• Vēlēšanas nestabilos laikos
  • Centrālās bankas saglabā ierobežojošu politiku

Septembrī cenas finanšu tirgos kritās. Izpārdošanu galvenokārt ietekmēja inflācijas dati un ASV Federālās rezervju sistēmas stingrā apņemšanās turpināt aizvien ierobežojošāku monetāro politiku. S&P 500 indekss (S&P 500 Total Return EUR Index), kurā iekļauti 500 lielākie ASV uzņēmumi, mēneša laikā samazinājās par 6,85 %. Attīstīto valstu akciju tirgi (MSCI World Total Return EUR Index) samazinājās par 6,90 %. Attīstības valstu akciju tirgiem (MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return EUR Index) veicās vissliktāk, tiem uzrādot 9,39 % negatīvu atdevi.

Mēneša galvenās tēmas joprojām ir tādas pašas kā iepriekšējos periodos: politika, inflācija un centrālo banku monetārie lēmumi. Apvienotās Karalistes premjerministra krēsls vairs nav tukšs. Elizabete Trasa (Liz Truss) uzvarēja Konservatīvās partijas cīņā par amatu un kļuva par Apvienotās Karalistes premjerministri. Viņa nomainīja Borisu Džonsonu, kuram pēc vairākiem skandāliem nācās atkāpties. Apvienotās Karalistes tirgos dominē sarkanā krāsā – mārciņas, akciju, valdību un korporatīvo obligāciju cena krīt. Elizabete Trasa uzņemas vadību ārkārtīgi sarežģītā laikā, kad jārisina ar vietējo ekonomiku, enerģijas cenām, karu un streikiem valsts sektorā saistīti jautājumi. Politiskā tematika noslēdzās ar vēlēšanām Itālijā, kurās Džordža Meloni (Giorgia Meloni) ieguva vairākumu parlamentā. Viņa kļuva par pirmo sievieti premjerministri, kas vadīs vispārliecinošāk labēji noskaņoto valdību kopš Otrā pasaules kara.

Arī septembrī centrālajām bankām nācās pieņemt lēmumus saistībā ar monetāro politiku. Centrālās bankas nopietni uztvēra to, ka inflācija joprojām ir paaugstināta un nemazinās. Eiropas Centrālā banka (ECB) spēra vēl nepieredzētu soli, paaugstinot procentu likmes par 0,75 %. Tirgi gaidīja šādu lēmumu, un tas jau bija iecenots. Eiropas Centrālās bankas prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) norādīja, ka nākotnē šāds solis ir iespējams atkal, taču arī nomierināja tirgus, sakot, ka likmes paaugstināšana par 0,75 % nav jauna ECB norma. Arī ASV Federālā rezervju sistēma (FED) neatslāba un, tāpat kā ECB, paaugstināja procentu likmes vēl par 0,75 %. FED veiktā procentu likmju celšana pati par sevi tirgus īpaši negatīvi neietekmēja, taču FED priekšsēdētāja Džeroma Pauela (Jerome Powell) komentārs gan. Viņš sacīja: "Augstākas procentu likmes, lēnāka izaugsme un zems darbaspēka pieprasījums – tas viss ir sāpīgi. Taču ne tik sāpīgi kā nespēja atjaunot cenu stabilitāti." Džeroms Pauels tirgum lika noprast, ka FED piekops ierobežojošu monetāro politiku, līdz tiks atjaunota cenu stabilitāte.

Procentu likmju izmaiņas septebrī

Avots: Bloomberg L.P

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda nolēma saglabāt samazināta riska pozicionējumu un paaugstinātu ieguldījumu daļu nozarēs, kas ir noturīgākas pret recesiju (komunālie pakalpojumi un  primārā patēriņa preces). Šādu lēmumu pamato liela nenoteiktība par kara Ukrainā iespējamām sekām, stingrāka monetārā politika, augsts svārstīgums tirgos un palēnināta ekonomiskā izaugsme.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.