Cenrāža izmaiņas uzņēmējiem no 2019. gada 1. oktobra | Luminor

Mēs esam pielāgojuši produktu un pakalpojumu nosaukumus, vienkāršojuši cenrāža struktūru un daļēji mainījuši pakalpojumu maksas. Tāpat no cenrāža izņemti produkti un pakalpojumi, ko vairs nepiedāvājam.

Tabulā zemāk redzams maksu salīdzinājums pirms un pēc cenrāža izmaiņām.

Aicinām iepazīties ar visām izmaiņām cenrādī.

Kartes

Produkta nosaukums cenrādī  Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Norēķinu kartes VISA
 
EUR 5
Standarta skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limitu palielināšana
EUR 10
Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centros
Norēķinu kartes VISA
 
EUR 5
Kartes piegāde Apkalpošanas vietā***
EUR 10
Kartes piegāde Apkalpošanas vietā***

Komplekti

Biznesa komplekts jaundibinātiem uzņēmumiem Bez maksas Norēķinu kartes Visa Business Debit izgatavošana Bez maksas Biznesa debetkartes izgatavošana
Uzņēmuma komplekts 10
un
Uzņēmuma komplekts 25
un
Uzņēmuma komplekts 50
un
Uzņēmuma komplekts 150
Bez mēneša maksas
Līdz 5 Maestro norēķinu kartes
Bez mēneša maksas
5 biznesa debetkartes
Uzņēmuma komplekts 150 Bez mēneša maksas
1 MasterCard norēķinu kartes
Bez mēneša maksas
1 biznesa kredītkarte

Konti un maksājumi

Produkta nosaukums cenrādī  Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019
Norēķinu konts
 
EUR 15**
Pagaidu* / Norēķinu konta atvēršana
**Komisijas maksa netiek piemērota, ja Klients ar Banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai DNB Link pakalpojumu, vai izmanto Luminor Līzings Latvija SIA piedāvātos pakalpojumus.
EUR 15**
Pagaidu / Norēķinu konta atvēršana*
**Komisijas maksa netiek piemērota, ja klients ar banku noslēdz līgumu par maksājumu karšu pieņemšanu tirdzniecības vietās, maksājumu karšu pieņemšanu internetā vai Bank Link pakalpojumu
Maksājumi Luminor Bankas ietvaros (visās valūtās) Pārskaitījumi (izejošie maksājumi) Bankas ietvaros: starp RIKO** un RIKO**kontiem vai starp NDEA*** un NDEA*** kontiem jebkurā valūtā -
Maksājumi Luminor Bankas ietvaros (visās valūtās) Pārskaitījumi (izejošie maksājumi) Bankas ietvaros: starp RIKO** un NDEA*** kontiem vai NDEA*** un RIKO** kontiem EUR valūtā -

Finanšu instrumenti

Produkta nosaukums cenrādī  Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Indeksam piesaistītās obligācijas
Bez maksas
Indeksam piesaistīto obligāciju iegāde pirmreizējā tirgū
-
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Indeksam piesaistītās obligācijas
2%*
Indeksam piesaistīto obligāciju iegāde otrreizējā tirgū
-
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Finanšu instrumentu pārvedumi un citas operācijas
- EUR 20 + papildu izmaksas
Dokumentu izsniegšana dalībai vispārējā/speciālajā akcianāru sapulcē
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Finanšu instrumentu pārvedumi un citas operācijas
- EUR 20 + papildu izmaksas
Instrukcijas iesniegšana depozitārijam par brīvprātīgām korporatīvām darībām, pamatojoties uz klienta rīkojumu
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Finanšu instrumentu pārvedumi un citas operācijas
- Pēc individuālās vienošanās
Citi pakalpojumi, kas saistīti ar korporatīviem notikumiem

Elektroniskie kanāli

Produkta nosaukums cenrādī  Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Elektronisko kanālu izmantošana EUR 18**
Kodu kalkulators Digipass 270 piekļuvei kontam
EUR 18**
Kodu kalkulatora izsniegšana
Elektronisko kanālu izmantošana EUR 10
Kodu kalkulatora Digipass 270 atkārtota pieslēgšana nozaudēšanas gadījumā
EUR 10
Maksa par kodu kalkulatora nomaiņu
Elektronisko kanālu izmantošana Bez maksas
Kodu kalkulatora atkārtota pieslēgšana, ja kodu kalkulators bojāts tehnisku iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža)
-

Līzings

Produkta nosaukums cenrādī  Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Līzinga pakalpojumi Līdz 1,5% no līzinga objekta cenas, min, EUR 120
Grozījumi līgumā vai grafikā*
1,5% no līzinga objekta cenas, min. EUR 121
Grozījumi līgumā vai grafikā*
Līzinga pakalpojumi Līdz 1,5% no līzinga objekta cenas, min. EUR 165*
*Pērkot sadarbības partneriem akciju ietvaros min. EUR 130
Saistību maksa
1,5% no līzinga objekta cenas, min. EUR 165*
*Pērkot sadarbības partneriem akciju ietvaros min. EUR 130
Saistību maksa
Līzinga pakalpojumi EUR 15
Pilnvaras izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas robežām sagatavošana
EUR 25
Pilnvaras sagatavošana izbraukšanai ārpus Eiropas Savienības robežām

Faktorings

Produkta nosaukums cenrādī  Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Faktoringa pakalpojumi Bez maksas
Faktoringa pieteikuma izskatīšana
-
Faktoringa pakalpojumi Līdz 1,5% no faktoringa limita (min. EUR 350)
Faktoringa līguma noformēšana
1,5% no faktoringa limita (min. EUR 350)
Faktoringa līguma komisija
Faktoringa pakalpojumi Līdz 1,5% no palielināta limita / pagarinātā limita (min. EUR 150)
Faktoringa limita palielināšana / limita pagarināšana
1,5% no palielinātā limita / pagarinātā limita (min. EUR 150)
Faktoringa limita palielināšana / Faktoringa termiņa pagarināšana
Faktoringa pakalpojumi EUR 75
Līguma noteikumu maiņa
EUR 100
Faktoringa līguma grozījumu sagatavošana par izmaiņām pircēju / piegādātāju sarakstā
un
min. EUR 200
Citi faktoringa līguma grozījumi
Faktoringa pakalpojumi Līdz 1,0% no rēķina summas (min. EUR 1)
Komisijas maksa par rēķinu apstrādi
Sākot ar 0,1% no rēķina summas (min. EUR 3)
Rēķinu administrēšanas / pieņemšanas komisija
Faktoringa pakalpojumi EUR 1,50
Rēķinu sagatavošana un nosūtīšana pa pastu
-
Faktoringa pakalpojumi EUR 30 (par katru Pircēju)
Pircēja limita izskatīšana (bez kredītapdrošināšanas)
EUR 65
Pircēja limita pievienošana, izmaiņas, izskatīšana vai pagarināšana
Faktoringa pakalpojumi EUR 40 (par katru Pircēju no Eiropas) EUR 50 (par katru Pircēju ārpus Eiropas)
Pircēja limita izskatīšana (ar kredītapdrošināšanu)
-
Faktoringa pakalpojumi EUR 30 (par katru Pircēju)
Ikgadējā maksa par Pircēja kredītapdrošināšanas limitu (sākot ar otro gadu)
-
Faktoringa pakalpojumi EUR 20 (par katru Pircēju)
Pircēja kredītapdrošināšanas limita palielināšana
-
Faktoringa pakalpojumi EUR 7,50
Izziņas sagatavošana par Faktoringa saistībām par līgumu, samaksātiem procentiem, parādiem, salīdzināšanās akti utml.
EUR 15
Standartizētas atlikumu atskaites sagatavošana
Faktoringa pakalpojumi Līdz EUR 30
Nestandarta izziņas sagatavošana pēc Pārdevēja lūguma
EUR 50
Nestandarta atskaites sagatavošana pēc klienta pieprasījuma
Faktoringa pakalpojumi EUR 1,50 (par katru lapu)
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīva
EUR 15 par katru dokumentu
Dokumentu kopiju sagatavošana un izsniegšana no arhīva
Faktoringa pakalpojumi - EUR 10 + maksājuma komisijas maksa saskaņā ar cenrādi
Naudas līdzekļu pārskaitījums par nenodotām prasījumu tiesībām

Kredīti

Produkta nosaukums cenrādī  Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Investīciju kredīts
un
Kredītlīnija
un
Kredīts lauksaimniekiem
un
Daudzdzīvokļu māju renovācijas kredīts
Sākot ar 1% no kredīta summas, min. EUR 200 (piesakoties pieteikumu portālā - no 1% no summas, min. EUR 150)
Kredīta apkalpošana un noformēšana
1% no kredīta summas, min. EUR 300 (piesakoties digitālajos kanālos: sākot ar 1% no summas, min. EUR 200)
Kredīta noformēšana
Investīciju kredīts
un
Kredītlīnija
un
Overdrafts bez ķīlas
un
Kredīts lauksaimniekiem
un
Daudzdzīvokļu māju renovācijas kredīts
Sākot ar 0,5% no kredīta atlikuma, min. EUR 150
Grozījumu kredīta līgumā noformēšana (tai skaitā izmaiņas atmaksas grafikā)
1% no kredīta summas, min. EUR 300 (piesakoties digitālajos kanālos: sākot ar 1% no summas, min. EUR 200)
Līguma grozījumi
Investīciju kredīts
un
Kredītlīnija
un
Kredīts lauksaimniekiem
un
Daudzdzīvokļu māju renovācijas kredīts
EUR 45
Komercķīlas pieteikuma iesniegšana un parakstīšana ar drošu elektronisko parakstu komercķīlas devēja vārdā (ja komercķīlas devējam nav droša elektroniskā paraksta)
Pēc vienošanās, min. EUR 45
Bankas sniegtie papildu pakalpojumi (ieskaitot. dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā klienta vietā)*
*Ja bankas piekrišana ir notariāli jāapliecina, tad papildus komisijas maksai klients sedz notāra pakalpojumu izmaksas
Investīciju kredīts
un
Kredītlīnija
un
Kredīts lauksaimniekiem
EUR 70
Dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā klienta vietā
-
Investīciju kredīts
un
Kredītlīnija
un
Kredīts lauksaimniekiem
un
Daudzdzīvokļu māju renovācijas kredīts
Pēc vienošanās, min. EUR 45
Bankas piekrišanas izsniegšana*
Pēc vienošanās, min. EUR 45
Bankas piekrišanas, apstiprinājumu vai izrakstu izsniegšana pēc klienta pieprasījuma**
**Piekrišanas, apstiprinājumi un izraksti tiek sagatavoti 10 darba dienu laikā.
Overdrafts bez ķīlas Sākot ar 1% no summas, min. EUR 150 (piesakoties pieteikumu portālā - no 1% no summas, min. EUR 100)
Overdrafta apkalpošana un noformēšana
1% no kredīta summas, min. EUR 300 (piesakoties digitālajos kanālos: sākot ar 1% no summas, min. EUR 200)
Kredīta noformēšana
Overdrafts bez ķīlas Sākot ar 2% gadā no saistību apmēra, min. EUR 300
Kredītsaistību refinansēšana pie cita kreditora (ja ar klientu noslēgtajā līgumā nav noteikts cits apmērs)
Sākot ar 2% gadā no saistību apmēra, min. EUR 500
Kredīta pirmstermiņa atmaksa (ja ar klientu noslēgtajā līgumā nav noteikts cits apmērs)
Overdrafts bez ķīlas 3% par neizmantoto overdrafta limitu
Overdrafta limita neizmantošana pilnā apmērā
-