Procentu likmes

Mainīgās procentu likmes

Jaunos hipotekāros kredītus ar mainīgo procentu likmi var piešķirt, piemērojot mainīgo likmes daļu, ko veido 3, 6 vai 12 mēnešu Euribor nemainīgo un individuālo procentu marža.

Nemainīgā likmes daļa (marža) tiek aprēķināta individuāli un noteikta, ņemot vērā klienta kredītvēsturi, kredīta mērķi, sadarbības līmeni ar banku, ieķīlātā nekustamā īpašuma likviditāti utt.

Ar sīkāku informāciju var iepazīties šeit.

Euribor ir starpbanku piedāvājuma likme, par kuru eirozonas bankas piedāvā aizdot līdzekļus eiro citām eirozonas bankām. Euribor publicē Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI).

Euribor procentu likme var mainīties (palielināties vai samazināties) atkarībā no tirgus situācijas.

LIBOR pāreja uz jaunām atsauces likmēm

Eiropas Savienības Etalonu regulā (turpmāk ETR) noteikti atsauces likmju kritēriji, kurus turpmāk var lietot finanšu līgumos. Tā kā LIBOR atsauces likmes vairs neatbilst minētajiem kritērijiem, tad, sākot ar 2022. gada janvāri, visas LIBOR atsauces likmes, izņemot USD LIBOR, beigs pastāvēt un tiks aizstātas ar ETR prasībām atbilstošām atsauces likmēm.

Luminor ir ņēmis vērā konsultācijas ar regulatoriem un ārējām darba grupām (norādītas turpmāk 1. tabulā) un to ieteikumus , lai nodrošinātu to, ka veco atsauces likmju aizstāšanai lietotās likmes ir saderīgas ar tirgus praksi un salīdzināmas ar esošajām atsauces likmēm.

1. tabula Pašlaik lietoto starpbanku tirgos piedāvāto likmju pārskats: aizstājošās likmes un grafiks

Valūta

LIBOR atsauces likme

Statuss esošajos līgumos

Aizstājošā likme

Speciālā pārejas darba grupa

EUR

LIBOR EUR

Beidzis pastāvēt 2021‑12‑31

EURIBOR
 
(Values)

Euro bezriska likmju darba grupa
 
 

CHF

LIBOR CHF

Beidzis pastāvēt 2021‑12‑31

SARON
 
(values)

Šveices franku atsauksmes likmju nacionālā darba grupa (NWG)

USD

LIBOR USD

Beidzis pastāvēt 2023‑06‑30

SOFR
 
(vērtības)

Alternatīvo atsauces likmju komiteja (ARRC)

GBP

LIBOR GBP

Beidzis pastāvēt 2021‑12‑31

SONIA
(vērtība)

Sterliņa bezriska atsauces likmju darba grupa (RFRWG)

 

Starp LIBOR un jaunajām atsauces likmēm esošo būtisko atšķirību dēļ (kā aprakstīts iepriekšējā sadaļā) – lai nodrošinātu taisnīgu attieksmi pret visiem tirgus dalībniekiem un novērstu diskrimināciju, jaunajām likmēm, kuras piemērojamas līgumos, kas sākotnēji ietvēra atsauces uz LIBOR, ir pievienojama cenu korekcija. 

Nepieciešamību pievienot nemainīgu cenas korekciju jaunajām atsauces likmēm SARON, SOFR, SONIA un STR sīkāk paskaidro Starptautiskā mijmaiņas darījumu un atvasināto finanšu instrumentu asociācija (ISDA). 2019. gada jūlijā ISDA paziņoja, ka par pakalpojumu sniedzēju šīs starpības korekcijas aprēķināšanai un publicēšanai izvēlēts Bloomberg Index Services Limited (Bloomberg). Bloomberg definējis starpības korekcijas aprēķina metodoloģiju savā “IBOR rezerves likmju korekcijas noteikumu grāmatā” un publicējis oficiālās fiksētās vērtības, kas jāpievieno jaunajām atsauces likmēm, veidojot aizvietojošo likmi. Turklāt speciālās darba grupas (norādītas iepriekš 1. tabulā) savu konsultāciju ietvaros apstiprināja, ka ISDA starpības korekciju pievienošana jaunajām atsauces likmēm (SARON, SOFR, SONIA, €STR) ir vispiemērotākais risinājums. Uzskatāmības nolūkos ISDA starpības korekcijas, kas ir attiecināmas uz Luminor klientu kredīta līgumiem, ir norādītas zemāk 2. tabulā.

2. tabula Tabula ISDA starpības korekcijas, kas jāpievieno jaunajām atsauces likmēm1

 

Vecā atsauces likme

O/N

S/N

1 nedēļa

1 mēnesis

2 mēneši

3 mēneši

6 mēneši

12 mēneši

USD LIBOR

0,00644 %

N/A

0,03839 %

0,11448 %

0,18456 %

0,26161 %

0,42826 %

0,71513 %

CHF LIBOR

N/A

-0,0551 %

-0,0705 %

-0,0571 %

-0,0231 %

0,0031 %

0,0741 %

0,2048 %

GBP LIBOR

-0,0024 %

N/A

0,0168 %

0,0326 %

0,0633 %

0,1193 %

0,2766 %

0,4644 %

1 ISDA starpības korekcijas likmes neaprēķina Luminor. Tās aprēķina trešā puse, pakalpojumu sniedzējs Bloomberg Index Services Limited, lai atvieglotu LIBOR aizstājošo likmju taisnīgas cenas noteikšanu. (https://assets.bbhub.io/professional/sites/10/IBOR-Fallbacks-LIBOR-Cessation_Announcement_20210305.pdf)

Piemēram, ja pašreizējā atsauces likme kredīta līgumā ir 3 mēnešu CHF LIBOR, tad to aizstās ar atbilstoša perioda SARON, un šai jaunajai atsauces likmei tiks pievienota fiksētā vērtība 0.0031 % apmērā (lūdzu skatīt 2. tabulu), lai nonāktu pie cenas, kas būtu maksimāli pietuvināta vecajai 3 mēnešu CHF LIBOR.

Vizuāls CHF LIBOR un jaunās SARON saliktās likmes + ISDA starpības korekcijas salīdzinājums

Avots: Nemainīgas ISDA starpības korekcijas vērtības, kuras publicējis Bloomberg Index Services Limited

Uzraudzības iestādes:

Euribor un Mainīgās finansēšanas likmes (EBFMI)

Euribor un Mainīgās finansēšanas likmes (EBFMI) gada procentu likme, sastāv no Euribor un Mainīgās finansēšanas likmes. Bāzes likmes periods ir 3,6 vai 12 mēneši. EBFMI ir rādītājs, kas atspoguļo ilgtermiņa līdzekļu aizņemšanās cenu tirgū. To aprēķina, pieskaitot ilgtermiņa finansēšanas maržu (FMI) Euribor likmei, kura atspoguļo īstermiņa aizņemšanās likmi. EBFMI var mainīties atkarībā no situācijas tirgū, t.i., FMI un Euribor pārmaiņām, tāpēc tas var samazināties vai palielināties.

Euribor un Mainīgās finansēšanas likmes (EBFMI)

PIEZĪME! Jaunie aizdevumi ar šo bāzes procentu likmi netiek izsniegti.

Euribor ir starpbanku piedāvājuma likme, par kuru eirozonas bankas piedāvā aizdot līdzekļus eiro citām eirozonas bankām. Euribor publicē Eiropas Naudas tirgus institūts (EMMI). Ar sīkāku informāciju par Euribor var iepazīties šeit.

Mainīgā finansēšanas likme – ICE pielāgotais indekss Q973 (ICE Custom Index Q973). Indekss atspoguļo cenu, ko augsta kredītreitinga Eiropas bankas maksā par ilgtermiņa eiro resursiem virs Euribor.

Šo indeksu aprēķina ICE Data Indeces, LLC par pamatu ņemot augsta kredītreitinga Eiropas banku obligāciju darījumus.

ICE pielāgoto indeksu Q973 aprēķina no Ikdienas indeksa kā slīdošo 6 mēnešu vidējo vērtību.

Ikdienas indeksu aprēķina, par pamatu ņemot augsta kredītreitinga (Composite A- līdz AA-) Eiropas banku EUR obligācijas atbilstoši šādiem kritērijiem:

  • Eirozonas valstis ar Moody’s reitingu A1 vai labāku plus Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Šveice 
  • Katra banka tiek pārstāvēta ar vienu obligāciju emisiju 
  • Obligāciju dzēšanas termiņš 4-10 gadi 
  • Minimālā emisijas summa 500 milj. EUR

Banka piemēro ICE pielāgotā indeksa Q973 vērtību, kas noteikta divas darba dienas iepriekš. Plašāka, t.sk. vēsturiska informācija par ICE pielāgotā indeksa Q973 vērtībām ir pieejama ICE Index Platform:

1. Jaunajam lietotājam nepieciešams veikt reģistrāciju ierobežotai piekļuvei:  

2. Home lapā jāizvēlās attiecīgā indeksa nosaukums un datums. Lai redzētu vēsturisko informāciju, jāizvēlas Show Chart opcija: