• 2023. gada sākums iezīmējas ar pieaugumu finanšu tirgos
  • Inflācija turpina palēnināties
  • ASV ekonomika turpina uzturēt tempu

Jaunais gads finanšu tirgos sācies ar jaunām vēsmām - janvārī gan akciju, gan obligāciju tirgos bija vērojams cenu pieaugums. Galvenie faktori, kas veicināja šo kāpumu, bija kārtējā inflācijas rādītāja pazemināšanās un ASV iekšzemes kopprodukta pieauguma temps, kas bija lielāks nekā tika gaidīts. S&P 500 indekss (S&P 500 Total Return EUR), kurā iekļauti 500 lielākie ASV uzņēmumi, mēneša laikā pieauga par 4.4%. Līdzīgu rezultātu uzrādīja attīstīto valstu akciju tirgi (MSCI World Total return EUR index), kas pieauga par 5.2%. Neatpalika arī attīstības valstu akciju tirgi, pieaugot par 7.85% (MSCI Emerging Markets Index).

Optimisms inflācijai samazinoties

Tā kā kopējais inflācijas līmenis joprojām ir augsts, liela uzmanība tika pievērsta ASV decembra inflācijas rādītājam. Skaitļi nelika vilties – ASV patēriņa cenu indekss decembrī pieauga par 6.5%, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tas parāda, ka pieauguma temps ir lēnāks, nekā tika reģistrēts novembrī (7.1%), un ievērojami lēnāks nekā jūnijā reģistrētais rekordlielais pieaugums (9.1%). Decembra inflācijai kopumā atbilstot analītiķu prognozēm, tika sperts neliels, taču svarīgs solis, lai mazinātu spriedzi tirgos. Salīdzinot ar oktobra un novembra datiem, pamatinflācija, kurā nav iekļautas svārstīgākās pārtikas un enerģijas cenas, palēninās jau trešo mēnesi pēc kārtas un norāda uz noturīgāku tendenci. Tas, savukārt, turpina uzlabot investoru noskaņojumu.

Inflācija ASV (pret iepriekšējā gada atbilstošo mēnesi)
Avots: Bloomberg L.P.

ASV IKP dati mazina bažas par recesiju

Jaunākie dati liecina, ka ASV ekonomikai ceturtajā ceturksnī klājies labāk nekā to prognozējuši analītiķi, IKP pieauga par 2.9% (tika paredzēts 2.6% pieaugums) pēdējo trīs mēnešu laikā, salīdzinot ar 3.2% pieaugumu 2022. gada trešajā ceturksnī. Tas apliecināja ekonomikas un patērētāju spēju stāties pretī gaidāmajiem izaicinājumiem. Reaģējot uz šīm ziņām, investoru starpā valdīja optimisms, arī finanšu tirgi pieauga, pieņemot, ka ekonomikai klāsies labāk nekā iepriekš gaidīts.

Uzmanības centrā uzņēmumu rezultāti

Tā kā uzņēmumi šobrīd aktīvi publicē savus aizvadītā gada un ceturtā ceturkšņa finanšu pārskatus, investori nemitīgi meklē tajos pavedienus, kas ļautu gūt ieskatu par ekonomikas iespējamo turpmāko virzību. Lielākoties uzņēmumi joprojām ir piesardzīgi savās prognozēs par gaidāmo gadu, ņemot vērā ekonomiskās izaugsmes tempa palēnināšanos un izmaksu pieaugumu. Tomēr, vērtējot nākotnes peļņas prognozes, rodas jautājums, vai nākotnes prognožu ieskautais pesimisms, nav iecenots jau pārāk negatīvi. Iespējams, parādoties pirmajām optimisma pazīmēm uzņēmumu nākotnes gaidās, varētu sagaidīt aktīvāku pirkšanas interesi investoru vidū.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Investīciju komanda, ņemot vērā šobrīd dominējošos pozitīvos un negatīvos faktorus, uzskata, ka neitrāls riska sadalījums ir atbilstošākais pozicionējums, tādēļ tas netika mainīts arī janvārī. Finanšu tirgi arvien vairāk pievērš uzmanību straujāk augošām nozarēm, līdz ar to nozares, kas ir noturīgākas pret recesiju, sāk zaudēt savas pozīcijas. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ tika pieņemts lēmums samazināt ieguldījumu īpatsvaru šajos sektoros.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.