Lai saņemtu valūtas maksājumu kontā, kurā redzami burti RIKO (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), maksātājam jāzina zemāk norādītie maksājuma rekvizīti

EUR, USD, SEK, NOK, DKK, GBP, PLN, JPY, CHF, CAD, AUD, CZK, HUF valūtās

Korrespondentbanka 
Saskaņā ar sarakstu Correspondent banks (RIKO kontu īpašniekiem) 

Saņēmēja banka
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Luminor | DNB SWIFT: RIKOLV2X

Saņēmēja konts

Konta numurs Luminor Bank AS Latvijas filiālē

Saņēmējs 
Vārds, uzvārds, adrese or uzņēmuma nosaukums, adrese

Maksājuma detaļas
Maksājuma mērķis

RUB valūtā

Korrespondentbanka 
UNICREDIT BANK, Moscow, BIC 044525545, INN 7710030411,  
UniCredit Bank correspondent account with the Central Bank of the Russian Federation: 30101810300000000545


Saņēmēja banka
Luminor Bank AS Latvian Branch, Riga, Latvia 
Luminor Bank correspondent account with UniCredit Bank: 30111810100013329862 

Saņēmēja konts

Konta numurs Luminor Bank AS Latvijas filiālē

Saņēmējs 
Vārds, uzvārds, adrese or uzņēmuma nosaukums, adrese

Maksājuma detaļas
Maksājuma mērķis

Lai nodrošinātu maksājuma saņemšanu: