• Liza Trasa demisionē, aizvadot visīsāko laiku Apvienotās Karalistes premjerministres amatā
  • Mega kapitalizācijas uzņēmumu pārvērtēšana ASV

Finanšu tirgu cenu izmaiņas oktobrī bija svārstīgas, bet pozitīvas, izņemot negatīvu sniegumu uzrādījušos attīstības valstu akciju tirgus. Pozitīvus rezultātus attīstīto valstu akciju tirgos galvenokārt veicināja cerības, ka jau esam sasnieguši inflācijas maksimumu un ASV Federālo rezervju bankas monetārā politika kļūs mazāk ierobežojoša. S&P 500 indekss (S&P 500 Total Return EUR Index), kurā iekļauti 500 lielākie ASV uzņēmumi, mēneša laikā pieauga par 7 %. Attīstīto valstu akciju tirgi (MSCI World Total Return EUR Index) palielinājās par 6,24 %. Savukārt, attīstības valstu akciju tirgi (MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return EUR Index) uzrādīja negatīvu sniegumu -3,96 %.

Anglijas Banka, paaugstinot procentu likmes, neatpaliek no citām galvenajām centrālajām bankām. Līdz ar ierobežojošu monetāro politiku, kas galvenokārt vērsta uz inflācijas apkarošanu, Apvienotās Karalistes centrālajai bankai nācās veikt ārkārtas pasākumus, lai novērstu finanšu tirgus nestabilitātes iespējamās ekonomiskās sekas. Centrālā banka veica īslaicīgu valdības obligāciju iegādes programmu, lai nodrošinātu stabilitāti Apvienotās Karalistes obligāciju tirgū. Anglijas Banka uzsvēra, ka šī ir īslaicīga ārkārtas iejaukšanās tirgū un tā nav kvantitatīvās mīkstināšanas obligāciju pirkšana, kas ir monetārās politikas instruments. Parādu tirgus nestabilitāte nav vienīgais tumšais mākonis Apvienotās Karalistes debesīs – oktobrī Apvienotās Karalistes premjerministre Liza Trasa (Liz Truss) paziņoja par atkāpšanos no amata. Viņa kļuva par Apvienotās Karalistes premjerministri ar visīsāko pilnvaru termiņu vēsturē, jo ministru kabinetā nostrādāja vien 45 dienas. Šie politiskie pavērsieni negatīvi ietekmēja parādu tirgus un sterliņu mārciņas kursu. Pēc dažu dienu debatēm tika paziņots, ka par nākamo Lielbritānijas premjerministru kļūs Rišī Sūneks (Rishi Sunak). Tirgus atzinīgi novērtēja šo ziņu, un mārciņas vērtība attiecībā pret ASV dolāru daļēji atguvās.

GBP/USD valūtas maiņas kurss

Avots: Bloomberg L.P

Otrpus Atlantijas okeānam, Amerikas Savienotajās Valstīs uzņēmumi paziņoja ceturkšņa finanšu rezultātus. Pēc tādu megakapitalizācijas (mega-cap) uzņēmumu kā Microsoft, Meta un Amazon rezultātu paziņošanas, tie uzreiz zaudēja 10 % līdz 25 % no uzņēmuma vērtības. Šo megakapitalizācijas uzņēmumu finanšu rezultāti un krasā cenu pārvērtēšana negatīvi ietekmēja galvenos tirgus indeksus, dēļ to lielā svara šajos indeksos.

Arī novembra mēnesis būs diezgan interesants, jo tirgus dalībnieki ar nepacietību bija gaidījuši nākamo FED sanāksmi, kas notika novembra pirmajās dienās. Eiropas Centrālā banka oktobra beigās notikušajā sanāksmē paaugstināja trīs svarīgākās procentu likmes: galveno refinansēšanas operāciju procentu likmi, rezerves kreditēšanas mehānisma procentu likmi un noguldījumu procentu likmi par 0,75 %, attiecīgi līdz 2,00 %, 2,25 % un 1,50 %, norādot uz turpmāku likmju paaugstināšanu nepieciešamības gadījumā.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda nolēma saglabāt samazināta riska pozicionējumu un paaugstinātu ieguldījumu daļu nozarēs, kas ir noturīgākas pret recesiju (komunālie pakalpojumi un primārā patēriņa preces). Šādu lēmumu aizvien pamato liela nenoteiktība par kara Ukrainā iespējamām sekām, stingrāka monetārā politika, augsts svārstīgums tirgos un palēnināta ekonomiskā izaugsme.

Luminor ekspertu viedoklis

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.