Apdrošināšanas prasības (dzīvojamie īpašumi) | Luminor

Spēkā no 22.05.2019.

Vispārējie noteikumi

Apdrošināšanas polisē jābūt šādiem definējumiem:
 
“Polises ņēmējs” ir klients vai klienta pārstāvis (nevis Luminor).
“Apdrošinātā persona” ir klients – aizņēmējs vai ķīlas devējs.
“Atlīdzības saņēmējs” ir Luminor Bank. 

 • Maksimālais pieļaujamais pašrisks tiek noteikts 500 EUR (koka objektiem uguns riskam tiek noteikts ne vairāk kā 10% no apdrošinājuma summas) vai arī, īpaši saskaņojot, ar Luminor pārstāvi.
 • Apdrošināšanas objekta Adresei ir jāatbilst adresei, kas ir noradīta valsts īpašumu reģistrā (citādi objektu nevarēs identificēt).
 • Ja kredītlīgumā norādīts vairāk nekā viens objekts, kas kalpo par nodrošinājumu saskaņā ar kredītlīgumu, katru objekta adresi nepieciešams noradīt apdrošināšanas līgumā. 
 • Tiek akceptēti tikai juridiski spēkā esoši apdrošināšanas līgumi. Ja Luminor saņem informāciju, ka polise nav apmaksāta līdz noteiktajam maksājuma datumam vai ir lauzta, Luminor ir tiesības noformēt obligāto apdrošināšanu vai iekasēt papildu komisiju ( kas atbilst līgumam).
 • Apdrošināšanai jābūt spēka visu kredīta perioda ilguma. Atjaunotā apdrošināšanas polise savlaicīgi jāiesniedz Luminor.

Bankas akceptētās apdrošināšanas sabiedrības

Luminor Bank AS akceptē apdrošināšanas līgumus, ko noformējušas šādas sabiedrības un to filiāles:

 • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle
 • Balta AAS
 • Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS*
 • Balcia Insurance SE
 • BTA Baltic Insurance Company AAS
 • Compensa T.U.S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle
 • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
 • Gjensidige Baltic AAS
 • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle
 • Swedbank P&C Insurance AS Latvijas filiāle
*Maksimālais limits viena objekta apdrošinājuma summai 100 000 EUR

Minimālais nepieciešamais riska segums

Šādi minimālie riski jābūt apdrošināšanas līgumā:

Objekts

Dzīvokļi, privātmājas

Citas ēkas

Privātmājas, remontējami dzīvokļi (bez būvatļaujas)

 

Privātmājas rekonstrukcijas stadijā (ar būvatļauju)

Zeme, āra stāvlaukumi

Min. nepieciešamais segums

Nosauktie minimālie riski:

Uguns risks
Dabas stihijas risks
Ūdens nodarītais kaitējums (piemēram, noplūde, inženiertehniskās sistēmas avārijas)
Trešo pušu nodarītie zaudējumi (piemēram, zādzība, vandālisms, laupīšana)

Nosauktie minimālie riski:

Uguns risks
Dabas stihijas risks
Trešo pušu nodarītie zaudējumi (piemēram, zādzība, vandālisms, laupīšana)

Apdrošināšana nav nepaciešama

Apdrošinājuma summa

Visiem apdrošināšanas objektiem jābūt apdrošinātiem pilnā tā atjaunošanas/aizvietošanas/aizstāšanas vērtībā*
Minimālā atjaunošanas/aizvietošanas/aizstāšanas vērtība**

  Atjaunošanas vērtība EUR/m2
Dzīvokļi un privātmājās No 800 EUR/m2
* Atjaunošanas/aizvietošanas/aizstāšanas jaunbūvēm ir projekta kopsumma.
**Netiek piemērots “Citām ēkām” 
 • Apdrošinātās personas un apdrošinātāja pienākums ir apdrošināt īpašumu pilnā tā atjaunošanas aizvietošanas/aizstāšanas vērtībā.
 • Zemapdrošināšana netiek akceptēta.
 • Ja nekustamais īpašums tiek apdrošināts ar faktisko, tirgus, zemapdrošināšanu vai pirmo zaudējumu limita apdrošināšanu (ja tas ir norādīts konkrētajā apdrošināšanas polisē), par to jāvienojas ar Bankas pārstāvi.