• Vasaras cenu pieaugums akciju tirgū noplaka
  • FED Džeksonholas simpozijā pauž atbalstu stingrai monetārajai politikai

Finanšu tirgu cenu attīstība

Augusta pirmā puse akciju tirgiem bija pozitīva, taču pēc Federālās rezervju sistēmas (FED) priekšsēdētāja Džeroma Pauela (Jerome Powell) runas par turpmākajiem monetārās politikas soļiem, situācija tirgos krasi izmainījās. S&P 500 indekss (S&P 500 Total Return EUR Index), kurā iekļauti 500 lielākie ASV uzņēmumi, mēneša laikā samazinājās par 2,71 %. Līdzīgus rezultātus uzrādīja arī attīstīto valstu akciju tirgi (MSCI World Total Return EUR Index), kas nokritās par 2,84 %. Tāpat kā pagājušajā mēnesī attīstības valstu akciju tirgi uzrādīja labākus rezultātus nekā attīstīto valstu tirgi, pieaugot par 1,83 % (MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return EUR Index).

Augusts sākās ar ģeopolitisku spriedzi Āzijā, kad ASV Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi (Nancy Pelosi) nolēma apmeklēt Taivānu, izrādot apņemšanos atbalstīt reģionu, neraugoties uz Ķīnas iebildumiem. Šī bija augstākā ASV amatpersona, kas ceturtdaļgadsimta laikā apmeklējusi Taivānu. Ķīna Nensijas Pelosi braucienu neatbalstīja - nekavējoties izsludināja tirdzniecības sankcijas pret Taivānu un sāka līdz šim provokatīvākās militārās mācības salas apkārtnē. Izrādot savu niknumu, Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins (Xi Jinping) arī pauda politisku vēstījumu ASV prezidentam Džo Baidenam (Joe Biden) - nespēlēties ar uguni. Ķīna paziņoja, ka Taivāna ir sacelšanās rezultātā nošķirta tās daļa un kādreiz tā tiks atgūta, ja nepieciešams, pat ar spēku. Tirgi sekoja līdzi šiem ģeopolitiskajiem notikumiem, bet tas neatstāja īpašu ietekmi uz tirgus cenām.

Augusta sākumā attīstīto valstu akciju tirgi pieauga, turpinot jūnija vidū iesākto augšupejošo tendenci. Šādu tirgus noskaņojumu veicināja labāki, nekā gaidīts, peļņas rādītāji, kurus augustā papildināja arī labāki ekonomiskie dati. Tirgi virzījās augšup pēc tam, kad patēriņa cenu un ražošanas dati liecināja, ka inflācija varētu mazināties un tas ļautu ASV Federālo rezervju sistēmai necelt procentu likmes tik strauji. Galvenais ASV tirgus indekss S&P 500 spēja atgūt vairāk nekā pusi no zaudējumiem, kas bija radušies laikā no janvāra maksimuma līdz jūnija vidus minimumam. Pēc šīs atkopšanās tirgus dalībnieki sāka diskutēt, vai tas ir jauna buļļu tirgus sākums vai tikai lāču tirgus rallijs.

Iecenotā ASV bāzes procentu likme un tās celšanas soļi


Avots: Blomberg LP

Galvenais notikums finanšu tirgos bija 26. augusta Džeksonholas ekonomikas simpozijs, kurā piedalās centrālo banku vadītāji, finanšu ministri, akadēmiķi un finanšu tirgus dalībnieki no visas pasaules. Pēc simpozija preses konferences laikā FED priekšsēdētājs Džeroms Pauels sniedza skaidru vēstījumu tirgum, ka centrālās bankas galvenais mērķis ir atjaunot cenu stabilitāti, kas prasa saglabāt ierobežojošu monetāro politiku. Viņš brīdināja tirgus dalībniekus, ka ierobežojošas monetārās politikas saglabāšana var būt sāpīga mājsaimniecībām un uzņēmumiem, bet ne tik sāpīga kā dzīve paaugstinātas inflācijas apstākļos. Tas bija skaidrs signāls tirgum, un tirgus indeksi nekavējoties pavērsās pretējā virzienā, apstiprinot, ka divus mēnešus ilgais vasaras cenu pieaugums akciju tirgū varētu būt bijis tikai lāču tirgus rallijs.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda nolēma saglabāt samazināta riska pozicionējumu un paaugstinātu ieguldījumu daļu nozarēs, kas ir noturīgākas pret recesiju (komunālie pakalpojumi, primārā patēriņa preces un enerģētika). Šādu lēmumu pamato liela nenoteiktība par kara Ukrainā iespējamām sekām, stingrāka monetārā politika, augsts svārstīgums tirgos un palēnināta ekonomiskā izaugsme.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.