• Tirgus ieceno, ka FED šogad piecas reizes cels bāzes procentu likmi
  • Ceturtā ceturkšņa peļņas rādītāji pārspēj prognozes un balsta akciju cenas

Centrālo banku paziņojumi un bažas par iespējamo militāro konfliktu Ukrainā, janvārī lika investoriem pārdomāt, cik lielu risku tie ir gatavi uzņemties, un pastiprināja tendenci pārdot aktīvus. Globālais akciju indekss MSCI World mēneša laikā saruka par vairāk nekā 3,9%. Tomēr jānorāda, ka attīstības tirgus šī tendence skāra mazāk, MSCI Emerging Markets indeksam samazinoties tikai par 0,5%.

Pirmo reizi gandrīz divu gadu laikā Ķīnas centrālā banka samazināja aizdevumu procentu likmes, lai stimulētu ekonomiku, kuras izaugsme palēninās saistībā ar sarežģīto situāciju nekustamo īpašumu nozarē un sekām, ko izraisīja atkārtoti Covid-19 uzliesmojumi. Šī rīcība skaidri parāda, ka prioritātes ir mainījušās un atbalsts ekonomikai ir ņēmis virsroku pār finanšu risku ierobežošanu. Jaunākie Ķīnas ražošanas sektora attīstības dati (PMI indekss) liecina par sagaidāmu kritumu nozarē. Tikmēr parādu līmenis valstī joprojām ir satraucoši augsts. Lai gan kopējā parāda (valsts, uzņēmumu un mājsaimniecību) attiecība pret IKP samazinās, tā joprojām ir apmēram 270%.

ASV centrālās bankas (FED) priekšsēdētāja Džeroma Pauela teiktais pēc janvāra sanāksmes sarūgtināja investorus, kuri bija gaidījuši mērenāku nostāju attiecībā uz procentu likmju palielināšanu. FED priekšsēdētājs norādīja, ka šis ekonomikas cikls atšķiras no iepriekšējā un ka, viņaprāt, ASV ekonomika ir pietiekami atguvusies, lai procentu likmes varētu paaugstināt, neapdraudot darba tirgu. Tirgus dalībnieki uzskata, ka pirmais procentu likmju paaugstinājums gaidāms jau martā. Kopumā tirgus ieceno, ka procentu likmes šogad varētu tikt paaugstinātas piecas reizes, kopējam palielinājumam sasniedzot 1,35%. Savukārt, Eiropā tirgus ieceno procentu likmju celšanu divas reizes, neskatoties uz to, ka Eiropas Centrālās Bankas prezidente Kristīna Lagarda apgalvo, ka šogad likmju celšana ir “maz ticama”.

ASV inflācija un procentu likmes


Avots: Bloomberg L.P.

Gandrīz puse no S&P 500 indeksā iekļautajiem uzņēmumiem jau ir paziņojuši savus pagājušā gada ceturtā ceturkšņa rezultātus. Vairumā gadījumu faktiskie pārdošanas un peļņas rādītāji bija augstāki par prognozētajiem, pārdošanas apjomiem pieaugot vidēji par 16%, bet peļņai par aptuveni 27%. Šādas tendences saglabāšanās būtu pozitīvs faktors, kas varētu palīdzēt ierobežot akciju cenu tālāku korekciju.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Liela daļa no iespējamajiem nelabvēlīgajiem notikumiem jau varētu būt atspoguļoti cenās, jo īpaši attiecībā uz attīstīto tirgu izaugsmes uzņēmumu akcijām. Lai gan daži tehniskie rādītāji, kurus visplašāk izmanto tirgus prognozēšanai, ir pasliktinājušies un liecina par riska paaugstināšanos, daudzi investori jau bija rēķinājušies ar korekciju 5-10% robežās, kas parasti veicina tendences noturīgumu ilgtermiņā. Luminor ieguldījumu pārvaldīšanas komanda saglabā piesardzīgu optimismu un neitrālu risku pozicionējumu.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.