• FED liek noprast, ka procentu likmju kāpums nebūs tik straujš, kā bija gaidāms
  • Attīstīto valstu un attīstības valstu akciju tirgos tendences joprojām atšķiras

Augusts bija kārtējais pozitīvais mēnesis šajā gadā. ASV S&P 500 un Eiropas STOXX 600 akciju indeksi turpināja kāpt jau septīto mēnesi pēc kārtas. Saskaņā “Ned Davis Research” datiem jau vairāk nekā 210 dienas S&P 500 indekss nav piedzīvojis kaut 5% kritumu. Kopš 1928. gada vidējais periods, kurā augšupejoša tendence tirgū turpinājusies bez šādām korekcijām, ir 84 dienas. Savukārt korekcijas 10% robežās nav notikušas jau vairāk nekā gadu, bet vēsturiski augšupejas periods pirms šāda krituma ir vidēji 331 diena. Sezonāli septembris un oktobris ir viens no vājākajiem periodiem gadā akciju tirgus snieguma ziņā, ņemot vērā ieilgušo tirgus pieaugumu bez 5% krituma ir paaugstināta varbūtība, ka  nākamajos mēnešos varam sagaidīt vismaz nelielu korekciju.

Investori rūpīgi seko līdzi katram vārdam, ko bilst centrālās bankas. Ikvienam mājienam par monetārās politikas normalizēšanu var būt būtiska reakciju tirgū. Pašās augusta beigās ASV centrālās bankas (FED) vadītājs Džeroms Pauels paziņoja, ka FED, visticamāk, pamazām sašaurinās savu vērtspapīru iepirkšanas programmu, bet tas nenozīmē tūlītēju procentu likmju palielinājumu, jo līdz brīdim, kad valstī pilnā mērā atjaunosies nodarbinātības līmenis, “vēl paies krietns laiks”. Viņš sacīja, ka ASV ekonomika šobrīd ir atguvusies tiktāl, ka tai vairs nav nepieciešams tik vērienīgs atbalsts. Ļoti iespējams, ka centrālā banka sāks samazināt katru mēnesi iepērkamo obligāciju apjomu vēl šogad. Kopumā investoru reakcija uz šo paziņojumu bija pozitīva, jo procentu likmes diez vai tiks paaugstinātas šogad.

Pasaules, ASV mazo uzņēmumu un attīstības valstu akciju tirgu indeksi

Avots: Bloomberg Finance L.P

Tomēr dažādos tirgos novērotās tendences joprojām atšķiras. Kamēr tirgus indeksus rekord-augstos kāpumus virza ļoti lielo (tā saukto ‘mega-caps’) uzņēmumu panākumi, citiem vidējiem un mazākiem uzņēmumiem neklājas tik labi. Turklāt attīstības tirgos, it īpaši Ķīnā, tendence ir krietni vājāka. Ķīnā varas iestāžu vēršanās pret atsevišķiem privātuzņēmumiem vai veselām nozarēm liek vilties investoriem, kuri ieguldīja savu kapitālu šajā reģionā, cerot uz izaugsmi un peļņu, bet šobrīd saskarās ar pārlieku stingru regulējumu. Pavisam nesen Ķīna aizliedza jauniešiem līdz 18 gadu vecumam spēlēt video spēles ilgāk par trim stundām nedēļā, uzsverot, ka tas ir nepieciešams, lai apturētu augošo atkarību no nodarbes, ko valdība iepriekš nodēvēja par “mentālo opiju”. Šāds notikumu pavērsiens ietekmēja ne tikai Ķīnas video spēļu ražotājus, bet arī citus uzņēmumus, kuri darbojas šajā nozarē, jo Ķīna ir viens no pasaules lielākajiem video spēļu tirgiem. 

AAII Investoru noskaņojums


Saskaņā ar Amerikas Individuālo Investoru Asociācijas (AAII) publicētajiem datiem. Indeksi attaino individuālo investoru noskaņojumu par akciju tirgiem tuvākajiem 6 mēnešiem.
Avots: Bloomberg Finance L.P

Pašreizējā tirgus situācijā vēl aizvien ir pietiekami daudz iemeslu pieticīgam optimismam, jo vairums nozīmīgāko ekonomiku joprojām ir pozitīvā pieauguma tendencē, makroekonomiskie rādītāji pamazām uzlabojas un investori joprojām ir gatavi riskēt. Covid-19 delta varianta izplatība gan rada risku, jo īpaši tuvojoties rudenim – elpceļu vīrusu infekciju sezonai, taču jaunākie pētījumi liecina, ka cilvēkiem, kas jau bija vakcinēti pret Covid-19, pēc atkārtotas vakcinācijas antivielas organismā saglabāsies ilgāk.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.