• Decembrī krītas lielie indeksi
  • Japānas Centrālā banka pārsteidz tirgus, pārējās ietur kursu
  • Inflācija mazinās; makroekonomikas izaicinājumi saglabājas

Investoriem izvērtējot vadošo centrālo banku jaunāko politiku, pasaules akciju tirgi gada beigās nepiedzīvoja cenu pieaugumu. Globālais attīstīto valstu tirgu uzņēmumu akciju cenu rādītājs – MSCI World indekss – noslīdēja negatīvā teritorijā, decembrī samazinoties par 4,2 %. Tikmēr MSCI Emerging Markets indekss, kas atspoguļo attīstības valstu uzņēmumu akciju cenu pārmaiņas, samazinājās par 1,6 %.

FED piebremzē

Kā jau visu 2022. gadu, galvenā uzmanība arī decembrī tika veltīta centrālo banku cīņai ar inflāciju. Federālā rezervju sistēma (ASV Centrālā banka) decembra sanāksmē atkal pacēla procentu likmes. Nedaudz atšķirīgie skaitļi (palielinājums par 0,50 %) kontrastēja ar centrālās bankas paziņojumu un politikas veidotāju prognozēm par augsto procentu likmju līmeni 2023. gadam.

ECB turpinās celt likmes

Otrpus Atlantijas okeānam ECB paaugstināja procentu likmes (kā prognozējām apskatā decembrī) par 0,50 %. Finanšu tirgi piedzīvoja kritumu pēc tam, kad ECB vadītāja Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) dalījās ar prognozēm par vēl vienu 50 bāzes punktu likmes palielinājumu nākamajā sanāksmē 2. februārī “un, iespējams, arī nākamajās”. Protams, daļu investoru šis striktais tonis pārsteidza, tādējādi Eiropas aktīvi piedzīvoja korekciju un ienesīguma likmes atkal pieauga.

Japānas Centrālā banka pārsteidz tirgus

Tomēr, iespējams, vislielāko pārsteigumu sagādāja Japānas Centrālā banka (JCB), paziņojot par lēmumu paplašināt pieņemto 10 gadu obligāciju ienesīguma diapazonu. Pretēji pašas JCB apliecinājumiem tirgus dalībnieki šo lēmumu interpretēja kā zīmi virzībai prom no ilggadējās izteikti mērenās monetārās politikas. Rezultātā Japānas jenas kurss attiecībā pret ASV dolāru dienas laikā pieauga par 4 %, bet Japānas akciju indekss Topix saruka par 1,5 %, jo investori to uzskatīja par kārtējo posmu globālajā stingrākas monetārās politikas ciklā.

Zemāka inflācija, bet izaicinājumi makroekonomikā

Pozitīva tendence ir inflācijas rādītāju samazināšanās visos attīstīto valstu tirgos. Lai gan tas var sniegt zināmu uzmundrinājumu finanšu tirgus dalībniekiem, ir skaidrs, ka paaugstinātie inflācijas rādītāji tuvākajā nākotnē turpinās ietekmēt pasaules ekonomiku. Tā kā daļa makroekonomisko ziņu joprojām rada diezgan noturīgu iespaidu (sk. tālāk sniegtos datus “Izmaiņas algu izmaksas rādītājos ārpus lauksaimniecības ASV”), iespējams, ka daži investori pozitīvās makroekonomiskās ziņas uztvers kā tirgu negatīvi ietekmējošas, jo to dēļ 2023. gadā centrālās bankas var ķerties pie papildu pasākumiem.

Izmaiņas ar lauksaimniecību nesaistītos algu sarakstos ASV, tūkstošos


Avots: Bloomberg L.P. 

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Decembrī tika saglabāts novembrī ieviestais neitrālais riska sadales budžets. Tā kā aizvien ir spēkā stingrāka monetārā politika un 2022. gadam raksturīgās tendences, mēs turpinām ieguldīt nozarēs, kas ir noturīgākas pret recesiju (komunālie pakalpojumi, enerģētika un primārā patēriņa preces).

Izmaiņas portfeļos

Novembrī pielāgojām portfeļus, bet iepriekšējā mēnesī lielas izmaiņas nebija nepieciešamas, jo saglabājām neitrālu riska pozicionējumu attiecībā uz riskantajiem aktīviem. Tika arī saglabāts paaugstināts ieguldījumu īpatsvars nozarēs, kas ir noturīgākas pret recesiju (enerģētika, komunālie pakalpojumi un primārā patēriņa preces). Mēs turpināsim uzraudzīt situāciju un atbilstoši pielāgosim pozicionējumu.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.