MIFID II Direktīva

Eiropas Parlamenta un Padomes sākotnējā direktīva par finanšu instrumentu tirgiem (turpmāk - MiFID) stājās spēkā 2007. gadā. Šī direktīva ir saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tās mērķis ir veicināt integrētu un efektīvu vispārējā finanšu tirgus darbību un nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni darījumos ar finanšu instrumentiem.

2018. gada 3. janvārī stājās spēkā MiFID II direktīva ar papildus prasībām, kuras ir vērstas uz finanšu tirgu darbības efektivitātes, pārredzamības uzlabošanu un papildu ieguldītāju aizsardzības nodrošināšanu.
Latvijas Republikas likums par finanšu tirgiem nodrošina MiFID II direktīvas ievērošanu Latvijā.

MiFIR Regula

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par finanšu instrumentu tirgiem (turpmāk - MiFIR) ir saistoša visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tā ietver prasības attiecībā uz darījumu izpildi un finanšu instrumentu tirdzniecības pārredzamību.

Ja tu izmanto, esi izmantojis vai plāno izmantot kādu no bankas piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem, MiFID II, MiFIR un valsts tiesību akti ietekmē arī tavu sadarbību ar banku. Lai nodrošinātu tik pārredzamu un efektīvu sadarbību, kas saistīta ar darījumiem ar finanšu instrumentiem, cik vien iespējams, Luminor aicina tevi iepazīties ar šeit sniegto informāciju.

BUJ

Kas ir Klienta statusa noteikšanas politika?

Atbilstoši MiFID prasībām Klienta statusa noteikšanas politika paredz Privāta klienta, Profesionāla klienta vai Tiesīga darījumu partnera statusa piešķiršanu katram klientam. Klienta statusa noteikšanas politikas mērķis ir definēt Klienta statusa noteikšanas kritērijus, statusa maiņas kārtību, kā arī katram statusam atbilstošo klienta aizsardzības līmeni. Klientiem, kuriem piešķirts Privāta klienta statuss, tiek nodrošināta visaugstākā investoru interešu aizsardzības pakāpe.

Kas ir Rīkojumu izpildes politika?

Rīkojumu izpildes politika nosaka rīkojumu izpildes vadlīnijas, lai nodrošinātu klientu rīkojumu izpildi saskaņā ar vislabvēlīgākajiem nosacījumiem klientam. Tāpat politikā tiek aprakstīta bankā noteiktā rīkojumu izpildes kārtība. Klientam ir jādod piekrišana bankas Rīkojumu izpildes politikai, lai veiktu darījumus ar finanšu instrumentiem.

Kas ir Interešu konfliktu novēršanas politika?

Interešu konfliktu novēršanas politika nosaka visas nepieciešamās un iespējamās darbības, kas veicamas, lai apzinātu un novērstu iespējamos interešu konfliktus, kuri var kaitēt klientu interesēm darījumos ar ieguldījumu pakalpojumiem un/vai ieguldījumu blakus pakalpojumiem.

Maksājumi no trešajām personām

Luminor informē, ka tā saņem maksājumus no trešajām personām (inducement) par klientu ieguldījumiem konkrētos ieguldījumu produktos. Banka uzsver, ka šo maksājumu mērķis ir palielināt klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti un ka tie neietekmē bankas pienākumu sasniegt labākos iespējamos rezultātus klientiem, sniedzot tiem ieguldījumu pakalpojumus. Ar Ieguldījumu fondu sarakstu un pamudinājumu apmēru, ko Luminor saņem par fondu apliecību izplatīšanu, var iepazīties Ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politikā.

Top 5 labākās izpildes vietas un starpniekuzņēmumi

2022

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel 
Profesionālie klienti    PDF  Excel

2021

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel 
Profesionālie klienti    PDF  Excel

2020

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel 
Profesionālie klienti   PDF  Excel

2019

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti   PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

2018

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti   PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

2017

Top 5 labākās izpildes vietas

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti   PDF  Excel

Top 5 labākie starpniekuzņēmumi

Privātie klienti  PDF  Excel
Profesionālie klienti  PDF  Excel

Iepriekšējās dokumentu versijas

 Luminor paziņojums par būtisko negatīvo ietekmi uz ilgtspēju un tās rādītājiem,  no 04.2023. līdz 06.2023
 Portfeļa Pārvaldības Pakalpojumu Līgums Vispārējie Noteikumi līdz 01.03.2021. 

Pamatinformācijas dokumenti:
 Ārvalstu valūtas mijmaiņas darījums EURUSD 1Y, 2019 02 21
 Ārvalstu valūtas nākotnes darījums EURRUB 1Y, 2019 02 21
 Ārvalstu valūtas nākotnes darījums EURUSD 1Y, 2019 02 21
 Fiksētā maksimālā procentu likme (nopirkta) 5Y 3M EURIBOR, 2019 02 21
 Patēriņa preču mijmaiņas darījums – Dīzeļdegviela 10ppm CIF NWE, 2019 02 21
 Patēriņa preču mijmaiņas darījums – Mazuts 3.5% FOB Barges ARA, 2019 02 21
 Procentu likmju mijmaiņas darījums 5Y 3M EURIBOR, 2019 02 21
 Procentu likmju mijmaiņas darījums 5Y 6M EURIBOR, 2019 02 21

 Finanšu instrumentu veidu un tiem piemītošo risku apraksts spēkā no 02.01.2019. līdz 29.04.2024.

Klientu statusa noteikšanas politika:
 Spēkā līdz 01.01.2019.
 Spēkā līdz 31.01.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 6.05.2014.
 Spēkā līdz 18.03.2013.

Interešu konfliktu pārvaldības politikas kopsavilkums
 Spēkā līdz 14.05.2024.
 Spēkā līdz 10.01.2024. (angļu valodā)

Interešu konfliktu novēršanas politika:
 Spēkā līdz 02.07.2020.
 Spēkā līdz 27.05.2019.
 Spēkā līdz 01.01.2019.
 Spēkā līdz 14.02.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 6.05.2014.
 Spēkā līdz 18.03.2013.

Rīkojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem:
 Spēkā līdz 01.10.2023.
 Spēkā līdz 19.06.2021.
 Spēkā līdz 01.01.2019.
 Spēkā līdz 31.01.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 3.08.2016.
 Spēkā līdz 16.06.2015.
 Spēkā līdz 6.05.2014.
 Spēkā līdz 18.03.2013.

Rīkojumu izpildes politika darījumiem ar finanšu instrumentiem kopsavilkums:
 Spēkā līdz 19.06.2021.

Rīkojumu izpildes vietas:
 Spēkā līdz 01.01.2019.
 Spēkā līdz 31.01.2018.
 Spēkā līdz 01.10.2017.
 Spēkā līdz 3.08.2016.
 Spēkā līdz 4.06.2014.

Luminor Investor platformas noteikumi:
 Finanšu instrumentu darījumu noteikumi spēkā līdz 20.04.2023.
 Vispārējie darījumu noteikumi ieguldījumu pakalpojumiem spēkā līdz 20.04.2023.
 Vispārīgie noteikumi Līgumam par Finanšu instrumentu konta administrēšanu spēkā līdz 20.04.2023.

Ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politika:
 Spēkā līdz 14.12.2023.
 Spēkā līdz 20.12.2021.
 Spēkā līdz 01.01.2019.

Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju un tā sniegtiem pakalpojumiem:
 Spēkā līdz 30.09.2021.
 Spēkā līdz 01.01.2019.

 Pieteikums ieguldījumu konsultācijai, spēkā kopš 01.11.2019 līdz 30.07.2020.

Ieguldījumu produktu ex-ante informācija par maksām un izmaksām
 Spēkā līdz 02.11.2021.

Paziņojums par Luminor būtisko negatīvo ietekmi uz ilgtspēju
 Luminor paziņojums par būtisko negatīvo ietekmi uz ilgtspēju un tās rādītājiem spēkā no 07.2022. līdz 04.2023.
 Paziņojums par Luminor būtisko negatīvo ietekmi uz ilgtspēju spēkā no 03.2022. līdz 07.2022.