Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību | Luminor
Garantijas noguldījumiem kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā

Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā, Jūsu noguldījumus līdz 100 000 euro atmaksātu noguldījumu garantiju fonds.
 

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs

Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir 100 000 euro katram kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības noguldītājam. Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta euro valūtā. Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā minētajiem noguldījumiem.
 

Papildu garantētās atlīdzības maksimālais apmērs

Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 euro apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 euro, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.
 

Garantētās atlīdzības aprēķināšana

  • ja ir vairāki noguldījumi kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā Visi Jūsu noguldījumi kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā tiek summēti, un kopsummai piemēro maksimālo garantētās atlīdzības apmēru – 100 000 euro. Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir kopīgs noguldījums ar citu(-ām) personu(-ām)
  • ja kontā ir vairāk nekā 100 000 euro , garantēto atlīdzību līdz 100 000 euro var saņemt katrs noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņš noguldījumu nepieejamības gadījumā

  • Sākot ar 21. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies līdz 2018. gada 31. decembrim.
  • Sākot ar 16. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
  • Sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja   noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
  • Sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja   noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra.

Informācija par prasījumu saistību savstarpējā ieskaita iespējamību

Aprēķinot noguldītājam pienākošos garantēto atlīdzību, var tik ņemtas vērā noguldītāja saistības pret kredītiestādi vai krājaizdevu sabiedrību, tās savstarpēji dzēšot.

Kontakti
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
+371 67 77 4800
www.fktk.lv