Algu maksājums ir paredzēts, lai uzņēmumi pārskaitītu algu darbiniekiem. Saņēmēji var būt jebkuras Latvijas bankas klienti. Ja maksātāja un saņēmēja konta numurā ir tikai burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx), tad algu maksājumā var norādīt gan saņēmēja kartes numuru, gan konta numuru IBAN.

Ja maksājuma saņēmējs ir citas bankas klients, tad maksājumā jābūt norādītam saņēmēja IBAN konta numuram!

Ja saņēmēju skaits pārsniegs 50, tad importējot maksājumu, tas tiks automātiski sadalīts vairākās daļās.

Izveidot Algu maksājumu

 1. Atveriet sadaļu “Maksājumi”
 2. Izvēlieties “Jauns maksājums”
 3. Kreisās puses izvēlnē izvēlieties “Algu maksājums”
 4. Nospiediet "Maksājumu imports", ja vēlaties importēt Jūsu grāmatvedības sistēmā sagatavotu konsolidētā (algu) maksājuma failu, vai arī aizpildiet datus par saņēmējiem manuāli internetbankā
 5. Aizpildot manuāli sākumā parādās tikai 5 ailītes, kur ievadīt informāciju par darbiniekiem. Ja nepieciešams vairāk ailītes, spiediet uz saites “+ Pievienot vēl 5 saņēmējus
 6. Lauki "Summa" un "Pavisam saņēmēju" aizpildīsies automātiski katru reizi, kad pievienosiet vairāk saņēmēju laukus
 7. Kad esat pabeidzis maksājuma veidošanu (ne ilgāk kā 15 minūtes), pārliecienieties, vai visi saņēmēji atzīmēti ar ķeksīti. Ja rinda nav atķeksēta, tad, lietojot pogas "Pievienot" vai "Maksāt", tā pazūd neatkarīgi no tā, vai tajā ir kāda informācija, vai nav.
 8. Spiediet pogu „Maksāt“
 9. Pārskatiet sagatavoto masājumu. Ja viss ir korekti, ievadiet prasīto kodu un apstipriniet maksājuma nosūtīšanu izpildei.

Pievienot darbinieku no Algu karšu kataloga

Ja Jūsu uzņēmuma darbiniekiem ir noformētas algu kartes mūsu bankā, Jūs variet izmantot algu karšu "Katalogu".

"Katalogs" - tā ir iespēja ielādēt no bankas sistēmas Jūsu organizācijas darbinieku algu karšu sarakstu.

 1. Algu maksājumā ailītē "Pievienot no katologa", ievadiet sanēmēja )vai vairālu) vārdu, un dati par saņēmēju tiks aizpildīti automātiski.
 2. Spiediet pogu "Pievienot no kataloga", lai automātiski tiktu ielādēts viss aktuālais uzņēmuma darbinieku saraksts ar viņu algu karšu datiem. Lai izņemtu nevajadzīgos saņēmējus no sarkasta, izņemiet ķeksīti kreisajā pusē pie saņēmēja vārda>
 3. Ievadiet nepieciešamās summas un, ja nepieciešams, detaļas. Jūs varat jau ielādētajam sarakstam pierakstīt arī citus saņēmējus, vai arī izņemt nevajadzīgos (noņemt ķeksīti).

Lai pieteiktos "kataloga" izmantošanai, Jums jānosūta bankai Iesniegums brīvā formā (internetbankas sadaļā „Ziņojumi“) ar pieprasījumu pievienot Jūsu darbinieku algu karšu katalogu.
Pakalpojums ir bezmaksas, un katalogs tiek reģistrēts 1 darba dienas laikā.