Informācija par Iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla

Saskaņā ar likumu Par iedzīvotāju ienākuma nodokli peļņa no uzkrājumiem un ieguldījumiem tiek aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Šeit tu vari uzzināt, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek piemērots katram no uzkrājumu un ieguldījumu veidiem.
Nodokļa apmērs un pienākums veikt kapitāla pieauguma deklarēšanu ir atkarīgs ne tikai no dažādiem uzkrājumu un ieguldījumu veidiem, bet arī no tā, vai ieguldītājs izmanto ieguldījumu konta režīmu.

Konsultācijas

Atbalstu gada ienākuma deklarācijas un deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma aizpildīšanai tu vari saņemt pie Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultantiem bez maksas: klātienē, sazinoties pa bezmaksas tālruni +371 67 120 000 vai e-pastu vid.konsultanti@vid.gov.lv.

Rekvizīti iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksai

Nosaukums: Vienotais nodokļu konts
Saņēmējs: Valsts budžets (VID).
Reģistrācijas Nr. 90000010008
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods TRELLV22
Konta numurs: LV33TREL1060000300000

Elektroniskās deklarēšanas sistēma​

Standarta režīms vai ieguldījumu konta režīms

  Izmantojot ieguldījumu konta režīmu Izmantojot standarta režīmu
Nodokļa aprēķins Jāveic, ja no ieguldījumu konta izmaksāto līdzekļu apmērs pārsniedz iemaksāto līdzekļu kopsummu Jāveic, gūstot ienākumu no katra finanšu instrumentu pārdošanas darījuma
Ienākuma deklarēšana Kopā ar gada ienākumu deklarāciju Ir atkarīga no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra, izmantojot formu par ienākumu no kapitāla pieauguma (DK)
Deklarācijas iesniegšanas termiņš No taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam.
 
Ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro, — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.
♦ Ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 euro ceturksnī - līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam
♦ Ja ienākums ir līdz 1000 euro ceturksnī – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15. janvārim
♦ Nerezidents neatkarīgi no ienākuma apmēra – līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam
Nodokļa samaksas termiņš < 640 euro - 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas
 
> 640 euro - trijās reizēs (līdz 16. jūnijam, 16.jūlijam 16.augustam), iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas
 
> 640 euro un taksācijas gada ienākumi pārsniedz 62 800 euro – trijās reizēs (līdz 16. jūlijam, 16. augustam un 16. septembrim), iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas
15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas

Krājkonts

 • Nodokļa likme ir 20% no izmaksātajiem uzkrātiem procentiem.
 • Nodokli banka ietur automātiski uzkrāto procentu izmaksas brīdī un pārskaita to valsts budžetā.
 • Klientam konta izrakstā ir iespēja apskatīt samaksāto nodokļu apmēru.

Termiņnoguldījums

 • Nodokļa likme ir 20% no izmaksātajiem uzkrātiem procentiem.
 • Nodokli banka ietur automātiski uzkrāto procentu izmaksas brīdī, t.i., noguldījuma termiņa beigās vai reizi mēnesī/ceturksnī, un pārskaita to valsts budžetā.
 • Klientam konta izrakstā ir iespēja apskatīt samaksāto nodokļu apmēru.
 • Ja noguldījums tiek lauzts pirms termiņa, netiek izmaksāti aprēķinātie procenti un tiek ieturēti izmaksātie procenti (šajā gadījumā, ieskaitot nodokļa apmēru). Atgūt pārmaksāto nodokli klients var, aizpildot gada deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

Ieguldījumu fondi

 • Peļņa no darījumiem ar ieguldījumu fondiem ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums
 • Nodokļa likme ir 20%
 • Ieguldītājs ir pats atbildīgs par kapitāla pieauguma aprēķinu, ienākuma deklarēšanu un nodokļa nomaksu
 • Fondu daļu īpašnieki, kas fondu daļas iegādājās līdz 2009. gada beigām, var izmantot likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli atrunāto aprēķinu - nodokli no fondu atsavināšanas rezultāta rēķināt par periodu, kas proporcionāli attiecas uz laiku no 2010. gada
Piemērs: klients nopircis fondus 2009. gada janvārī par 1000 EUR un pārdevis 2018. gada janvārī par 1900 EUR. Gūtā peļņa + 900 EUR. Fondi klienta īpašumā ir bijuši 9 gadus jeb 108 mēnešus. Savukārt kapitāla pieauguma nodoklis ir jāmaksā tikai par pēdējo 8 gadu (2010.- 2017. gada) peļņu. Apliekamais ienākums = (900 EUR: 108 mēneši) × 96 mēneši = 800 EUR, nodoklis 20% no 800 EUR = 160 EUR.

Indeksam piesaistītās obligācijas

 • Procentu ienākumi un peļņa no darījumiem ar indeksam piesaistītajām obligācijām ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums
 • Nodokļa likme ir 20%
 • Ieguldītājs ir pats atbildīgs par kapitāla pieauguma aprēķinu, ienākuma deklarēšanu un nodokļa nomaksu

Parāda vērtspapīri

 • Procentu ienākumi un peļņa no darījumiem ar parāda vērtspapīriem ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums
 • Nodokļa likme ir 20%
 • Ieguldītājs ir pats atbildīgs par kapitāla pieauguma aprēķinu, ienākuma deklarēšanu un nodokļa nomaksu
 • Ienākums no Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts un pašvaldību vērtspapīriem ir ar nodokli neapliekamais ienākums

Pensiju 3. līmenis

 • Pensiju 3. līmeņa kapitāla izmaksas brīdī ieguldīšanas rezultātā gūtai peļņai (pozitīvai starpībai starp izmaksājamo kapitālu un veiktajām iemaksām) tiek piemērots nodoklis par ienākumiem no kapitāla 20% apmērā, kas tiks automātiski ieturēts uzkrājuma izmaksas brīdī.
 • Pensiju 3. līmeņa kapitāla izmaksas brīdī darba devēja iemaksām tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā, kas tiks automātiski ieturēts uzkrājuma izmaksas brīdī.

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas uzkrājuma izmaksas brīdī ieguldīšanas rezultātā gūtai peļņai (pozitīvai starpībai starp izmaksājamo uzkrājumu un samaksātajām apdrošināšanas prēmijām) tiek piemērots nodoklis par ienākumiem no kapitāla 20% apmērā, kas tiks automātiski ieturēts uzkrājuma izmaksas brīdī.

Šeit sniegtā informācija ir informatīva un Luminor Bank AS Latvijas filiāle neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem vai zaudējumiem, kuri var rasties, ja tā nesakritīs ar Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kompetentas iestādes sniegto skaidrojumu. Lai iegūtu papildu informāciju par ienākumu no noguldījumiem un ieguldījumiem aplikšanu ar nodokļiem, Luminor Bank AS Latvijas filiāle iesaka jums konsultēties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie saviem nodokļu konsultantiem.