Eksperte: uzņēmuma panākumu atslēga slēpjas iniciatīvā un veiksmīgi izstrādātā biznesa plānā | Luminor

Biznesa plāns, kas ietver biznesa ideju, aprēķinus, riskus un pamatojošu informāciju, ir kā atbalsta punkts jaunajam uzņēmējam, ļaujot pārbaudīt biznesa idejas dzīvotspēju, kā arī nosakot darbības plānu un nepieciešamo mērķu īstenošanā. Biznesa plāns apvienojumā ar iniciatīvu un degsmi – palīgi – jaunajam uzņēmējam ceļā uz panākumiem. Nordea biznesa skolas „No idejas līdz investoram” ietvaros AS „Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” Rīgas reģionālā centra kredītprojektu vadītāja Ieva Zabrauska-Gailīte dalījās padomos, kā pasniegt savu biznesa ideju potenciālajiem investoriem pievilcīgā veidā.

 

Kā uzrakstīt veiksmīgu biznesa plānu?

Veidojot biznesa plānu, svarīgs ir jautājums – vai plānotā uzņēmējdarbība spēs strādāt ar peļņu? Ja, Jūsuprāt, atbilde ir „jā”, tad, lai pārbaudītu vai biznesa ideja ir dzīvotspējīga, ir nepieciešams sagatavot biznesa plānu un veikt aprēķinus.

Biznesa plāns nav garš un vispārīgs apraksts par kādu abstraktu tēmu. Tieši pretēji – tas ir lietišķs, lakonisks un pārdomāts biznesa idejas skaidrojums. Ieva Zabrauska-Gailīte, kā vienu no biežāk pieļautajām kļūdām piemin pārāk lielu centību, kā rezultātā tiek uzrakstīts romāns.

Biznesa plānam ir jābūt strikti pārdomātam un strukturētam. Tas palīdzēs daudz ātrāk atrast potenciālo investoru, kā arī topošajam uzņēmējam pilnībā izprast biznesa idejas attīstību. Jaunajam uzņēmējam ir ne tikai jāizplāno mārketinga stratēģija, lai veicinātu atpazīstamību, bet reāli jāizvērtē nepieciešamie resursi.

Ir svarīgi, lai uzņēmējs spētu sevi salīdzināt ar konkurentiem. Ar ko viņš būs labāks? Kāda būs viņa odziņa? Nepieciešams ņemt vērā visus iespējamos riskus, turklāt Ieva Zabrauska-Gailīte iesaka tos aprakstīt biznesa plānā, īpašu uzmanību pievēršot tam, kā tos var vērst par labu vai izvairīties no tiem pavisam.

Pārskatāmība, skaidri formulēts plāna nolūks, loģiska informācija un plānojums, pārliecinošs stāstījums, ideja īstajā laikā un vietā, kā arī pārdomāts noformējums – šīs vērtības ir veiksmīga biznesa plāna panākumu atslēga. Nedrīkst aizmirst, ka, raksturojot uzņēmumu, ja tas jau kādu laiku darbojas, svarīgi izmantot aktuālos finanšu datus.

Runājot par kļūdām, kuras bieži tiek pieļautas, iesniedzot biznesa plānu vērtēšanai, Ieva Zabrauska-Gailīte min pārāk lielo optimismu veicot finanšu aprēķinus, nepietiekami izvērtētas savas vai komandas kompetences, netiek identificēti iespējamie riski un to novēršanas iespējas, kā arī informācijas nesaderīgumu starp biznesa plāna kopsavilkumu un tā saturu.

Biznesa plāns un iniciatīva – soļi ceļā uz panākumiem

Visbeidzot, svarīgi atcerēties, ka biznesa plānā tiek vērtētas visas detaļas. No visiem ALTUM iesniegtajiem projektiem Starta programmas ietvaros apmēram 80% tiek piešķirts finansējums, tādēļ ļoti daudz ir atkarīgs no jaunā uzņēmēja degsmes par savu ideju, pašiniciatīvas un komunikācijas ar konsultantu. Tas ir svarīgi, jo ALTUM konsultants var ieteikt, kas biznesa idejā vai tās pasniegšanas veidā būtu jāpilnveido, lai tai būtu lielāka iespējamība saņemt finansiālu atbalstu.

Tomēr gala lēmumi par atbalsta piešķiršanu tiek pieņemti, neredzot jauno uzņēmēju vaigā. Ieva Zabrauska-Gailīte, komentējot lēmuma pieņemšanas procesu pauž: „Lielākoties uzņēmēja vizītkarte ir viņa sagatavotie dokumenti. Idejas izklāstam un plānotās uzņēmējdarbības pamatotībai jābūt pārdomātai un rūpīgai. Degsme par savu ideju ir svarīga, taču tikpat nozīmīgs ir sagatavotais biznesa plāns – tam izšķirošajā brīdī ir būtiska loma.”

Ieva Zabrauska-Gailīte ir ALTUM Rīgas reģionālā centra kredītprojektu vadītāja. Ieva uzņēmējdarbību pārzina no visdažādākajiem aspektiem – vairākus gadus vadījusi uzņēmumu, pēc tam darbojusies audita un revīziju pakalpojumu jomā. Ikdienā strādājot ar biznesa uzsācējiem, kā Starta programmas konsultante, Ieva ir guvusi ievērojamu pieredzi un labi pārzina jauno uzņēmēju vajadzības un dažādos ceļus mērķu sasniegšanā.