Klientiem

Ko nozīme naudas atmazgāšana?

Naudas atmazgāšana ietver sevī darbības, kuras vērstas uz noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtas naudas vai īpašuma legalizēšanu, vai iegūšanas avota slēpšanu. Šādas darbības parasti veic narkotiku tirgotāji, laupītāji, teroristi, zagļi, nodokļu nemaksātāji, kontrabandisti, personas, kas pieņem kukuļus un citas attiecīgā veidā ar tiem saistītas personas.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (turpmāk – Likums) Latvijas kredītiestādēm nosaka pienākumu pārzināt savu klientu saimniecisko un personisko darbību, kā arī novērst risku tikt iesaistītām darījumos, kuri ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu.

“Zini Savu Klientu” princips

Bankai jāseko “Zini Savu Klientu” principam. Tas nozīme, ka Bankas darbiniekiem pilnībā jāsaprot klienta darbību. Lai saprast klienta darbību, Bankas darbinieks izsniedz klientam, attiecīgi, Privātpersonas vai Juridiskas personas anketu,  un lūdz to aizpildīt. Tas ir nepieciešams, lai iegūtu informāciju par klienta darbību, ienākumu avotiem un lai labāk saprast klienta finansiālo aktivitāti. Šāda informācija palīdz saprast klienta vajadzības, lai turpmāk viņam būtu vieglāk piedāvāt vajadzīgos produktus un pakalpojumus. “Zini Savu Klientu” principa ieviešana arī palīdz novērst potenciālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un pasargā pašus klientus no iespējamas krāpšanas. Papildus tam, Bankai jāidentificē patieso labuma guvēju (privātpersonu), kura kontrolē juridiskās personas valdošo struktūru, vai arī personu kuras interesēs ir veikta bankas operācija (transakcija). Saskaņā ar AML likumu, ir nepieciešams identificēt, vai klients, kāds no klienta ģimenes locekļiem, vai ar klientu cieši saistīta persona ir - politiski nozīmīga persona, kurai ir vai bija uzticētas svarīgas valsts funkcijas Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā, starptautiskās vai ārvalstu iestādēs.

Ja klienta veiktā darījuma/u mērķis nav skaidrs, Bankas darbiniekam ir nepieciešams noskaidrot no klienta šo darījuma/u mērķi un/vai naudas līdzekļu izcelsmes avotu. Noteiktajās situācijās Banka var prasīt iesniegt līgumus, rēķinus, citus dokumentus vai informāciju, kas apstiprina klienta paskaidrojumus, lai nodrošinātu darījumu atbilstību AML/CTF un sankciju noteikumiem. Kamēr darījums nav pārbaudīts, iespēja piekļūt līdzekļiem var būt ierobežota.

Banka aizsargā visu klienta iesniegto informāciju, kas ir saistīta ar klienta biznesa darījumiem. Klientam jāinformē Banku gadījumā, ja ir veiktas jebkādas izmaiņas iesniegtajā informācijā. Visu darījumu attiecību periodā Bankai ir pienākums pārliecināties vai iesniegtie dati un dokumenti ir autentiski un precīzi, kā arī Bankai jāveic klienta uzraudzību darījumu attiecību laikā.

Klienta anketu var atjaunot šādos veidos: 

 • Informācijas atjaunošana internetbankā 
  Internetbankā klienta anketu var atrast augšējā labajā izvēlnē: Uzstādījumi → Internetbankas uzstādījumi → Klienta anketa. Aizpildīt anketu internetbankā ir droši, jo pirms tam tiek pārbaudīta Jūsu personība.
  Aizpildīt anketu internetbankā ir droši, jo pirms atbilžu sniegšanas uz jautājumiem, jūsu tiekat identificēts.
 • Informācijas atjaunošana e-pastā (ja ir elektroniskais paraksts)
  Lejupielādējiet anketu. Pēc aizpildīšanas saglabājiet to PDF formātā, parakstiet ar elektronisko parakstu un nosūtiet dokumentu uz e-pasta adresi klientudokumenti@luminor.lv 

 Anketa fiziskai personai
 Anketa juridiskai personai

Finanšu institūcijām

Banka, nodrošinot plašu bankas pakalpojumu klāstu, stingri seko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CTF) un Sankciju noteikumiem.

Tā ir mūsu apņemšanās darīt visu iespējamo no Bankas puses, lai finanšu pakalpojumi un klientu darījumi (maksājumi) atbilstu prasībām, kas noteikti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos, kā arī saskaņā ar starptautiskajām ierobežojošām finansiālām sankcijām, ko īsteno Eiropas Savienība, Apvienoto Nāciju Organizācija un Amerikas Savienotās Valstis.

Atbilstoši kopīgai politikai katrā valstī, kurā Banka darbojas, Banka noraida jebkuru pieprasījumu tādu darījumu veikšanai vai tādu finanšu pakalpojumu piedāvāšanai, kurš pārkāpj piemērojamo normatīvo regulējumu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem, ko veic Banka, lūdzu, skatiet:

 General compliance statement relating to AML/CFT
 Wolfsberg CBDD questionnaire

Sankciju atbilstības politika

Sankcijas ir pasākumu kopums, kurus nosaka kompetentās Sankciju Iestādes pret valstīm, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī citiem subjektiem, kuri pārkāpj cilvēktiesības, veic ētiskus, teritoriālus vai reliģiskus konfliktus, atbalsta terorismu vai pārkāpj citas starptautiskās normas vai principus. Sankcijas var ietvert dažādas prasības un ierobežojumus, piemēram, pienākumu veikt līdzekļu iesaldēšanu, atteikumu veikt darījumus, atturēšanos no līgumattiecībām ar sankcijām pakļautajām personām, atturēšanos no aizdevumu vai cita veida finansējuma nodrošināšanas u.c.

Banka ievēro Sankciju ierobežojumus, kurus ir noteikušas sekojošas Sankciju Iestādes:

 • Valstis, kurās darbojas Banka un/vai Bankas Saistītie Uzņēmumi (Igaunija, Latvija, Lietuva);
 • Eiropas Savienība;
 • Apvienoto Nāciju Organizācija;
 • Amerikas Savienotās Valstis;
 • Apvienotā Karaliste; vai

jebkura cita iestāde, kas darbojas minēto organizāciju / valstu vārdā saistībā ar Sankcijām.

Banka, nodrošinot Sankciju atbilstības prasības, ievēro piesardzību un tā noraida jebkuru prasību izpildīt vai noslēgt darījumu, vai sniegt finanšu pakalpojumus, ja tas var radīt Sankciju ierobežojumu, kurus noteikušas augstāk norādītās Sankciju Iestādes, pārkāpumu.

Saskaņā ar iekšējo Bankas politiku, Banka neveic un neizpilda darījumus, ja tie tieši vai netieši ir saistīti ar zemāk norādītajām valstīm / teritorijām, kuras ir pakļautas plašiem, visaptverošiem sankciju ierobežojumiem:

 • Irāna;
 • Korejas Tautas Demokrātiskā Republika (Ziemeļkoreja);
 • Sudāna (Ziemeļsudāna);
 • Sīrija;
 • Kuba;
 • Krima.

Gadījumā, ja Bankai netiek sniegta pieprasītā informācija vai ir iesniegta nepatiesa informācija

Gadījumā, ja klients atsakās sniegt Bankai pieprasīto informāciju, par naudas līdzekļu vai citu īpašumu izcelsmes avotu (vai jebkādu citu papildus informāciju), vai ir iesniegta nepatiesa informācija, Bankai ir aizliegts izpildīt finanšu darījumus un ir tiesības pārtraukt darījumu, vai arī vispār izbeigt darījumu attiecības ar klientu.