Paziņojums par ilgtspējas risku integrēšanu ieguldījumu procesā attiecībā uz Luminor Bank AS (turpmāk – Luminor) portfeļa pārvaldības pakalpojumiem

Ilgtspējas faktori, kurus mēs ņemam vērā ieguldījumu procesā, ir vides aizsardzības, sociālie un darbinieku jautājumi, cilvēktiesību ievērošana, pretkorupcijas un kukuļošanas apkarošanas jautājumi. Lai ievērotu ilgtspējas faktorus portfeļa pārvaldības pakalpojumā1, mēs klasificējam ieguldījumus divās grupās: individuālie finanšu instrumenti un kolektīvie ieguldījumu fondi. 
 
No mūsu tiešajiem ieguldījumiem un finansēšanas ir izslēgti šādi uzņēmumi:

 • kas ir iesaistīti tāda veida preču ražošanā vai tirdzniecībā, vai darbībā, kas uzskatāma par nelikumīgu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem vai starptautiskām konvencijām, vai ir pakļauti starptautiskiem aizliegumiem;
 • kas pakļauti Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes Kases, ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja, kā arī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tiesību aktos noteiktajām sankcijām; 
 • par kuriem ir aizdomas, ka tie ir iesaistīti finanšu noziegumos vai citās nelikumīgās darbībās (piemēram, cilvēku tirdzniecība, kontrabanda, izspiešana, savvaļas dzīvnieku tirdzniecība, ieroču un munīcijas nelikumīga izplatīšana, masu iznīcināšanas ieroču, narkotiku izplatīšana, korupcija, izvairīšanās no nodokļu nomaksas), vai tie darbojas bez nepieciešamās licences jurisdikcijā, kurā darbojas uzņēmums vai Luminor;
 • kas saistīti ar terorisma finansēšanu (piemēram, ārvalstu kaujinieki, darbošanās kara zonās, līdzekļu vākšana, izmantojot kolektīvās finansēšanas platformas mērķiem, par kuriem varētu būt aizdomas, ka tie ir saistīti ar terorisma darbības finansēšanu utt.);
 • kas ir saistīti ar tādu ieroču ražošanu, kuru lietošana pārkāpj humanitāros pamatprincipus;
 • kas ražo e-cigaretes un/vai tabaku, vai pornogrāfiju.

Turklāt, mēs izslēdzam no mūsu nākotnes tiešajiem ieguldījumiem un finansēšanas uzņēmumus, ja tie darbojas šādās ar vidi saistītās jomās:

 • jaunas jaudas izveide ogļu elektroenerģijas ražošanai un/vai termiskai ogļu ieguvei, un/vai naftas un degslānekļa ieguvei; 
 • ozona slāni noārdošu vielu ražošana vai tirdzniecība2;  
 • noturīgu organisko piesārņotāju ražošana, izmantošana vai tirdzniecība3;  
 • savvaļas dzīvnieku tirdzniecība vai savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana vai tirdzniecība, ko regulē CITES4
 • atkritumu pārrobežu pārvietošana, kas aizliegta saskaņā ar starptautiskajām publiskajām tiesībām5.

Attiecībā uz kolektīvajiem ieguldījumu fondiem mēs ieguldām tikai tādos finanšu instrumentos, kurus emitējuši ieguldījumu pārvaldnieki, kas parakstījuši Apvienoto Nāciju Organizācijas Atbildīgu ieguldījumu principus (UN PRI).

Šim finanšu produktam pamatā esošajos ieguldījumos nav ņemti vērā ES kritēriji vides ziņā ilgtspējīgām saimnieciskajām darbībām6.

Ilgtspējas risku7 iespējamās ietekmes uz ieguldījumu atdevi novērtējums
 
Mēs uzskatām, ka kāda vides, sociāla vai pārvaldības (turpmāk – ESG) notikuma vai kādu apstākļu iestāšanās var izraisīt faktisku vai potenciālu būtisku negatīvu ietekmi uz ieguldījumu vērtību, kas veikti, sniedzot portfeļa pārvaldības pakalpojumus.

Empīriskie un akadēmiskie pētījumi8 rāda, ka ilgtspējības faktoru pakļautība riskiem atstāj ietekmi uz finanšu aktīvu riska un ienesīguma rādītājiem, piemēram:

 • to uzņēmumu akciju cenas, kuru ESG reitings ir zems, uzrāda lielāku svārstīgumu, salīdzinot ar uzņēmumiem, kuriem ir augsts ESG reitings;
 • uzņēmumiem, kas atrodas sliktākajā ESG punktu kvintilē, ir lielākas peļņas svārstības, un tie ir mazāk rentabli, salīdzinot ar labāko kvintili;
 • pastāv pozitīva ietekme uz riska-ienesīguma attiecību, izmantojot ESG skrīninga pieeju dažādos tirgos, portfeļiem uzrādot lielāku ienesīgumu un zemāku lielu cenu svārstību risku, nemazinot diversifikācijas potenciālu, neskatoties uz uzņēmumu skaita samazināšanos;
 • korporatīvo obligāciju tirgos - ESG raksturlielumu izmantošana papildus tradicionālajiem finanšu datiem var dot pievienoto vērtību, gan uzlabojot ienesīgumu, gan samazinot ienesīguma svārstīgumu.

Kopumā, rēķināšanās ar ilgtspējas risku ieguldījumu procesā ir ļoti svarīgs faktors augstas un ilgtspējīgas ilgtermiņa peļņas nodrošināšanai.

Papildu informācijai skatīt arī Svarīgāko negatīvo ilgtspējas ietekmju paziņojumā


1 Portfeļa pārvaldības pakalpojumi: Bankas darbība, pēc Bankas ieskatiem un atbilstoši Līdzēju starpā saskaņotajai Portfeļa stratēģijai ieguldot un pārvaldot aktīvus, kas veido Klienta Portfeli, kā arī citas Līgumā paredzētas darbības ar mērķi saņemt pozitīvu atdevi no ieguldījumiem. 
2 Ozona slāni noārdošās vielas (ODS): Ķīmiski savienojumi, kas reaģē ar stratosfēras ozonu un noārda to, kā rezultātā veidojas plaši izplatīti “ozona caurumi”. Monreālas protokolā par ozona slāni noārdošām vielām ir norādīti ODS un to samazināšanas un pakāpeniskas lietošanas izbeigšanas datumi. Monreālas protokolā regulēto ķīmisko savienojumu saraksts, kurā iekļauti aerosoli, dzesēšanas vielas, putu veidotājas vielas, šķīdinātāji un ugunsdrošības vielas, kā arī sīkāka informācija par parakstītājvalstīm un pakāpeniskas lietošanas izbeigšanas datumi, ir pieejams Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmā
3 Atsauces dokuments: Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP), kas grozīta 2009. gadā
4 CITES: Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām. CITES uzskaitīto sugu saraksts ir pieejams CITES sekretariātā
5 Atsauces dokumenti: Bāzeles Konvencija par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu; Regula (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem; un ESAO Padomes lēmums C(2001)107/FINAL, ar ko pārskata Lēmumu C(92)39/FINAL par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli.
6 Taksonomijas regula, 7.pants
7 Ilgtspējas risks: vides, sociāls vai pārvaldības notikums vai apstāklis, kas, ja tas notiek, varētu radīt negatīvu būtisku ietekmi uz ieguldījumu vērtību. 
8 Atsauces dokumenti (angļu val.):
1) Assessing Risk through Environmental, Social and Governance Exposures, J. Dunn, S. Fitzgibbons and L. Pomorski, 2017. gada 17. februāris;
2) ESG for All? The Impact of ESG Screening on Return, Risk, and Diversification, T. Verheyden, R G. Eccles, A. Feiner, 2016. gada 11. jūlijs;
3) The impact of ESG investing in corporate bonds, C. Ferrarese, J.Hanmer, 2018. gada jūlijs.