• Februārī samazinājās akciju indeksu vērtība
  • Uzmanības centrā – FED marta tikšanās

Februārī finanšu tirgus satricināja notikumi Ukrainā. EUR izteiksmē, attīstīto valstu akciju indekss (MSCI World TR) samazinājās par 2,7 %, attīstības tirgu akciju indekss (MSCI EM TR) samazinājās par 3,2 %, Eiropas akciju indekss (MSCI Europe TR) saruka par 3 %, savukārt Krievijas akciju tirgus indekss (MSCI Russia) piedzīvoja 52,7 % kritumu.

Janvārī tirgi iecenoja pieaugošu iespējamību, ka procentu likmes šogad tiks paaugstinātas arvien straujāk un augstāk, taču februāra otrajā pusē finanšu tirgus saviļņoja notikumi Ukrainā. Vispirms ziņas par karu izraisīja strauju zelta un naftas cenu pieaugumu. Pēc tam tirgus dalībnieki izvērtēja iespējamību, ka pieaugošā nenoteiktība ierobežos procentu likmju celšanas trajektoriju un uz zināmu laiku tirgi atguvās. Taču, parādoties jaunām un aizvien spēcīgākām sankcijām pret Krieviju, investoru riska apetīte saruka. Sākumā sankcijas bija vērstas pret Krievijas bankām un valdībai tuvu stāvošiem apjomīgu privāto aktīvu īpašniekiem, taču vēlāk tika paziņots par aizliegumu pirkt Krievijas valdības parādu, daudzas Krievijas bankas izslēdza no SWIFT maksājumu sistēmas, savukārt valsts centrālajai bankai tika bloķēta piekļuve tās ārvalstu valūtu rezervēm. Centrālā banka bija spiesta ieviest kapitāla plūsmu ierobežojumus, lai atbalstītu vietējo valūtu un novērstu noguldījumu masveida izņemšanu. Papildus, Krievijas centrālā banka ir apturējusi akciju un atvasināto instrumentu tirdzniecību Maskavas biržā un dubultojusi procentu likmes līdz 20 %.

Aktīvu sniegums februārī, EUR izteiksmē

Avots: Bloomberg L.P.

Februāra beigās Krievijas finanšu tirgi sastinga un kļuva izolēti no pasaules tirgiem, kas mudināja indeksu veidotājus pieņemt būtiskus lēmumus. Piemēram, MSCI nolēma vairs neveikt nekādas izmaiņas attiecībā uz Krievijas vērtspapīriem un apsver to izņemšanu no indeksiem (uz 25. februāri Krievijas uzņēmumu akcijas sastādīja aptuveni 2% no MSCI Attīstības valstu akciju indeksa). Reitingu aģentūra S&P Global Ratings pazemināja Krievijas valdības kredītreitingu līdz BB+, kas ir zem investīciju kategorijas. Turklāt MSCI paziņoja, ka Krievijas un Baltkrievijas ESG reitingi ir pazemināti līdz B ar negatīvu perspektīvu, kas ir otrais zemākais reitings.

Cerība uz pamieru parādījās, kad Ukrainas un Krievijas diplomāti sanāca kopā uz pārrunām. Lai gan būtisks pavērsiens netika panākts, puses vienojās drīzumā turpināt sarunas. Pašlaik ir grūti prognozēt, cik ilgs būs militārais konflikts, un kā tas tiks atrisināts, taču ir skaidrs, ka tam būs ilgstošas sekas Eiropai un, iespējams, visai pārējai pasaulei.

Daudzi uzņēmumi sarauj saites ar Krieviju. Piemēram, BP Plc paziņoja, ka izbeigs savu 20% dalību valsts kontrolētajā uzņēmumā Rosneft, tādējādi norakstot līdz pat 25 miljardu USD. Automobiļu ražotājs General Motors paziņoja, ka ir apturējis piegādes uz Krieviju. Uzņēmums eksportēja uz Krieviju aptuveni 3000 transportlīdzekļu gadā. Iespējams arī, ka ārvalstu uzņēmumi Krievijā varētu saskarties ar atbildes reakciju no Krievijas valdības puses, kas ārkārtas gadījumos varētu novest pie aktīvu aresta.

Martā būs svarīga ASV centrālās bankas (FED) sēde, jo tirgi sagaida pirmo procentu likmju paaugstināšanu. Taču šīs gaidas ir nedaudz mazinājušās pēc sankcijām, ko ASV piemēroja Krievijai. Augošās naftas cenas rada ievērojamu risku, ka inflācijas rādītāji ASV būs vēl augstāki, un tajā pašā laikā ASV ekonomiku varētu nelabvēlīgi ietekmēt resursu cenu kāpums, patērētāju noskaņojuma pasliktināšanās pie pieaugošās nenoteiktības, kā arī arvien sliktākie tirdzniecības sakari ar Krieviju. 

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Kopš gada sākuma Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda ir mazinājusi investīciju portfeļu riska līmeni, galvenokārt, reaģējot uz stingrākas monetārās politikas iespējamo negatīvo ietekmi uz finanšu tirgiem. Kopējā ieguldījumu daļa akcijās tika samazināta zem neitrālā līmeņa un daļa no akciju ieguldījumiem tika novirzīta uz tādām nozarēm kā komunālie pakalpojumi un veselības aprūpe, kurām tirgus korekciju apstākļos ir tendence uzrādīt salīdzinoši labākus rezultātus. Pēc notikumiem Ukrainā tika pieņemts lēmums papildus samazināt riska portfeļu riska līmeni, vienu pakāpi zem neitrālā. Mūsu komanda turpina vērot situāciju un novērtēt iespējamās ekonomiskās sekas, lai attiecīgi rīkotos.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.