COVID-19 krīzes pārvarēšanai Finanšu nozares asociācija ar biedru, tostarp Luminor atbalstu, ir izstrādājusi moratoriju, kas ļaus uzņēmumiem atlikt aizdevuma un līzinga pamatsummas atmaksu līdz 6 mēnešiem. Luminor pievienojas izstrādātajam moratorijam, aicinot uzņēmējus tā ietvaros līdz 12. jūnijam pieteikties maksājumu atlikšanai.

Līdz šim ārkārtas situācijas laikā Luminor korporatīvajiem klientiem jau sniedza atbalstu, piedāvājot atlikt maksājumus uz 3 līdz 6 mēnešiem, lai uz laiku samazinātu izdevumus un atvieglotu naudas plūsmu. Šāds atbalsts jau sniegts vairāk nekā 350 uzņēmumiem. Moratorijs paredz iespēju uzņēmumiem (juridiskām personām un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas nav pašnodarbinātie), kas saskārušies ar finanšu grūtībām Covid-19 dēļ, atlikt aizdevuma un līzinga pamatsummas maksājumu līdz 6 mēnešiem.

Svarīgi zināt:

Moratorijs paredz mainīt līdz moratorija spēkā stāšanās laikam izsniegto aizdevuma vai līzinga pamatsummas maksājuma grafiku, ja attiecīgajā līgumā paredzēta pamatsummas atmaksa pa daļām. Pēc klienta izvēles pilnībā vai daļēji saistību pamatsummas atmaksa tiek atlikta uz moratorijā noteikto periodu līdz 6 mēnešiem, un tas var notikt vienu reizi. Šajā periodā klientam jāturpina maksāt procenti, apdrošināšanas prēmijas un citi attiecīgajā līgumā paredzētie maksājumi, kas nav pamatsumma. Atliekot aizdevuma un līzinga pamatsummas atmaksu saskaņā ar moratorija noteikumiem, netiek grozīts neviens cits attiecīgā līguma noteikums, izņemot moratorijā minēto un minētajos gadījumus.

Ja klientam aizdevuma vai līzinga pamatsummas atmaksa jau ir atlikta laikā no 2020. gada 12. marta līdz moratorija spēkā stāšanās dienai, pēc klienta pieprasījuma esam gatavi to pārskatīt atbilstoši moratorija noteikumiem.

Jāņem vērā, ka moratorijs attiecas uz aizdevuma un līzinga līgumiem ar fiksētu atmaksas grafiku. Kopējais klienta saistību apjoms vienas finanšu iestādes ietvaros saskaņā ar visiem aizdevuma vai attiecīgi līzinga līgumiem nedrīkst pārsniegt 5 miljonus eiro. Klientu situācija un pieteikumi, kuru saistību apjoms pārsniedz šo summu, tiks izvērtēti individuāli.

Moratorijs paredz, ka klientam būs iespēja saņemt saistību pamatsummas izpildes atlikšanu, ja tam nav bijušas saistību izpildes grūtības pirms 2020. gada 12. marta vai nepastāv nepārvarami šķēršļi aizdevuma vai līzinga atmaksai. Pretendēt uz moratorija piemērošanu var uzņēmumi, kuri rīkojas godprātīgi, kas ietver pilnīgu, atklātu sadarbību un precīzas informācijas sniegšanu, kā arī kuru pašu kapitāls pēdējā noslēgtā finanšu gada beigās ir pozitīvs, kredīta maksājumi nav kavēti ilgāk par 30 dienām gada laikā no 2019. gada 12. marta, un attiecībā uz kuriem ir dokumentāri konstatējama klienta apņemšanās kredītbrīvdienu laikā un 6 mēnešus pēc kredītbrīvdienu beigām neveikt nekādus maksājumus saviem akcionāriem, saistītajām personām, īpašniekiem un/vai ar tiem saistītām personām (ieskaitot dividendes, aizdevumus vai aizdevumu atmaksu šīm personām).

Klientam finanšu iestādei jānorāda ar Covid-19 pandēmiju saistīts finanšu stāvokļa pasliktināšanās iemesls.

Moratoriju nepiemēro uzņēmumam, ja tas ir pasludināts par maksātnespējīgu, bankrotējušu vai ir uzsākts tiesiskās aizsardzības process. Tāpat to nepiemēro uzņēmumam, ar kuru ir pārtrauktas darījuma attiecības atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma vai proliferācijas finansēšanas novēršanas vai starptautisko finanšu sankciju ievērošanas noteikumiem. Moratorijs nav attiecināms arī uz uzņēmumu, kura pamatdarbības veids ir azartspēles.

Moratorijs stājas spēkā 2020. gada 5. maijā un ir spēkā līdz Finanšu nozares asociācija paziņos par tā izbeigšanu. Klientam jāpiesakās pamatsummas atlikšanai līdz 2020. gada 12. jūnijam un lēmums finanšu iestādei jāpieņem līdz 2020. gada 30. jūnijam.

Vairāk: www.financelatvia.eu/moratorijs