Sociāli atbildīgi ieguldījumi: vai, rūpējoties par planētu, var gūt arī peļņu? | Luminor

Sociāli atbildīgu ieguldījumu domāšana uzlabo uzņēmumu konkurētspēju un palīdz piesaistīt lielākus ieguldījumus. Arī Nordea banka šobrīd Baltijā piedāvā divus fokusa produktus ar sociāli atbildīgu ieguldījumu pieeju.

Cilvēki iegulda savā nākotnē un arvien biežāk to saista ne tikai ar personīgo labklājību, bet arī savas pilsētas, valsts, tautas vai pat planētas nākotni. Sociāli atbildīgu ieguldījumu atbalstītāju skaita pieaugums ir viena no visoptimistiskākajām globālajām tendencēm.

Sociāli atbildīgi ieguldījumi atspoguļo lēmumus, kas palīdz samazināt negatīvu ietekmi uz vidi vai sabiedrību. Tieši tāpēc sociāli atbildīgi investori vairāk iegulda uzņēmumos, kas ir videi draudzīgi un sekmē patērētāju tiesību aizsardzību, cilvēktiesības un daudzveidību.

Daudzi atbildīgi ieguldītāji izvairās no uzņēmumiem, kas iesaistīti alkohola, tabakas izstrādājumu, azartspēļu, ieroču un fosilā kurināmā ražošanā. Tās jomas, kas sociāli atbildīgiem investoriem izraisa vislielākās bažas, bieži attiecas uz vides, sociālo un korporatīvo pārvaldību (ESG – Environmental, social and corporate governance).

ESG koncepcija

ESG veido trīs kritēriji: vides, sociālo  un pārvaldības standartu kopums, kurus investori novērtē uzņēmuma darbībā, pirms pieņem  lēmumu par ieguldījuma veikšanu.

  •  Vides kritēriji pārbauda uzņēmuma enerģijas patēriņu, atkritumu daudzumu, piesārņojumu, dabas resursu aizsardzību un attieksmi pret dzīvniekiem.
  • Sociālie kritēriji atspoguļo, kā uzņēmums sadarbojas ar saviem darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem un cilvēku vai uzņēmumu grupām, kurās tas darbojas.
  • Korporatīvās pārvaldības kontekstā ieguldītāji vēlas būt pārliecināti, ka uzņēmums izmanto precīzas un caurskatāmas uzskaites metodes un izvairās no interešu konfliktiem.

Šobrīd sociāli orientētus ieguldītājus visvairāk satrauc apkārtējās vides apdraudējumi – negadījumi bīstamās ražotnēs, īpaši atomelektrostacijās, ozona slāņa noārdīšanās, globālā sasilšana – viss, kas saistīts ar risku dzīvībai uz mūsu planētas. Otra sociāli atbildīgu ieguldītāju prioritāte ir darba attiecības: taisnīga nodarbinātības politika, vienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem, pienācīgi darba apstākļi un cilvēktiesību ievērošana.

Patlaban arvien vairāk ieguldītāju pārliecinās, ka ESG koncepcija, novērtējot ieguldījumu projektu, neietver papildu izmaksas, piemēram, "apzināti ieguldījumi” nenozīmē sliktu ieguldījumu vai ieguldījumu, kas rada zaudējumus potenciālajiem ienākumiem. Jaunākie pētījumi liecina, ka ieguldījumi saskaņā ar personiskajām vērtībām un ētikas principiem nepavisam nenozīmē negatīvu ietekmi uz finanšu rezultātiem.

Pētījumi

“Deutsche Asset & Wealth Management” un Hamburgas Universitāte 2015. gadā publicēja rakstu par saistību starp ESG un finanšu rezultātiem. Kopš 1970. gada darba grupa ir veikusi vairāk nekā 2000 empīrisko pētījumu analīzi un ir konstatējusi, ka lielākā daļa pētījumu starp ESG un uzņēmuma finanšu rezultātiem uzrāda pozitīvas tendences. Pētījuma secinājumos ir uzsvērts:

Rezultāti liecina, ka ieguldīšana ESG koncepcijā ir ļoti labi pamatota. Apmēram 90% pētījumu netika konstatēta negatīva ESG un finanšu rezultātu attiecība. Vēl svarīgāk, lielākā daļa pētījumu sniedz pozitīvus rezultātus. Mēs uzsveram, ka pozitīva ESG ietekme uz uzņēmuma finanšu rezultātiem laika gaitā saglabājas stabila.”

Pētījums, kuru 2015. gadā veica Oksfordas Universitāte un “Arabesque Partners”, parādīja, ka

88 % no izskatītām atskaitēm konstatēts, ka uzņēmumi ar stabilu ilgtspējas politiku uzrāda labākus darbības rezultātus, kas rezultātā pārvēršas par pozitīvo naudas plūsmu.”

“80 % no pārbaudītajiem pētījumiem uzrāda, ka pārdomātai ilgtspējas politikai ir pozitīva ietekme uz ieguldījumu darbības rezultātiem.

Daudzi analītiķi uzskata, ka ilgtermiņā pievēršot lielāku uzmanību sociālo un vides problēmu risināšanai, uzņēmums būs konkurētspējīgāks un tāpēc daudz pievilcīgāks ieguldītājiem.

Sociālo ieguldījumu attīstība un sadalījums ir galvenokārt saistīts ar ieguldītāju izpratni par to, ka uzņēmumiem ir liela ietekme uz mūsu dzīves kvalitāti un nākotni. Nav šaubu, ka aizvien lielākam skaitam sociāli atbildīgu ieguldītāju ir pozitīva ietekme uz uzņēmumu darbību, kas veicina pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.

ESG un Nordea bankaNordea bankas Ieguldījumu produktu attīstības nodaļas vadītāja Latvijā Anželika Dobrovoļska

“Mēs uzskatām, ka ESG principu integrēšana ieguldījumu pārvaldības procesos ļaus mums pacelt “atbildīgu ienesīgumu” nākamajā līmenī. Šajā virzienā jau esam paveikuši lielu darbu,” stāsta Anželika Dobrovoļska, Nordea bankas Ieguldījumu produktu attīstības nodaļas vadītāja Latvijā. “Tas nozīmē, ka visi Nordea bankas aktīvu pārvaldības produkti jau ietver vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības kritērijus, kā vienu no faktoriem, ko izmanto veicamo ieguldījumu novērtēšanā.”

Līdztekus ESG principu integrēšanai Nordea ieguldījumu procesos, banka pievērš uzmanību uzņēmumiem, kas piedāvā klimata problēmu risinājumus, veicinot pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni, kā arī sekmē resursu produktivitāti, vienlaikus samazinot piesārņojumu, atkritumu daudzumu un emisijas. Ieguldītāji sāk apzināties, ka klimata pārmaiņas rada nopietnus globālos riskus, kas prasa steidzamu globālu rīcību. Šobrīd daudzi ieguldītāji novirza kapitālu ilgtspējīgos ieguldījumos, kas ilgtermiņā dod vēl labākus rezultātus.

Patlaban Nordea banka Baltijā piedāvā divus fokusa produktus ar sociāli atbildīgu ieguldījumu pieeju. Šie produkti ir ar vai bez kapitāla aizsardzības:

Rakstā sniegto informāciju nevar uzskatīt par ieguldījumu konsultāciju. Rakstu sagatavoja "Savings Baltic” darba grupa, izmantojot datus no www.nordea.com; www.nordea.lu; www.ussif.org.


Papildu informācijai:

Edgars Žilde, Nordea bankas Komunikācijas projektu vadītājs, tālr.: 6 700 5434, mob.:28 452 975, edgars.zilde@nordea.com

https://www.luminor.lv/sites/default/files/nordea-news/documents/B286.B287_Info_page_Lat.pdf