Kas ir pamudinājums?

Par pamudinājumu uzskata maksājumu vai citu materiālu vai nemateriālu labumu, saistībā ar ieguldījumu pakalpojuma vai ieguldījumu blakuspakalpojuma sniegšanu klientam.

Ieguldījumu fondu izplatīšanas ietvaros pamudinājums ir maksājums, ko -Luminor Bank AS (turpmāk – Banka) tieši vai pastarpināti ar finanšu starpnieka palīdzību saņem no fondu pārvaldes sabiedrības par Bankas klientu kopējiem ieguldījumiem attiecīgās ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldītos fondos. Visbiežāk Bankas klienti 2020.gadā veikuši ieguldījumus Nordea Investment Funds S.A pārvaldītajos fondos.

Kāpēc Banka veic pamudinājumu atmaksu klientiem?

Banka, izvērtējot 2020.gadā klientiem sniegtos ieguldījumu pakalpojumus, secināja, ka saskaņā ar Ar ieguldījumu pakalpojumiem un blakuspakalpojumiem saistīto pamudinājumu politiku (turpmāk – Politika), tā par attiecīgo gadu nevar paturēt saņemtos pamudinājumus.

Banka drīkst saņemt un paturēt pamudinājumus saistībā ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu tikai tajos gadījumos, kad attiecīgie pamudinājumi atbilst visiem nosacījumiem, kas izklāstīti Politikas 2. sadaļā, un ja tie:

  • ir paredzēti, lai uzlabotu klientam sniegto pakalpojumu kvalitāti (tas attiecas uz maksājumiem, kas saņemti no rīkojumu izpildes vietām un Bankas veikto ieguldījumu pētījumu nolūkiem); un
  • negatīvi neietekmē Bankas pienākuma darboties godīgi, taisnīgi un profesionāli saskaņā ar savu klientu labākajām interesēm ievērošanu un izpildi.

Par kādu periodu klientiem tiks atmaksāti pamudinājumi?

Pašlaik Banka veic visu par 2020.gadu saņemto ieguldījumu fondu izplatīšanas pamudinājumu atmaksu klientiem.

Kādā veidā tiek noteikts klientiem izmaksājamo pamudinājumu apmērs?

Bankas saņemto un klientam atmaksāto pamudinājumu apjoms tiek noteikts atbilstoši Politikā noteiktajam ieguldījumu fonda ikgadējo pārvaldīšanas komisijas maksu un no tā saņemto pamudinājumu apmēram (Bankas saņemtā gada ieguldījumu fonda pārvaldīšanas maksas daļa).

Kur un kādā veidā tiks izmaksāti pamudinājumi?

  • Pamudinājumi tiks atmaksāti uz klientu finanšu instrumentu kontam piesaistīto norēķinu kontu EUR valūtā. Vai gadījumos, kad ieguldījumu fondi 2020.gadā tika glabāti Luminor Investor platformā – tad platformas EUR kontā.
  • Par katru ieguldījumu fondu, kas ir bijis klienta īpašumā 2020.gadā un par kuru Banka saņēmusi pamudinājumu, atmaksa tiks veikta atsevišķā maksājumā attiecīgajā klienta kontā. Ja, piemēram, klientam pieder 6 Nordea fondi, tad kontā tiks veikti 6 maksājumi.
Katra maksājuma detaļās tiks norādīts periods par kuru tiek veikta pamudinājumu atmaksa, kā arī attiecīgā ieguldījumu fonda ISIN kods. Piemēram, ja Klientam 2020 gadā kontā bija Global Bond Fund, BP – EUR, klients maksājuma detaļās redzēs šādu informāciju- Pamudinājumu atmaksa par 2020.gadu, ISIN- LU0064321150.

Par kurām fondu daļām klientiem Banka atmaksās pamudinājumus?

Visbiežāk klienti saņems pamudinājumu atmaksu par Nordea Investment Funds S.A pārvaldīto fondu P klases daļām, taču pamudinājumu atmaksas ietvaros tiks atmaksāti arī maksājumi, kas saņemti par citiem ieguldījumu fondiem. Ieguldījumu fondu saraksts pieejams Politikā.

Vai saņemtais pamudinājums ir ar nodokli apliekams ienākums?

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – IIN likums) ieguldījumu fondu apliecības ir kapitāla aktīvi (IIN likuma 11.9.p. 2.d. 2.p.).

Pamudinājuma maksājums saistībā ar klienta īpašumā turētām ieguldījumu fondu apliecībām ir uzskatāms par ienākumu no kapitāla (ienākums no ieguldījumu fondu apliecībām) (IIN likuma 8.p. 3.d. 11.1.p.).

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, kas piemērojama ienākumam no kapitāla ir 20% (IIN likuma 15.p. 5.d.).

  • Klients – fiziskā persona - LR rezidents: Tā kā šis ienākums nav uzskaitīts IIN likuma 17.panta 10.daļā kā tāds ienākuma objekts, no kura nodoklis ieturams izmaksas brīdī, Bankai nav pienākuma veikt nodokļa ieturēšanu un samaksu valsts budžetā. Klientam patstāvīgi un, ja nepieciešams, ar nodokļu konsultanta palīdzību, jāizvērtē iedzīvotāju ienākuma aprēķināšanas un iemaksāšanas valsts budžetā kārtība.
  • Klients – fiziskā persona – LR nerezidents: Tā kā šāds ienākums no kapitāla nav uzskaitīts IIN likuma 3.panta 3.daļā kā tāds LR nerezidenta ienākuma objekts, no kura maksājams nodoklis Latvijā, IIN Latvijā nav piemērojams.
  • Klients – juridiskā persona: Klients – juridiskā persona pats ir atbildīgs par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanu un nomaksu saskaņā ar tā rezidences valsts piemērojamo nodokļu regulējumu.