Visa Debit, Galactico Visa Debit | Luminor
Debetkartes nodrošināšana
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūta*EUR
Kartes izgatavošana un aizvietošana (nozaudēšanas, zādzības, nolietošanās, bojājumu vai citu trūkumu gadījumā)
- Visa DebitEUR 4,00
Papildu maksa par Kartes steidzamu izgatavošanu / aizvietošanu**EUR 25,00
Kartes piegāde Apkalpošanas vietā***EUR 10,00
Kartes piegāde pa pastu:
- Latvijas teritorijāBez maksas
- Uz ārzemēmEUR 10,00
PIN koda atgādinājumsEUR 1,00
Mēneša maksa****
- Visa DebitEUR 1,30
- Galactico Visa Debit*****EUR 1,30

* Visa Debit pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Pasūtot Karti Bankas darba dienās līdz plkst. 12:00, Karte tiek izgatavota un piegādāta Apkalpošanas vietās Rīgā 5 stundu laikā, bet Apkalpošanas vietās ārpus Rīgas nākamajā Bankas darba dienā.
*** Komisijas maksu nepiemēro, ja Klients maksā Komisijas maksu par Kartes izgatavošanu steidzamā kārtā
**** Mēneša maksa par Kartes apkalpošanu maksājama, sākot ar nākamo mēnesi pēc Kartes izgatavošanas mēneša, samaksu par iepriekšējo mēnesi veicot tajā mēneša datumā, kurā Karte tika izgatavota.
***** Jaunas Galactico VISA Debit kartes netiek izsniegtas no 01.02.2019. Esošās Galactico VISA Debit kartes netiek aizvietotas no 29.07.2019.

Darījumi ar karti
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūta*EUR
Skaidras naudas izņemšana**
- Luminor Bankomātos (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā):
- līdz EUR 700,00 kalendārā mēneša laikāBez maksas
- virs EUR 700,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 700,00
- citā bankā, citas bankas Bankomātos2,00% no darījuma summas, min. EUR 3,50/ USD 4,00
- pie tirgotāja (ja tirgotājs šādu pakalpojumu piedāvā)***Bez maksas
Skaidrās naudas iemaksa savos Kontos Luminor Bankomātos (Latvijā) ar Karti (arī ja iemaksai tiek izmantotas vairākas Kartes):
- līdz EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikāBez maksas
- virs EUR 5 000,00 kalendārā mēneša laikā0,2% no summas, kas pārsniedz EUR 5000,00 (vai ekvivalents USD)
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs****Bez maksas
Valūtas maiņas uzcenojums*****3,0%

* Visa Debit pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
** Limits skaidras naudas izņemšanai Bankomātos:
- Diennakts limits: EUR 5 000,00 (vai ekvivalents citā valūtā).
- Limits 30 dienu periodā EUR 20 000,00 (vai ekvivalents citā valūtā).
- Limits skaidras naudas izņemšanai no Bankomātiem, kas aprīkoti tikai ar magnētiskas joslas nolasīšanas tehnoloģiju EUR 350,00 diennaktī.
- Ja Kartes konta valūta nav euro, tad šajā nodaļā norādītie limiti skaidras naudas izņemšanai Bankomātos katra attiecīgā perioda sākumā tiek pārrēķināti Kartes konta valūtā pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.
*** Limits skaidras naudas izņemšanai pie tirgotāja vienā pirkuma reizē - EUR 100,00.
**** Pirkumu limits - EUR 5 000,00 diennaktī.
***** Valūtas maiņas uzcenojums tiek pieskaitīts valūtas maiņas kursam, kas piemērojams ar Karti veiktam darījumam, ja darījuma valūta atšķiras no Kartes konta valūtas.

Informācija par kartes darījumiem
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūta*EUR
SMS infoEUR 0,09 par katru SMS īsziņu
Informācijas par Konta atlikuma pieprasījums Bankomātos
- Luminor Bankomātos (Latvijā)Bez maksas
- citu banku Bankomātos (ja šāds pakalpojums tiek piedāvāts)EUR 0,50 / USD 0,60

* Visa Debit pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.

Citi pakalpojumi
PAKALPOJUMSCENA
Kartes konta valūta*EUR
Procenti par neatļautu debeta atlikumu36% gadā
Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centrosEUR 10,00
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu, ja kartes lietotājs ir sniedzis Bankai nepatiesu informāciju un to apstiprina trešā persona; vai par darījuma apstiprinoša dokumenta pieprasījumu no tirgotājaEUR 15,00
Slēgto karšu kontu uzturēšana (komisijas maksu ietur, sākot ar nākamo gadu pēc klienta rakstiska iesnieguma par kartes slēgšanu saņemšanas, ja kontā ir naudas līdzekļi)EUR 40,00 par gadu

* Visa Debit pieejamas arī USD norēķinu valūtā. Komisijas maksas, kas norādītas euro, Banka ietur ASV dolāros pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa, ievērojot Bankas Vispārējos darījumu noteikumos noteiktos šā valūtas kursa piemērošanas noteikumus.