Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana | Luminor
Finanšu institūcijām

Banka, nodrošinot plašu bankas pakalpojumu klāstu, stingri seko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CTF) un Sankciju noteikumiem.

Tā ir mūsu apņemšanās darīt visu iespējamo no Bankas puses, lai finanšu pakalpojumi un klientu darījumi (maksājumi) atbilstu prasībām, kas noteikti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos, kā arī saskaņā ar starptautiskajām ierobežojošām finansiālām sankcijām, ko īsteno Eiropas Savienība, Apvienoto Nāciju Organizācija un Amerikas Savienotās Valstis.

Atbilstoši kopīgai politikai katrā valstī, kurā Banka darbojas, Banka noraida jebkuru pieprasījumu tādu darījumu veikšanai vai tādu finanšu pakalpojumu piedāvāšanai, kurš pārkāpj piemērojamo normatīvo regulējumu.

Lai iegūtu vairāk informācijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem, ko veic Banka, lūdzu, skatiet:

General compliance statement relating to AML/CFT

AML Questionnaire (Wolfsberg)

Klientiem

Ko nozīme naudas atmazgāšana?

Naudas atmazgāšana ietver sevī darbības, kuras vērstas uz noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtas naudas vai īpašuma legalizēšanu, vai iegūšanas avota slēpšanu. Šādas darbības parasti veic narkotiku tirgotāji, laupītāji, teroristi, zagļi, nodokļu nemaksātāji, kontrabandisti, personas, kas pieņem kukuļus un citas attiecīgā veidā ar tiem saistītas personas.
Latvijas Republikas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” (tālāk tekstā – AML likums) nosaka preventīvus pasākumus, kurus būtu jāveic bankām un citiem likuma subjektiem, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas mēģinājumus.

Atbilstība starptautisko un nacionālo sankciju noteikumu prasībām, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas noteikumu prasībām, Bankā tiek regulēta ar “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu un terorisma finansēšanas novēršanas procedūras” (tālāk tekstā – Procedūra) palīdzību. Procedūras mērķis ir palīdzēt Bankas darbiniekiem pienācīgi ieviest Latvijas Republikas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas regulējošo tiesību aktu prasības savā darbā. Visas Bankas struktūrvienības, filiāles un meitas uzņēmumi ir pakļautas minētas Procedūras prasībām.

“Zini Savu Klientu” princips

Bankai jāseko “Zini Savu Klientu” principam. Tas nozīme, ka Bankas darbiniekiem pilnībā jāsaprot klienta darbību. Lai saprast klienta darbību, Bankas darbinieks izsniedz klientam, attiecīgi, Privātpersonas vai Juridiskas personas anketu,  un lūdz to aizpildīt. Tas ir nepieciešams, lai iegūtu informāciju par klienta darbību, ienākumu avotiem un lai labāk saprast klienta finansiālo aktivitāti. Šāda informācija palīdz saprast klienta vajadzības, lai turpmāk viņam būtu vieglāk piedāvāt vajadzīgos produktus un pakalpojumus. “Zini Savu Klientu” principa ieviešana arī palīdz novērst potenciālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un pasargā pašus klientus no iespējamas krāpšanas. Papildus tam, Bankai jāidentificē patieso labuma guvēju (privātpersonu), kura kontrolē juridiskās personas valdošo struktūru, vai arī personu kuras interesēs ir veikta bankas operācija (transakcija). Saskaņā ar AML likumu, ir nepieciešams identificēt, vai klients, kāds no klienta ģimenes locekļiem, vai ar klientu cieši saistīta persona ir - politiski nozīmīga persona, kurai ir vai bija uzticētas svarīgas valsts funkcijas Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā, starptautiskās vai ārvalstu iestādēs.

Ja klienta veiktā darījuma/u mērķis nav skaidrs, Bankas darbiniekam ir nepieciešams noskaidrot no klienta šo darījuma/u mērķi un/vai naudas līdzekļu izcelsmes avotu. Noteiktajās situācijās Banka var prasīt iesniegt līgumus, rēķinus, citus dokumentus vai informāciju, kas apstiprina klienta paskaidrojumus, lai nodrošinātu darījumu atbilstību AML/CTF un sankciju noteikumiem. Kamēr darījums nav pārbaudīts, iespēja piekļūt līdzekļiem var būt ierobežota.

Banka aizsargā visu klienta iesniegto informāciju, kas ir saistīta ar klienta biznesa darījumiem. Klientam jāinformē Banku gadījumā, ja ir veiktas jebkādas izmaiņas iesniegtajā informācijā. Visu darījumu attiecību periodā Bankai ir pienākums pārliecināties vai iesniegtie dati un dokumenti ir autentiski un precīzi, kā arī Bankai jāveic klienta uzraudzību darījumu attiecību laikā.

Starptautiskās Sankcijas

Banka, nodrošinot plašu bankas pakalpojumu klāstu, stingri seko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas (AML/CTF) un Sankciju noteikumiem. Tā ir mūsu apņemšanās darīt visu iespējamo no Bankas puses, lai finanšu pakalpojumi un klientu darījumi (maksājumi) atbilstu prasībām, kas noteikti Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos, kā arī saskaņā ar starptautiskajām ierobežojošām finansiālām sankcijām, ko īsteno Eiropas Savienība, Apvienoto Nāciju Organizācija un Amerikas Savienotās Valstis. Banka noraida jebkuru pieprasījumu tādu darījumu veikšanai, vai tādu finanšu pakalpojumu piedāvāšanai, kurš pārkāpj piemērojamo normatīvo regulējumu.

Vairāk informācijas par starptautiskiem sankciju ierobežojumiem var atrast šeit:

OFAC
EU
UN

Gadījumā, ja Bankai netiek sniegta pieprasītā informācija vai ir iesniegta nepatiesa informācija

Gadījumā, ja klients atsakās sniegt Bankai pieprasīto informāciju, par naudas līdzekļu vai citu īpašumu izcelsmes avotu (vai jebkādu citu papildus informāciju), vai ir iesniegta nepatiesa informācija, Bankai ir aizliegts izpildīt finanšu darījumus un ir tiesības pārtraukt darījumu, vai arī vispār izbeigt darījumu attiecības ar klientu.