• Akciju indeksi atguva lielu daļu no šī gada krituma
  • FED pacēla procentu likmi līdz 0,5 %

Attīstīto valstu akciju indekss (MSCI World NTR EUR) marta otrajā pusē atguvās pēc nedaudz vairāk nekā 10 % korekcijas no gada sākumā sasniegtā maksimuma. Tirgus dalībnieki turpināja vairāk ieguldīt nozarēs, kurām tirgus korekciju apstākļos ir tendence uzrādīt salīdzinoši labākus rezultātus.

Jāatzīmē, ka attīstības tirgu akciju indekss (MSCI Emerging market NTR EUR) uzrādīja straujas lejupejošas un augšupejošas svārstības un martu noslēdza ar negatīvu rezultātu. Savukārt, obligācijas cieta no pārdošanas spiediena, tirgum iecenojot aizvien lielāku procentu likmju pieaugumu šogad un sagaidāmo ASV Federālās rezervju sistēmas (FED) bilances samazināšanu.

Pasaules akciju nozaru sniegums martā, EUR izteiksmē
Avots: Bloomberg L.P.
 
FED priekšsēdētājs Džeroms Pauels (Jerome H. Powell) pauda bažas par inflāciju un paziņoja, ka ASV Centrālā banka ir gatava darīt visu nepieciešamo, lai ierobežotu strauju cenu kāpumu. Tirgus dalībniekiem tā bija zīme, ka drīzumā likmes varētu tikt paaugstinātas lielākiem soļiem nekā pagājušajā mēnesī, kad FED paaugstināja likmi par ceturtdaļu procentpunkta, pirmo reizi kopš 2018. gada.

Attīstības tirgos pārdošanas spiediens ievērojami mazinājās pēc Ķīnas valsts institūciju centieniem mazināt spriedzi finanšu tirgos, solot savlaicīgi reaģēt uz nepieciešamību stimulētu ekonomiku. Ir plānots ieviest jaunas politikas, lai pārvaldītu nekustamā īpašuma attīstītāju riskus un veicinātu izmaiņas interneta uzņēmumu tirgus praksē, kā arī atbalstītu uzņēmumu kotāciju ārvalstu biržās. Pirms šī paziņojuma tirgus dalībnieki aktīvi pārdeva ASV biržās kotēto Ķīnas IT uzņēmumu akcijas, baidoties no turpmākiem regulatīviem ierobežojumiem un paaugstināta sankciju riska, kas varētu rasties, ja Ķīna sniegtu palīdzību Krievijai karā ar Ukrainu. Marta zemākajā punktā, viens no lielākajiem Ķīnas IT uzņēmumiem Alibaba Holdings piedzīvoja ap 75 % akciju cenas kritumu, salīdzinot ar 2020. gada maksimumu. Savukārt, Tencent akciju cenas korekcija pārsniedza 60%.

Ķīnai paziņojot par jauniem Covid-19 ierobežošanas pasākumiem lielākajās pilsētās, pastiprinājās bažas par jaunām globālo piegādes ķēžu problēmām. Marta beigās apstiprinātie jaunie Covid-19 gadījumi neliecināja, ka vīrusa izplatība mazinātos, tāpēc Šanhaja, Šeņdžeņa un citi Ķīnas finanšu un tirdzniecības centri veica pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai, piemēram, izmēģinot sistēmu, kurā rūpnīcu strādnieki dzīvo un strādā nodalīti no pārējiem iedzīvotājiem.

Preču cenu pieaugums 2022. gadā, EUR izteiksmē

Avots: Bloomberg L.P.

Karš Ukrainā, jaunais Covid-19 vilnis un tā ietekme uz piegādes ķēdēm izraisīja haosu preču tirgos un visā pasaulē. Īpaši izceļams niķelis (izmantots baterijās un metālu sakausējumos), kurš piedzīvoja īso pozīciju likvidācijas vilni (short-squeeze), un Londonas Metālu birža (LME) uz nedēļu apturēja tirdzniecību, kā arī atcēla darījumus miljardiem dolāru vērtībā. 8. martā niķeļa cena sasniedza rekordu, 101 365 USD tonnā, un LME bija spiesta divkāršot sava saistību neizpildes fonda apjomu. Birža tika skarbi kritizēta par tās pieeju niķeļa krīzes risināšanai. Tirgū aizvien ir liels apjoms īso pozīciju, tāpēc tirgotāji ir piesardzīgi jaunas īso pozīciju likvidācijas draudu dēļ.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Martā Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda turpināja būt piesardzīga, saglabājot riska pozicionējumu portfeļos zem neitrālā līmeņa un lielāku ieguldījumu daļu novirzot uz tādām nozarēm kā komunālie pakalpojumi un veselības aprūpe, kurām tirgus korekciju apstākļos ir tendence uzrādīt labākus rezultātus. Investīciju komanda turpina sekot līdzi jau vairāk nekā mēnesi ilgajam karam Ukrainā un tā ietekmei uz pasaules ekonomiku. Pastiprināta politiskā un militārā spriedze, jauni piegādes ķēdes traucējumi un lielas preču cenu svārstības varētu būtiski ietekmēt ekonomikas izaugsmes perspektīvas.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.