• ASV centrālā banka (FED) sper vēsturisku soli
  • Eirozonas inflāciju spēcīgi ietekmē energoresursu cenas

Pēc atgūšanās maija otrajā pusē, jūnijā akciju tirgu lejupslīdes tendence atsākās, un tirgi noslēdza mēnesi ar kritumu. S&P 500 indekss, kurā iekļauti 500 lielākie ASV uzņēmumi, mēneša laikā saruka par 8,1 %. Līdzīgi rezultāti tika novēroti arī citos attīstītajos tirgos. Savukārt, attīstības tirgu akcijām, kritums bija nedaudz mazāks — mīnus 5,4 %. Šādus tirgus rezultātus izraisīja galvenokārt stingrāka monetārā politika, ar kādu tirgus nebija rēķinājies.

Patēriņa cenu indekss, kas ir rādītājs, ko visbiežāk izmanto inflācijas noteikšanai, maijā ASV pieauga par 8,6 % salīdzinājumā ar to pašu mēnesi iepriekšējā gadā. Bāzes patēriņa cenu indekss, kurā neiekļauj pārtikas un energoresursu cenas, maijā bija par 6 % augstāks nekā gadu iepriekš. Tas liecina, ka pārtikas un energoresursu cenu kāpuma ietekme uz inflāciju ASV ir nepilni 2,6 %. Eirozonā situācija ir pavisam citāda — tur inflācija pieauga par 8,1 % un energoresursu cenu ietekme bija daudz izteiktāka, veidojot 3,9 %, jeb gandrīz pusi no inflācijas. ASV atrodas izdevīgākā stāvoklī, ja runājam par centieniem stabilizēt inflāciju, jo monetārajai politikai ir salīdzinoši maza ietekme uz pārtikas un energoresursu cenām. Tā kā Eiropa ir ļoti atkarīga no energoresursu importa, Eiropas Centrālā banka (ECB) līdz šim nesteidzās sākt palielināt procentu likmes. 

“Ņemot vērā inflācijas līmeni, daudzos faktorus, kas to ietekmē, un algu pieaugumu Eirozonā, mums būtu apņēmīgi jāvirzās uz monetārās politikas normalizēšanu,” saka Lietuvas centrālās bankas vadītājs Ģedimins Šimkus (Gediminas Šimkus). “Ar cenu prognozēm saistītajiem riskiem ir tendence pieaugt,” viņš teica.

Inflācijas rādītāji 2022.gada maijā (%, gada izteiksmē)


Avots: Eurostat

ASV Federālo rezervju sistēma (FED) jūnijā spēra vēsturisku soli un paaugstināja procentu likmes par 75 bāzes punktiem. Tas ir lielākais procentu likmju palielinājums kopš 1994. gada. Turklāt FED priekšsēdētājs Džeroms Pauels (Jerome Powell) norādīja, ka nākamajā sanāksmē tiks apspriesta likmju palielināšana par vēl 75 vai 50 bāzes punktiem. Monetārās politikas veidotājs pastiprina cīņu par straujās inflācijas iegrožošanu. Mērķis ir kontrolēt inflāciju, neizraisot recesiju. Tomēr nodrošināt tā dēvēto “mīksto piezemēšanos”, proti, kontrolēt inflāciju, neizraisot ekonomikas lejupslīdi, būs ļoti sarežģīts uzdevums. Vēl sarežģītāk būs atdzesēt tādu ekonomiku, kur cenas ir uzkarsušas līdz visaugstākajam līmenim pēdējos 40 gados, saistībā ar saspīlējumu Austrumeiropā, izejvielu cenu kāpumu un papildu problēmām piegādes ķēdēs.

Finanšu tirgus dalībnieki ar nepacietību gaidīja, vai Eiropas Centrālā banka (ECB) palielinās procentu likmes. ECB, kas vairāk nekā desmit gadus bija īstenojusi maksimāli stimulējošu monetāro politiku, šādu lēmumu jūnijā nepieņēma. Taču tā norādīja, ka nākamajā mēnesī procentu likmes, ļoti iespējams, palielinās par 25 bāzes punktiem, un ļāva noprast, ka rudenī likmes varētu pieaugt vēl. ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) mēneša beigās izteicās, ka monetārās politikas veidotāji ir gatavi rīkoties, lai mazinātu rekordaugsto inflāciju. Tas ir skaidrs vēstījums par to, ka ECB plāno procentu likmju palielinājumu par 25 bāzes punktiem. ECB Padomes loceklis Mārtiņš Kazāks minēja, ka jūlija sanāksmē varētu vienoties pat par vēl lielāku procentu likmju palielinājumu. 

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda nolēma saglabāt samazināta riska pozicionējumu un turpināt ieguldīt pret recesiju noturīgās nozarēs (komunālie pakalpojumi, veselības aprūpe un enerģētika). Jūnijā daļa no ieguldījumiem akcijās tika novirzīta uz primārā patēriņa preču sektora uzņēmumu akcijām. Šāds lēmums tika pieņemts, balstoties uz vairākiem faktoriem, tostarp lielo nenoteiktību par sekām, ko var izraisīt karš Ukrainā, stingrāku monetāro politiku, izteiktajām svārstībām tirgos un ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.