sociālās un pārvaldības (ESG) kredītriska novērtēšanas procedūra ietver cilvēktiesību padziļinātas izpētes jautājumus attiecībā uz mūsu lielajiem korporatīvajiem klientiem un kreditēšanas projektiem. Mēs izstrādājam padziļinātas izpētes politiku un pārskatām mūsu “pazīsti savu klientu” procesu, lai nodrošinātu visu mūsu korporatīvo klientu, kā arī piegādātāju padziļinātu izpēti cilvēktiesību jomā. 
 • Mēs lūdzam trešās puses apstiprināt, ka tiks ievērots mūsu atbildīgās uzņēmējdarbības kodekss. Mēs uzņemamies atbildību par uzņēmējdarbības radīto ietekmi uz sabiedrību un vidi un sagaidām no mūsu sadarbības partneriem līdzīgu attieksmi. Mūsu Trešās puses ētikas kodeksā ir izklāstīti Luminor principi par atbildīgu uzņēmējdarbību. Kodekss atbilst starptautisku standartu noteicēju sniegtajām vadlīnijām, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīnijām daudznacionāliem uzņēmumiem, Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālajam līgumam, Apvienoto Nāciju Organizācijas Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipiem un Starptautiskās darbas organizācijas (ILO) Trīspusējai sociālās politikas principu deklarācijai par daudznacionāliem uzņēmumiem.

Darbinieki un darba tiesības

Mēs nodrošinām toleranci pret visa veida dzimumu diskrimināciju darba vidē, tostarp attiecībā uz psiholoģisku kaitējumu un verbālu, fizisku un seksuālu uzmākšanos.

 • Tas ir noteikts mūsu Atalgojuma politikā, Pamatalgu pārvaldības standartā un iekšējos procesos, mūsu personāla atlases un karjeras attīstības praksē un procesos.
 • Mūsu politika un procesi ir dzimumneitrāli.
 • Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu darbinieku, klientu un apmeklētāju veselību un drošību. Tiek nodrošināta visu iekšējo un valsts noteikumu ievērošana, tostarp to, kas aprakstīti Starptautiskās darba organizācijas (ILO) konvencijās un Deklarācijā par daudznacionālajiem uzņēmumiem. 
 • Mēs pieprasām trešās puses ievērot godīgas nodarbinātības praksi:

  Diskriminācija: Trešajai pusei ir jānodrošina godīga attieksme pret darbiniekiem.

  Biedrošanās brīvība: Trešajai pusei ir jāievēro Sadarbības partneru darbinieku tiesības dibināt arodbiedrības un iestāties tajās un jebkurā citā asociācijā pēc viņu pašu izvēles.

  Aizliegtā nodarbinātība: Trešajai pusei ir jānodrošina, ka netiek izmantots piespiedu darbs vai nelegāli nodarbināti bērni.

  Darba apstākļi: Trešajai pusei ir jānodrošina, ka darba apstākļi, darba stundas un brīvprātīgās virsstundas atbilst valsts noteikumiem un nozares praksei un atalgojums un pabalsti atbilst likumā noteiktajam minimumam bez neatļautiem atskaitījumiem.

  Veselība un drošība: Trešajai pusei ir jānodrošina visiem darbiniekiem droša un veselībai nekaitīga darba vieta, kas ir atbilstoši dokumentēta un izveidota, ņemot vērā attiecīgā Sadarbības partnera darbības lielumu, raksturu un riskus.

Korupcija un finanšu noziegumi

Mēs esam apņēmušies cīnīties pret finanšu noziegumiem, piemēram, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kā arī novērst terorisma finansēšanu, starptautisko sankciju pārkāpšanu vai to apiešanu un masu iznīcināšanas ieroču proliferāciju, izmantojot jebkādus mūsu produktus, pakalpojumus vai kanālus. Lai to panāktu, mēs rūpīgi sekojam Igaunijas, Latvijas un Lietuvas - valstu, kurās mēs darbojamies - likumdošanai, kā arī labākajiem piemēriem starptautiski un esam ieviesuši principus, lai nodrošinātu, ka mēs:

 • Pastāvīgi uzmanām riskus, ar kuriem saskaramies šajās jomās, un veicam samērīgus un efektīvus pasākumus, lai tos mazinātu.
 • Pazītam mūsu klientus un viņu patiesos labuma guvējus, kā arī izprastu mūsu darījuma attiecību nolūku un raksturu.
 • Bez kavēšanās izpildām visas starptautiskās finanšu sankcijas, ko noteikusi Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība, Igaunija, Latvija, Lietuva, Zviedrija, Norvēģija, ASV vai Apvienotā Karaliste.
 • Piedalāmies finanšu informācijas apmaiņā ASV Ārvalstu kontu nodokļu atbilstības likuma (FATCA) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) kopējā ziņošanas standarta (CRS) ietvaros.
 • Mēs uzskatām par nepieņemamu kukuļu un citu nepamatotu priekšrocību piedāvāšanu, solīšanu, došanu un pieprasīšanu tieši vai netieši, lai iegūtu un saglabātu pasūtījumus/nozīmējumus un citas nepamatotas priekšrocības.
 • Mēs neiesaistāmies darījumu attiecībās, kas tieši vai netieši veicina korupcijas riskus.
 • Luminor slēdz vienošanās ar tādiem darījumu partneriem, kuriem ir tādas pašas vērtības un principi korupcijas novēršanas jomā. Mēs sagaidām, ka mūsu darījumu partneri piemēros tos pašus atbildīgas uzņēmējdarbības rīcības principus kā Luminor, kas ir noteikti Luminor Sadarbības partneru apliecinājumā ievērot atbildīgas uzņēmējdarbības kodeksu.

  Mēs sagaidām, ka mūsu sadarbības partneri rīkosies ētiski, godīgi un profesionāli jebkādā saskarsmē ar Luminor.

  Mēs sagaidām, ka mūsu sadarbības partneri ievēros visus piemērojamos likumus un noteikumus, kas attiecas uz kukuļošanas, korupcijas, krāpšanas un jebkuru citu aizliegtu uzņēmējdarbības praksi.

  Mēs sagaidām, ka mūsu sadarbības partneri apliecinās, ka viņi ievēros visus piemērojamos likumus un noteikumus, kas attiecas uz kukuļošanas, korupcijas, krāpšanas un jebkuru citu aizliegtu uzņēmējdarbības praksi.
 • Mums ir obligātas apmācības visiem darbiniekiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, finanšu noziegumu, korupciju, dāvanu pieņemšanu un piedalīšanos pasākumos. Mēs esam izveidojuši dāvanu un pasākumu reģistru un ieviesuši praktiskus principus, kā rīkoties ar tiesībsargājošo iestāžu sniegto informāciju gadījumos, ja ir radušās aizdomas, ka kāds no mūsu vietējiem Baltijas darbiniekiem ir vainojams korupcijā. 
 • Mēs neatbalstām izvairīšanos no nodokļu nomaksas un esam iestrādājuši nodokļu jautājumus mūsu Ilgtspējas politikas izņēmumu sarakstā. 

Plašāku informāciju par cīņu pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu var atrast šeit.

Klientu privātums, datu aizsardzība un sūdzības

Ieguldījums Baltijas sabiedrībā

Mūsu mērķis ir atbalstīt vietējās kopienas, īstenojot dažādas aktivitātes, kas veicina finanšu pratību, palielina izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar uzkrājumiem, investīcijām un atbildīgiem aizņēmumiem, kā arī sniegt atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai. Mēs realizējam šo mērķi ar dažādām izglītojošām un izpratni veicinošām aktivitātēm, sniedzot savu ieguldījumu izglītībā, kā arī īstenojot vai atbalstot dažādas iniciatīvas.

Informācija par gaidāmajām partnerībām tiks publicēta šeit 2022. gada janvārī.