Informācija par Iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla | Luminor
Informācija par Iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla1

Saskaņā ar Latvijas valsts likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” peļņa no uzkrājumiem un investīcijām tiek aplikta ar samazinātu ienākumu nodokli. Šeit tu vari uzzināt, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek piemērots katram no uzkrājumu un ieguldījumu veidiem.
Nodokļa apmērs un nepieciešamība veikt kapitāla pieauguma deklarēšanu dažādiem uzkrājumu un investīciju veidiem ir atšķirīga. No uzkrājumiem un investīcijām gūto ienākumu summu var apskatīt internetbankas norēķinu konta izrakstā.

KONSULTĀCIJAS
Atbalstu gada ienākuma deklarācijas un deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma aizpildīšanai tu vari saņemt pie Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu konsultantiem bez maksas: klātienē, sazinoties pa bezmaksas tālruni +371 80 009 070 vai e-pastu vid.konsultanti@vid.gov.lv.

Rekvizīti iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksai:
Saņēmējs: Valsts Kase
Reģistrācijas numurs: 90000050138
Konta numurs: LV91TREL1060000110000
Saņēmēja BIC kods: TRELLV22

Elektroniskās deklarēšanas sistēma​

Krājkonts

 • Nodokļa likme ir 20% no izmaksātajiem uzkrātiem procentiem.
 • Nodokli banka ietur automātiski uzkrāto procentu izmaksas brīdī un pārskaita to valsts budžetā.
 • Klientam konta izrakstā ir iespēja apskatīt samaksāto nodokļu apmēru.

Termiņnoguldījums

 • Nodokļa likme ir 20% no izmaksātajiem uzkrātiem procentiem.
 • Nodokli banka ietur automātiski uzkrāto procentu izmaksas brīdī, t.i., noguldījuma termiņa beigās vai reizi mēnesī/ceturksnī, un pārskaita to valsts budžetā.
 • Klientam konta izrakstā ir iespēja apskatīt samaksāto nodokļu apmēru.
 • Ja noguldījums tiek lauzts pirms termiņa, netiek izmaksāti aprēķinātie procenti un tiek ieturēti izmaksātie procenti (šajā gadījumā, ieskaitot nodokļa apmēru). Atgūt pārmaksāto nodokli klients var, aizpildot gada deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

Ieguldījumu fondi

 • Tiek piemērots ienākuma nodoklis 20% apmērā no gūtās peļņas, pārdodot vai citā veidā atsavinot investīciju fondu daļas. Gadījumā, ja taksācijas periodā tiek atsavināti pārējie kapitāla aktīvi, nodokli 20% apmērā aprēķina no kopējā kapitāla pieauguma. Kapitāla pieaugumu nosaka kā kapitāla aktīvu atsavināšanas cenas un iegādes izmaksu (tai skaitā - uz šo darījumu attiecināmās komisijas) starpību. Ja atsavināšanas rezultātā veidojas zaudējumi, nodoklis nav jāmaksā valsts budžetā.
 • Kapitāla pieauguma aprēķināšana ir jāveic 1 reizi gadā, ja peļņa no pārdošanas darījumiem nepārsniedz 1000 EUR ceturksnī. Ja peļņa pārsniedz 1000 EUR, deklarācija jāsniedz reizi ceturksnī. Nodoklis no gūtās peļņas ir jāpārskaita Valsts kases kontā LV91TREL1060000110000.Ienākumus no kapitāla pieauguma jāuzrāda deklarācijā par ienākumu no kapitāla pieauguma.
 • Ja ienākums no kapitāla pieauguma ir lielāks, jāveic regulāra kapitāla pieauguma deklarēšana un nodokļa nomaksa likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktajā kārtībā.
 • Fondu daļu īpašnieki, kas fondu daļas iegādājās līdz 2009. gada beigām, var izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” atrunāto atlaidi - nodokli no fondu atsavināšanas rezultāta rēķināt par periodu, kas proporcionāli attiecas uz laiku no 2010. gada.
Piemērs: klients nopircis fondus 2009. gada janvārī par 1000 EUR un pārdevis 2018. gada janvārī par 1900 EUR. Gūtā peļņa + 900 EUR. Fondi klienta īpašumā ir bijuši 9 gadus jeb 108 mēnešus. Savukārt kapitāla pieauguma nodoklis ir jāmaksā tikai par pēdējo 8 gadu (2010.- 2017. gada) peļņu. Apliekamais ienākums = (900 EUR: 108 mēneši) × 96 mēneši = 800 EUR, nodoklis 20% no 800 EUR = 160 EUR.
 • Nodoklis no kapitāla pieauguma attiecas uz Latvijas valsts rezidentiem, kas nav saimnieciskās darbības veicēji, ja vien likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” neparedz citu kārtību.
 • Kapitāla pieauguma aprēķināšana, ienākuma deklarēšana un nodokļa nomaksa jāveic klientam.

Indeksam piesaistītās obligācijas

 • Tiek piemērots ienākuma nodoklis 20% apmērā no procentiem pielīdzināmā ienākuma, kas veidojas obligāciju turēšanas, pārdošanas un cita veida atsavināšanas rezultātā.
 • Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" bankai nav pienākums informēt Valsts ieņēmumu dienestu par izmaksātiem peļņas procentiem no citu emitentu parāda vērtspapīriem un veikt automātisko nodokļa ieturēšanu.
 • Nepieciešamības gadījumā ienākumus un samaksāto nodokli var uzrādīt gada ienākuma deklarācijas pielikumā D1.1 „Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem piemērota samazināta nodokļa likme".
 • Kapitāla pieauguma aprēķināšana, ienākuma deklarēšana un nodokļa nomaksa jāveic klientam.

Parāda vērtspapīri

 • Procentu ienākumi no parāda finanšu instrumentiem ir ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekams ienākums.
 • Nodokļa likme ir 20%.
 • Par nodokļa nomaksu ir atbildīgs pats ieguldītājs, kuram patstāvīgi jādeklarē gūtie ienākumi no darījumiem
  ar vērtspapīriem un jāveic minētā nodokļa nomaksa.

Pensiju 3. līmenis

 • Pensiju 3. līmeņa kapitāla izmaksas brīdī ieguldīšanas rezultātā gūtai peļņai (pozitīvai starpībai starp izmaksājamo kapitālu un veiktajām iemaksām) tiek piemērots nodoklis par ienākumiem no kapitāla 20% apmērā, kas tiks automātiski ieturēts uzkrājuma izmaksas brīdī.
 • Pensiju 3. līmeņa kapitāla izmaksas brīdī darba devēja iemaksām tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23% apmērā, kas tiks automātiski ieturēts uzkrājuma izmaksas brīdī.

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana

Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas uzkrājuma izmaksas brīdī ieguldīšanas rezultātā gūtai peļņai (pozitīvai starpībai starp izmaksājamo uzkrājumu un samaksātajām apdrošināšanas prēmijām) tiek piemērots nodoklis par ienākumiem no kapitāla 20% apmērā, kas tiks automātiski ieturēts uzkrājuma izmaksas brīdī.

1Šeit sniegtā informācija ir informatīva un Luminor Bank AS Latvijas filiāle neuzņemas nekādu atbildību par izdevumiem vai zaudējumiem, kuri var rasties, ja tā nesakritīs ar Valsts ieņēmumu dienesta vai citas kompetentas iestādes sniegto skaidrojumu. Lai iegūtu papildus informāciju par ienākumu no noguldījumiem un ieguldījumiem aplikšanu ar nodokļiem, Luminor Bank AS Latvijas filiāle iesaka Jums konsultēties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie saviem nodokļu konsultantiem.