Patēriņa kredīts, Auto kredīts
Aizdevuma līguma maksa 1,50% no kredīta summas, min. 60,00 EUR
Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai atmaksas konta maiņa20,00 EUR
Pirmstermiņa saistību dzēšanaBez maksas
Daļēja pirmstermiņa saistību dzēšanaBez maksas

Lai parakstītu aizdevuma līgumu, nepieciešams Luminor atvērts norēķinu konts. Informācija par konta atvēršanas un uzturēšanas maksu ir atrodama šeit.

Vairāk informācijas par Patēriņa kredītu atrodama šeit un par Auto kredītu šeit.

Mājokļa kredīts, Ideju kredīts (Privātais kredīts)
Aizdevuma līguma maksa (1)1% no kredīta vai kredīta palielinājuma summas, min. 100,00 EUR
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa (2) (3) (4)200,00 EUR
Izmaiņas līgumā, kas saistītas ar maksātspējas grūtībām, un salikto grafiku pagarināšana100,00 EUR
Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai atmaksas konta maiņa, vai kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšana (5)
- viena reize kalendārā gada laikā;Bez maksas
- sākot ar otro reizi kalendārā gada laikā20,00 EUR
Kredītbrīvdienu piešķiršana, kas paredzēta līgumāBez maksas
Pirmstermiņa saistību izpilde (daļēja vai pilnā apmērā), ja procentu likme ir mainīgaBez maksas
Pirmstermiņa saistību izpilde (daļēja vai pilnā apmērā), ja procentu likme ir fiksēta Ja komisijas maksa nav norādīta līgumā, tā tiek aprēķināta pēc formulas (6), ja līgumā nav noteikts citādi
Aizdevuma līguma maksa, pārceļot saistības no citas bankasBez maksas
Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana pārfinansējot kredīta saistības pie cita kreditora vai ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījumu finansē cits kreditors400,00 EUR
Citi kreditēšanas pakalpojumi:
Ieķīlātā nekustamā īpašuma apsekošana izlietoto līdzekļu novērtēšanai (Komisijas maksa tiek piemērota par katru apsekojuma reizi un maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas)Tiek noteikta individuāli
Papildu pakalpojumi (piem. nekustamā īpašuma novērtēšana)Tiek noteikta individuāli
Remontdarbu un būvniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana (Komisijas maksa maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas)Remonta gadījumā tāmes izvērtējums bez maksas; Būvniecības gadījumā tiek noteikta individuāli
Ieķīlātā nekustamā īpašuma - dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā - neklātienes vērtēšana50,00 EUR
Standarta dokumentu sagatavošana (piemēram, valsts institūcijām adresētas Bankas piekrišanas izsniegšana darbībām ar Bankai par labu ieķīlāto īpašumu)35,00 EUR
Līgumsods par apdrošināšanas polises (nodrošinājumam/ķīlai) neiesniegšanu100,00 EUR

(1) Komisijas maksa var atšķirties, ja pirkuma līgums tiek noslēgts ar kādu no Luminor partneriem.
(2) Piemēram, izmaiņas atmaksas grafikā (izņemot kredīta atmaksas datuma maiņu), nodrošinājuma sastāvā, aizdevuma izsniegšanas nosacījumos, aizdevuma valūtas maiņa u.c.
Ja līgumā noteiktā procentu likme ir fiksēta, un sakarā ar izmaiņām līgumā tā zaudē spēku, tad tiek piemērota papildu maksa. Šī papildu maksa ir vienāda ar pirmstermiņa atmaksas maksu, ko piemēro aizdevumiem ar fiksētu procentu likmi (skatīt “Pirmstermiņa saistību izpilde (daļēja vai pilnā apmērā), ja procentu likme ir fiksēta”). Šādos gadījumos šo maksu aprēķina, pamatojoties uz neatmaksāto aizdevuma summu nevis uz pirms termiņa atmaksāto aizdevuma summu. Šīs maksas piemērošanas mērķim uzskatāms, ka fiksētā procentu likme zaudē spēku šādos gadījumos:
- fiksētā procentu likme tiek mainīta uz procentu likmi, kas mainās ik pēc 3, 6 vai 12 mēnešiem;
- fiksētā procentu likme tiek mainīta uz zemāku fiksēto procentu likmi;
- tiek mainīta aizdevuma valūta;
- tiek saīsināts fiksētās procentu likmes faktiskais termiņš;
- līgumā paredzētā aizdevuma summa tiek samazināta (vai netiek izsniegta visa aizdevuma summa).
(3) Ja pirmstermiņa kredīta dzēšana notiek vienlaicīgi ar apmaksas termiņa samazināšanu, kā rezultātā ikmēneša maksājums netiek palielināts, komisijas maksa netiek piemērota.
(4) Sarežģītāku izmaiņu gadījumā komisijas maksa var sasniegt 0,2% no neatmaksātās kredīta summas.
(5) Kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšana līdz 90 dienām pēc klienta pieprasījuma.
(6) Maksa tiek aprēķināta kā kompensācija par iespējamiem bankas izmaksām, kas tieši saistītas ar pirmstermiņa izpildi. Maksa tiek aprēķināta pēc formulas: I = (koeficients K * P), kur
I – maksa par saistību pirmstermiņa izpildi;
P – pirms termiņa atmaksājamā kredīta summa;
Koeficients K – Bankas aprēķinātā vērtība, kas ir atkarīga no finanšu tirgus procentu likmju izmaiņām, laika perioda līdz fiksētas likmes termiņa beigām un kredīta atmaksas beigu termiņa.

Vairāk informācijas par Mājokļa kredītu atrodama šeit un par Ideju kredītu šeit.

Overdrafts (jauni netiek izsniegti)
Overdrafta procentu likme, gadā21% gadā
Limita pārsniegšanas līgumsods36% gadā
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa 30,00 EUR
Studentu kredīts (jauni netiek izsniegti)
Kredīta līguma nosacījumu maiņa 25,00 EUR
Sods par kavēto izziņu iesniegšanu no Izglītības iestādes25,00 EUR
Kavējuma līgumsods0,10% dienā