Informācija ieguldītājiem | Luminor

MIFID II Direktīva

Eiropas Parlamenta un Padomes sākotnējā direktīva par finanšu instrumentu tirgiem (turpmāk - MiFID) stājās spēkā 2007. gadā. Šī direktīva ir saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tās mērķis ir veicināt integrētu un efektīvu vispārējā finanšu tirgus darbību un nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni darījumos ar finanšu instrumentiem.
2018. gada 3. janvārī stājās spēkā MiFID II direktīva ar papildus prasībām, kuras ir vērstas uz finanšu tirgu darbības efektivitātes, pārredzamības uzlabošanu un papildu ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanu.
Latvijas Republikas likums par finanšu tirgiem nodrošina MiFID II direktīvas ievērošanu Latvijā.
 
MiFIR Regula
Eiropas Parlamenta un Padomes regula par finanšu instrumentu tirgiem (turpmāk - MiFIR) ir saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tā ietver prasības attiecībā uz darījumu izpildi un finanšu instrumentu tirdzniecības pārredzamību.

Ja tu izmanto, esi izmantojis vai plāno izmantot kādu no bankas piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem, MiFID II, MiFIR un valsts tiesību akti ietekmē arī tavu sadarbību ar banku. Lai nodrošinātu tik pārredzamu un efektīvu sadarbību, kas saistīta ar darījumiem ar finanšu instrumentiem, cik vien iespējams, Luminor aicina tevi iepazīties ar šeit sniegto informāciju.
BUJ

Kas ir Klienta statusa noteikšanas politika?

Atbilstoši MiFID prasībām Klienta statusa noteikšanas politika paredz Privāta klienta, Profesionāla klienta vai Tiesīga darījumu partnera statusa piešķiršanu katram klientam. Klienta statusa noteikšanas politikas mērķis ir definēt Klienta statusa noteikšanas kritērijus, statusa maiņas kārtību, kā arī katram statusam atbilstošo klienta aizsardzības līmeni. Klientiem, kuriem piešķirts Privāta klienta statuss, tiek nodrošināta visaugstākā investoru interešu aizsardzības pakāpe.

Kas ir Rīkojumu izpildes politika?

Rīkojumu izpildes politika nosaka rīkojumu izpildes vadlīnijas, lai nodrošinātu klientu rīkojumu izpildi saskaņā ar vislabvēlīgākajiem nosacījumiem klientam. Tāpat politikā tiek aprakstīta bankā noteiktā rīkojumu izpildes kārtība. Klientam ir jādod piekrišana bankas Rīkojumu izpildes politikai, lai veiktu darījumus ar finanšu instrumentiem.

Kas ir Interešu konfliktu novēršanas politika?

Interešu konfliktu novēršanas politika nosaka visas nepieciešamās un iespējamās darbības, kas veicamas, lai apzinātu un novērstu iespējamos interešu konfliktus, kuri var kaitēt klientu interesēm darījumos ar ieguldījumu pakalpojumiem un/vai ieguldījumu blakus pakalpojumiem.

Top 5 labākās izpildes vietas un starpniekuzņēmumi, 2017

Top 5 labākās izpildes vietas:
Privātie klienti
 PDF  Excel
Profesionālie klienti 
 PDF  Excel

Top 5 labākās starpniekuzņēmumi:
Privātie klienti
 PDF  Excel
Profesionālie klienti
 PDF  Excel

Maksājumi no trešajām personām

Luminor informē, ka tā saņem maksājumus no trešajām personām (inducement) par klientu ieguldījumiem konkrētos ieguldījumu produktos. Banka uzsver, ka šo maksājumu mērķis ir palielināt klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un ka tie neietekmē bankas pienākumu sasniegt labākos iespējamos rezultātus klientiem, sniedzot tiem ieguldījumu pakalpojumus. Ar Ieguldījumu fondu sarakstu un pamudinājumu apmēru, ko Luminor saņem par fondu apliecību izplatīšanu, var iepazīties Ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politikā.