MIFID II Direktīva

Eiropas Parlamenta un Padomes sākotnējā direktīva par finanšu instrumentu tirgiem (turpmāk - MiFID) stājās spēkā 2007. gadā. Šī direktīva ir saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tās mērķis ir veicināt integrētu un efektīvu vispārējā finanšu tirgus darbību un nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni darījumos ar finanšu instrumentiem.

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā MiFID II direktīva ar papildus prasībām, kuras ir vērstas uz finanšu tirgu darbības efektivitātes, pārredzamības uzlabošanu un papildu ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanu.
Latvijas Republikas likums par finanšu tirgiem nodrošina MiFID II direktīvas ievērošanu Latvijā.

MiFIR Regula

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par finanšu instrumentu tirgiem (turpmāk - MiFIR) ir saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tā ietver prasības attiecībā uz darījumu izpildi un finanšu instrumentu tirdzniecības pārredzamību.

Ja tu izmanto, esi izmantojis vai plāno izmantot kādu no bankas piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem, MiFID II, MiFIR un valsts tiesību akti ietekmē arī tavu sadarbību ar banku. Lai nodrošinātu tik pārredzamu un efektīvu sadarbību, kas saistīta ar darījumiem ar finanšu instrumentiem, cik vien iespējams, Luminor aicina tevi iepazīties ar šeit sniegto informāciju.

BUJ

Kas ir Klienta statusa noteikšanas politika?

Atbilstoši MiFID prasībām Klienta statusa noteikšanas politika paredz Privāta klienta, Profesionāla klienta vai Tiesīga darījumu partnera statusa piešķiršanu katram klientam. Klienta statusa noteikšanas politikas mērķis ir definēt Klienta statusa noteikšanas kritērijus, statusa maiņas kārtību, kā arī katram statusam atbilstošo klienta aizsardzības līmeni. Klientiem, kuriem piešķirts Privāta klienta statuss, tiek nodrošināta visaugstākā investoru interešu aizsardzības pakāpe.

Kas ir Rīkojumu izpildes politika?

Rīkojumu izpildes politika nosaka rīkojumu izpildes vadlīnijas, lai nodrošinātu klientu rīkojumu izpildi saskaņā ar vislabvēlīgākajiem nosacījumiem klientam. Tāpat politikā tiek aprakstīta bankā noteiktā rīkojumu izpildes kārtība. Klientam ir jādod piekrišana bankas Rīkojumu izpildes politikai, lai veiktu darījumus ar finanšu instrumentiem.

Kas ir Interešu konfliktu novēršanas politika?

Interešu konfliktu novēršanas politika nosaka visas nepieciešamās un iespējamās darbības, kas veicamas, lai apzinātu un novērstu iespējamos interešu konfliktus, kuri var kaitēt klientu interesēm darījumos ar ieguldījumu pakalpojumiem un/vai ieguldījumu blakus pakalpojumiem.

Maksājumi no trešajām personām

Luminor informē, ka tā saņem maksājumus no trešajām personām (inducement) par klientu ieguldījumiem konkrētos ieguldījumu produktos. Banka uzsver, ka šo maksājumu mērķis ir palielināt klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un ka tie neietekmē bankas pienākumu sasniegt labākos iespējamos rezultātus klientiem, sniedzot tiem ieguldījumu pakalpojumus. Ar Ieguldījumu fondu sarakstu un pamudinājumu apmēru, ko Luminor saņem par fondu apliecību izplatīšanu, var iepazīties Ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politikā.

Top 5 labākās izpildes vietas un starpniekuzņēmumi

2021

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel 
Profesionālie klienti    PDF  Excel

2020

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel 
Profesionālie klienti   PDF  Excel

2019

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti   PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

2018

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti   PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

2017

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti   PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

Iepriekšējās dokumentu versijas

 Portfeļa Pārvaldības Pakalpojumu Līgums Vispārējie Noteikumi līdz 01.03.2021. 

Klientu statusa noteikšanas politika:
 Spēkā līdz 01.01.2019.
 Spēkā līdz 31.01.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 6.05.2014.
 Spēkā līdz 18.03.2013.

Interešu konfliktu novēršanas politika:
 Spēkā līdz 02.07.2020.
 Spēkā līdz 27.05.2019.
 Spēkā līdz 01.01.2019.
 Spēkā līdz 14.02.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 6.05.2014.
 Spēkā līdz 18.03.2013.

Rīkojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem:
 Spēkā līdz 19.06.2021.
 Spēkā līdz 01.01.2019.
 Spēkā līdz 31.01.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 3.08.2016.
 Spēkā līdz 16.06.2015.
 Spēkā līdz 6.05.2014.
 Spēkā līdz 18.03.2013.

Rīkojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem kopsavilkums:
 Spēkā līdz 19.06.2021.

Rīkojumu izpildes vietas:
 Spēkā līdz 01.01.2019.
 Spēkā līdz 31.01.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 3.08.2016.
 Spēkā līdz 4.06.2014.

Luminor Investor platformas noteikumi:
 Finanšu instrumentu darījumu noteikumi spēkā līdz 20.04.2023.
 Vispārējie darījumu noteikumi ieguldījumu pakalpojumiem spēkā līdz 20.04.2023.
 Vispārīgie noteikumi Līgumam par Finanšu instrumentu konta administrēšanu spēkā līdz 20.04.2023.

Ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politika:
 Spēkā līdz 20.12.2021.
 Spēkā līdz 01.01.2019.

Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju un tā sniegtiem pakalpojumiem:
 Spēkā līdz 30.09.2021.
 Spēkā līdz 01.01.2019.

 Pieteikums ieguldījumu konsultācijai, spēkā kopš 01.11.2019 līdz 30.07.2020.

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām
 Spēkā līdz 02.11.2021.

Paziņojums par Luminor būtisko negatīvo ietekmi uz ilgtspēju
 Paziņojums par Luminor būtisko negatīvo ietekmi uz ilgtspēju